Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer

Organisationsprofil

Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer har eksisteret siden oktober 2002. Det blev dannet af docent Dr. phil. Ernst-Ullrich Pinkert  og professor em. Dr. phil. Klaus Bohnen, der fungerer som Centrets ledere. Centret har siden 2007 arbejdet tæt sammen med Forskningsgruppen for Interdisciplinære Kulturstudier ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.

Formål:

Center for Dansk-Tysk- Kulturtransfer helliger sig de mangfoldige og intensive  vekselvirkninger, der findes  mellem Danmark og Tyskland, henholdsvis Danmark og Østrig .  Centret ønsker at bidrage til en forståelse af disse landes kulturelle egenarter ved at spejle dem i hinanden eller ved at .arbejde kontrastivt.

Forskning:

De dansk-tyske kulturrelationer foregår på flere planer og i mange sammenhænge . De har udviklet sig historisk, og denne udvikling har aldrig været uafhængig af de mellemstatslige relationer og den politiske udvikling.  Det er dog ikke hensigten at gennemføre politiske analyser i snæver forstand, men at undersøge politikkens kulturelle baggrund, forudsætninger og  konsekvenser. Årstal som 1864, 1918/1920, 1940/1945  betegner vendepunkter både i den europæiske historie og i de dansk-tyske kulturrelationers historie. På denne baggrund  medtænkes den europæiske kontekst  altid i  arbejdet med de dansk-tyske kulturrelationer.  Da Europa i stigende grad er præget af migration kommer arbejdet med ”tysk kultur” også  til at omfatte migrantkulturen. 

Medarbejdernes undersøgelses-områder er karakteriseret ved mindst ét af de følgende perspektiver:

  • Et samfundskulturelt perspektiv: man arbejder f.eks.  med billeder af hinanden ( fordomme . stereotyper) i  medierne, i undervisningsmaterialer, turistbrochurer, i den politiske retorik mm
  • Et historisk perspektiv: man arbejder f.eks. med kulturelle påvirkningsprocesser over tid og deres konsekvenser
  • Et sprogligt og kommunikativt perspektiv:man  arbejder f.eks.  med kommunikationen  mellem danske og tyske virksomheder  og andre organisationer, for at afdække forskelle og ligheder i  kommunikationsstrategier, argumentation, diskursive praksisser, tekstforståelighed  samt valg af sproglige og visuelle virkemidler
  • Et litterært og medialt perspektiv: man analyserer, hvordan man i Danmark og de tysksprogede lande individuelt og/eller  kollektivt modtager og optager hinandens litteratur, TV , samt fim.

 
Formidling  

Forskningen på Centret er enten grundforskning  eller anvendelsesorienteret.. Den henvender sig til andre forskere og til praktikere i Norden og i de tysktalende lande, og den bruges naturligvis også i universitetsundervisningen. Formidlingen af forskningen foregår både på tysk og  dansk – og mundtligt (bl.a. på internationale konferencer ) og skriftligt: i videnskabelige monografier, internationale tidsskrifter som "Text & Kontext", samt i Centrets egen skriftserie.

Luk

Publikationer (238)

Aktiviteter (151)

Priser (1)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1620033