Forskningsgruppen for Bygningers Energieffektivitet

Organisationsprofil

Forskningsgruppekoordinator: Kirsten Engelund Thomsen.

 

Både ved nybyggeri og renovering er der stort potentiale for at forbedre energieffektivitet og bæredygtighed. Fx går 1/3 af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. Det nødvendiggør en betydelig indsats for bæredygtig renovering.

Behov for ny viden

Der er stort behov for at vide, hvor meget tekniske krav til nybyggeri og renoveringer kan forbedre energieffektivitet og bæredygtighed. Hvilke virkemidler har størst effekt på energi- og andet ressourceforbrug, og hvad kan der gøres for at få bygningsejerne til at iværksætte bæredygtige renoveringer? Der er også behov for at vide, hvilke kriterier der bør indgå, når man vil evaluere den samlede energi- og miljøbelastning fra bygningers fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. Dette omfatter bl.a. spørgsmålet om, hvad ressourceforbruget til at drive en bygning betyder i forhold til det forbrug, der går til at producere byggematerialerne og opføre bygningen.

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen undersøger de nye muligheder for integreret energiproduktion i bygninger og kombinerer dette med viden om miljøbelastningen fra materialer og energikilder. Desuden vil gruppen analysere og optimere samspillet mellem bygninger og forsyningssystemer med henblik på at aktivere bygningernes dynamik til udjævning af fluktuationer i forsyningen.

Gruppen ønsker at udvikle, afprøve og formidle metoder, der kan anvendes i praksis og bidrage til at reducere byggeriets miljøpåvirkninger og øge dets bæredygtighed. Dette inkluderer certificering af bæredygtigt byggeri, livscyklusbetragtninger og identifikation af væsentlige miljø- og ressourceindikatorer for bygninger samt opstilling af grønne regnskaber.

Desuden gennemfører gruppen analyser og demonstrationsprojekter, hvor det eftervises, at der i praksis kan opnås markante reduktioner i energiforbrug og miljøbelastning samtidig med et godt indeklima.

Gruppen vil arbejde videre med vurdering af den samlede bygningsmasses potentiale for energieffektivisering på langt sigt i forbindelse med renovering.

Endelig gennemfører gruppen undersøgelser af brugeroplevelser og tilfredshed med energieffektivt nybyggeri og renoveret byggeri.

Samarbejdspartnere

Forskningsgruppen samarbejder med de danske byggemyndigheder, de internationale forskningsinstitutioner og EU-Kommissionen om at styrke det vidensmæssige grundlag for kravene til bygningers energiforbrug.

I samarbejde med byggeriets parter arbejdes nationalt og internationalt på udvikling af beregningsmetoder, standarder og vejledninger rettet mod skærpede energi- og miljøkrav til nybyggerier og renoveringer. Dette samarbejde omfatter projekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggeindustrien, bygherrer, boligselskaber og kommuner.

Anvendelse

Gruppen er med til at analysere og definere de nye energibestemmelser i bygningsreglementet.

Gruppen udvikler værktøjer og SBi-anvisninger, der kan hjælpe projekterende arkitekter og ingeniører, udførende og leverandører samt ejere og brugere af bygninger med at opnå energibesparelser og miljøforbedringer. Dette sker ud fra et helhedssyn, der inkluderer energiforsyning, byggeteknik, arkitektur, funktionalitet, drift og vedligehold samt sundhed, indeklima og økonomi.

Endelig omsættes forskningsgruppens viden til praksis gennem efter- og videreuddannelse af professionelle på SBi-kurser og på masteruddannelsen i bygningsfysik.

Luk

Publikationer (124)

Aktiviteter (81)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 239242407