Forskningsgruppen for Bygningers Klimasystemer og Lys

Organisationsprofil

Lys og luft har afgørende betydning for menneskers sundhed og komfort, men både belysning og ventilation kræver energi. Det er en udfordring at tilgodese brugernes behov for lys og luft på en energieffektiv måde.

 

Behov for ny viden

 

En stor del af verdens samlede elforbrug går til klimasystemer og belysning i bygninger. Der er behov for ny viden om, hvordan vi reducerer elforbruget uden at tilsidesætte brugernes behov for høj luftkvalitet samt termisk og visuel komfort.  

 

Inden for lysområdet handler det bl.a. om samspillet mellem dagslys, elektrisk belysning, lysstyringssystemer og brugerne. Dagslyskvaliteten påvirkes bl.a. af bygningens beliggenhed, omgivelserne, hvordan vinduer udformes og placeres, hvilket glas der anvendes og hvordan vi afskærmer mod solen. Kvaliteten af elektrisk belysning påvirkes ligeledes af flere faktorer, herunder intensitet, fordeling og farveegenskaber, som skal tilpasses de forskellige opgaver og formål med belysningen. For lidt lys eller forkert farvemæssig sammensætning af lyset kan give mistrivsel og søvnproblemer, hvorimod godt lys kan forskønne vores omgivelser, opløfte os og virke helbredende.

 

Luftens temperatur og hastighed har også stor betydning for vores trivsel. Dårlig luftkvalitet som følge af for lavt luftskifte kan nedsætte koncentrationsevnen og på længere sigt give forskellige sygdomssymptomer. En stigende del af elforbruget i bygninger går til drift af ventilationsanlæg og aircondition. Det skyldes bl.a. øget anvendelse af ventilationsanlæg (med varmegenvinding), men det skyldes også store, sydvendte glaspartier, der bidrager positivt til varmeregnskabet og nogle gange kræver køling om sommeren. Der er behov for ny viden om, hvordan vi udformer klimasystemer, så de med mindst muligt energiforbrug giver brugerne bedst mulig komfort. Og der er behov for ny viden om samspillet mellem dagslys, elektrisk belysning og ventilation, som er de afgørende faktorer for bygningers samlede energiforbrug.

 

Forskningsmæssige indsatser

 

Forskningsgruppen arbejder med energieffektive løsninger og styringsstrategier vedr. dagslys, elektrisk belysning, ventilation, køling og varme i bygninger. Arbejdet indbefatter videnopbygning og udvikling af energieffektive tekniske indeklimasystemer. Gruppen foretager forskning, der inkluderer teoretiske udredninger parallelt med udvikling, test og studier af tekniske løsninger. Gruppen anvender simulerings- og visualiserings-software i sit arbejde samt til formidling af resultater. Brugernes perspektiv inddrages ved kvantitative og kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelser, både i laboratorieforsøg og ved feltundersøgelser. Brugernes interaktion med de tekniske løsninger inddrages ligeledes ved afprøvninger af løsninger. Nationalt og internationalt bidrager gruppen med videnskabelige artikler af højeste kvalitet, standarder og videns-databaser, på basis af evidensbaserede studier om belysning og ventilation.

 

Samarbejdspartnere

 

Forskningsgruppen samarbejder med de danske byggemyndigheder og de internationale forskningsinstitutioner og standardiseringsorganisationer om videreudvikling af krav til lysforhold og klimasystemer, som fører til sundt byggeri og fremme af godt indeklima for brugerne.

 

I samarbejde med byggeriets parter arbejdes nationalt og internationalt på udvikling af beregningsmetoder, standarder og vejledninger rettet mod energieffektive lys- og klimasystemer, som bidrager til godt indeklima. Dette samarbejde omfatter projekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, industri- og produktionsvirksomheder, bygherrer, boligselskaber, kommuner, lejere og boligejere.

 

Anvendelse

 

Gruppens forskning tilvejebringer videnskabeligt og forskningsbaseret grundlag til brug for myndighederne i forbindelse med deres udarbejdelse af bestemmelser og standardiseringsarbejde. Gruppens forskning bidrager ligeledes ved praktisk udvikling og afprøvning af lystekniske løsninger og klimasystemer. Endvidere formidles gruppens forskningsresultater til praksis gennem SBi-anvisninger og software til støtte for beregning og simulering af bygningers termiske indeklima, lysforhold og energiforbrug.

 

Endelig omsættes forskningsgruppens viden til praksis gennem masteruddannelsen i bygningsfysik samt kandidatuddannelsen Lighting Design.

Luk

Publikationer (73)

Aktiviteter (10)

Mest anvendte tidsskrifter

Mest downloadede publikationer

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 239241906