Aalborg Universitet i pressen

Forrige fredag d. 24. april 2015

Femern hemmeligholder essentiel trafikanalyse

24/04/15

Femern A/S afviser at lade Ingeniøren se en trafiktælling foretaget af A/S Storebælt. Trafiktællingen lægger til grund for beregningerne af Femern-tunnelens økonomiske bæredygtighed. Femern A/S anvender offentlighedsloven som argument til at undlade at dele oplysningerne, men sagen er også omfattet af miljøoplysningsloven, "som giver adgang til data i offentlige selskaber", siger Oluf Jørgensen, tidligere forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er Sten Bønsing, lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, enig i. "Denne sag er omfattet af rammerne for miljøoplysningsloven", vurderer han.

For få arbejdsulykker bliver anmeldt

24/04/15

Arbejdet med at forebygge arbejdsulykker gøres mere besværligt, fordi der anmeldes langt færre ulykker, end der finder ulykker sted. "Det kan godt være, at en medarbejder ikke kom til skade, da hun faldt over et for højt dørtrin, men næste gang er der måske en, der brækker benet", siger Louise Møller Pedersen, adjunkt ved Aalborg Universitet. Hun har skrevet ph.d. om underrapportering og forebyggelse af arbejdsulykker i træindustrien, men forklarer at hendes forskning også kan overføres til andre brancher.

Vi ler af idealisterne

24/04/15

Til trods for at de danske biografgængere har købt ca. 10 gange så mange billetter til komedier som "Mænd og Høns" og "Min søsters børn og guldgraverne" i forhold til filmen "Idealisten", der omhandler ulykken ved Thule i 1968, er det ikke et udtryk for, at de fylder mere i samfundsdebatten, mener professor Nicolai Graakjær, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. "Vi går som regel i biografen for at udleve de store følelser, for at grine og græde, i et fællesskab under ordnede rammer", siger han og argumenterer for, at vi bruger andre medieplatforme som eksempelvis bøger, hvis vi vil tænke.

Vejen til ligestilling: Fra alfahanner til digital kvindekamp

24/04/15

Mennesket har igennem tiden måtte tilpasse sine kønsroller til forholdene, og dette har også ændret magtfordelingen mellem mænd og kvinder. Vores grundbehov er dog stadig de samme, og vores urinstinkt er intakt, mener evolutionsforsker Peter C. Kjærgaard, der er professor ved Aarhus Universitet. Det var først i slutningen af det 19. århundrede, at industrisamfundet gav folk mulighed for at at flytte til byerne og mødes i større grupper. Dette skabte grobund for, at både arbejderkvinder og kvinder fra borgerskabet kunne gå sammen og kræve bedre rettigheder, forklarer, Anette Borchorst, der er professor i kønsforskning fra Aalborg Universitet. Magtkampen mellem mænd og kvinder fortsætter den dag i dag, på trods af at vi i dag har de samme rettigheder.

Kommunen kan nægte at udlevere notat

24/04/15

I Aalborg har Hans Henrik Henriksen afvist at offentliggøre en advokatredegørelse, som Aalborg Kommune har fået udarbejdet hos en advokat i Aarhus med henblik på at få belyst ansvarsplaceringen for forsinkelsen af anlægsprojektet Egnsplanvej. Men lektor Sten Bønsing fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet siger, at Aalborg Kommune med rette kan afvise et ønske om aktindsigt, såfremt kommunen påtænker at lægge sag an, hvorved dokumenterne ikke er omfattet af offentlighedsloven.

Lærere mangler redskaber til at bekæmpe elevers hashmisbrug

24/04/15

Tusindvis af unge danskere dropper hvert år ud af en ungdomsuddannelse som følge af hashmisbrug. I en undersøgelse fra Aarhus Universitet svarer over 60% af de adspurgte lærere, at de ikke føler, at de har værktøjerne til at agere over for elevernes misbrug. Ifølge loven har en lærer pligt til at underrette kommunen, hvis man har formodning om, at unge mennesker er ude i et misbrug og har brug for støtte, fortæller lektor i socialret ved Aalborg Universitet, Nina Hielmcrone. Hun understreger dog, at det er ledelsens ansvar, at klæde læreren på til at kunne efterleve sin underretningspligt.

Regeringen vil fjerne vejkantsregel

24/04/15

Regeringen planlægger to lempelser af planloven. For det første skal det være muligt at nedrive et hus, der ligger lige ud til en vej for at bygge et nyt, som ligger op til 50 meter tilbage på grunden. Dernæst vil man forlænge byggeretten fra tre til fem år, således at grundejere har fem år til at få opført et nyt hus indenfor fem år af nedrivningen af det gamle. Minister for by-, bolig-og landdistrikter, Carsten Hansen (S) håber, at de to forslag vil gøre det mere attraktivt for danskere at flytte til landområder. Dog mener Jørgen Møller, landdistriktsforsker på Aalborg Universitetet, ikke, at ændringer vil få mange til at flytte.

Unge vil være medlem af HK

24/04/15

Der er over de seneste to år kommet 18% flere HK'ere, der er under uddannelse. Antallet af HK'ere på en videregående uddannelse er steget med 41%. Stigningen kommer efter en fokuseret indsats fra HK's side, men også fordi, de unge er blevet mere klar over fordelene ved et medlemskab, siger lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet København, Niels-Henrik Møller Hansen.

Flyselskaber presset i kamp for kunder - og mod ansatte

24/04/15

Siden 1993 har lavprisselskaberne overtaget mere end 40% af luftmarkedet i EU, og de mange konflikter på området er et udtryk for den hårde konkurrence. "Det er selskaber med den laveste løn og de dårligste arbejdsvilkår, der vinder på priskonkurrencen", lyder det fra Henning Jørgensen, professor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Ifølge Jørgen Stamhus, lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, vil priskonkurrencen medføre, at overskuddene bliver mindre, og der er derfor færre penge at give til de ansatte.

Forskere: Sådan kan København blive fossilfri

24/04/15

Aalborg Universitet er blevet bedt om at give et bud på, hvordan København kan klare sig uden fossile brændstoffer i 2050, og det vil blandt andet kræve mere vedvarende energi og omfattende ændringer i byens transportmønstre. "Vi går efter den nøjsomme løsning, hvor besparelser og stor integration mellem sektorerne sørger for, at vi får det maksimale ud af energien", lyder det fra professor Brian Vad Mathiesen og lektor Søren Lund fra Aalborg Universitet. Rapporten er bestilt for at give Københavns Kommune et udgangspunkt for klimamål efter 2025.

Bølgerne går højt om din bilradio

24/04/15

Politikerne ønsker at lukke FM-båndet i 2019, hvilket vil føre til, at 2.000.000 bilradioer bliver tavse. Knud Erik Skouby, professor på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, var en del af et udvalg under Kulturstyrelsen i 1990'erne, der anbefalede digital radio. Dengang troede udvalget, at kvaliteten på digital radio ville blive bedre. "Men i dag er lydkvaliteten på FM ofte bedre end på DAB, og internettet har udviklet sig kraftigt og overtaget mange af de datafordele, der er ved digital radio", siger Knud Erik Skouby.

Samspilsramte huse spilder energi

24/04/15

I USA skal bygherrer benytte sig af en proces kaldet commissioning, der er med til at sikre, at de komplekse systemer til ventilation, opvarmning, varmegenindvinding m.m. spiller sammen, når en bygning tages i brug. Ifølge et nyt konservativt skøn, som Ingeniøren er nået frem til med hjælp fra Statens Byggeforskningsinstitut, kunne man have sparet omkring 660.000 MWh årligt for erhvervsbygninger opført mellem 2011 og 2014, hvis tallene fra de amerikanske erfaringer blev overført til Danmark. Professor Per Heisselberg fra Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri på Aalborg Universitet lægger vægt på, at der ligger et stort potentiale i commissioning, hvis processen vinder indpas i Danmark.

Blå blok drøfter vejskat for udlændinge

24/04/15

I sidste måned vedtog den tyske regering en motorvejsafgift for udenlandske bilister, og flere partier i blå blok ønsker at gøre tyskerne kunsten efter ved at indføre en lignende afgift i Danmark. Både Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ser den tyske model som en god idé, da det kan være med til at sikre, at danskerne betaler færre penge i registreringsafgift. De Radikale er modstander af forslaget, og det samme er Liberal Alliance. Ifølge Harry Lahrmann, trakfikforsker og lektor ved Aalborg Universitet, vil afgiften formentlig ikke skabe et overskud grundet al det administrative arbejde, som afgiften vil medføre.

Læger brugte forskningspenge på betaling for pasning og skole

24/04/15

To forskere fra Aarhus Universitetshospital brugte ca. 200.000 forskningskroner på at tage deres fire børn med til Canada, hvor de to forskere var udstationeret i 2012 og 2013. Ifølge reglerne fra Forskningsministeriet kan forskere få dækket dele af deres børns udgifter, når de forsker i udlandet. Men "når det gælder børnehave, koster det jo også penge i Danmark. Det, man højst kan få dækket, er merudgifterne," siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.