Forskningsgruppen for Bygningers Klimasystemer

Organisationsprofil

Forskningsgruppekoordinator: Alireza Afshari

 

Luft har afgørende betydning for menneskers sundhed og komfort, men ventilation kræver energi. Det er en udfordring at tilgodese brugernes behov for luft på en energieffektiv måde.

 

Behov for ny viden

 

En stor del af verdens samlede elforbrug går til klimasystemer i bygninger. Der er behov for ny viden om, hvordan vi reducerer elforbruget uden at tilsidesætte brugernes behov for høj luftkvalitet og termisk komfort.  

 

Luftens temperatur og hastighed har stor betydning for vores trivsel. Dårlig luftkvalitet som følge af for lavt luftskifte kan nedsætte koncentrationsevnen og på længere sigt give forskellige sygdomssymptomer. En stigende del af elforbruget i bygninger går til drift af ventilationsanlæg og aircondition. Det skyldes bl.a. øget anvendelse af ventilationsanlæg (med varmegenvinding), men det skyldes også store, sydvendte glaspartier, der bidrager positivt til varmeregnskabet og nogle gange kræver køling om sommeren. Der er behov for ny viden om, hvordan vi udformer klimasystemer, så de med mindst muligt energiforbrug giver brugerne bedst mulig komfort. Og der er behov for ny viden om samspillet mellem dagslys, elektrisk belysning og ventilation, som er de afgørende faktorer for bygningers samlede energiforbrug.

 

Forskningsmæssige indsatser

 

Forskningsgruppen arbejder med energieffektive løsninger og styringsstrategier vedr. ventilation, køling og varme i bygninger. Arbejdet indbefatter videnopbygning og udvikling af energieffektive tekniske indeklimasystemer. Gruppen foretager forskning, der inkluderer teoretiske udredninger parallelt med udvikling, test og studier af tekniske løsninger. Gruppen anvender simulerings- og visualiserings-software i sit arbejde samt til formidling af resultater. Brugernes perspektiv inddrages ved kvantitative og kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelser, både i laboratorieforsøg og ved feltundersøgelser. Brugernes interaktion med de tekniske løsninger inddrages ligeledes ved afprøvninger af løsninger. Nationalt og internationalt bidrager gruppen med videnskabelige artikler af højeste kvalitet, standarder og vidensdatabaser, på basis af evidensbaserede studier om belysning og ventilation.

 

Samarbejdspartnere

 

Forskningsgruppen samarbejder med de danske byggemyndigheder og de internationale forskningsinstitutioner og standardiseringsorganisationer om videreudvikling af krav til klimasystemer, som fører til sundt byggeri og fremme af godt indeklima for brugerne.

 

I samarbejde med byggeriets parter arbejdes nationalt og internationalt på udvikling af beregningsmetoder, standarder og vejledninger rettet mod energieffektive  klimasystemer, som bidrager til godt indeklima. Dette samarbejde omfatter projekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, industri- og produktionsvirksomheder, bygherrer, boligselskaber, kommuner, lejere og boligejere.

 

Anvendelse

 

Gruppens forskning tilvejebringer videnskabeligt og forskningsbaseret grundlag til brug for myndighederne i forbindelse med deres udarbejdelse af bestemmelser og standardiseringsarbejde. Gruppens forskning bidrager ligeledes ved praktisk udvikling og afprøvning af klimasystemer. Endvidere formidles gruppens forskningsresultater til praksis gennem SBi-anvisninger og software til støtte for beregning og simulering af bygningers termiske indeklima og energiforbrug.

 

Endelig omsættes forskningsgruppens viden til praksis gennem masteruddannelsen i bygningsfysik.

Luk

Publikationer (74)

Aktiviteter (10)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 239241906