Bolette Rye Mønsted

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisningsaktiviteter fordelt på uddannelser, fagområder og niveau:

Kursusundervisning på bachelorniveau inden for:
 Strategisk organisationskommunikation, PBL, herun-der uddannelsesudvikling og – forandring, samt strategisk- og oplevelsesbaseret kommunikation.

Kursusundervisning på kandidatniveau ved Institut for Kommunikation inden for:
 Organisationsudvikling, herunder Employer Branding, markedskommunikation samt strategisk organisationskommunikation

Kursusundervisning på kandidatniveau (Læring- og forandringsprocesser): Evalueringsteorier og –metoder i et organisatorisk perspektiv samt introduktionsforelæsning (til 9.semester).

Kursusundervisning på masterniveau (Master i Læreprocesser, Master i Læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP) samt Master i læreprocesser med specialisering i evaluering og kvalitet: Undervisning i kvalitative metoder, Organisatorisk læring, Eksamensforberedende workshopaktiviteter, uddannelsesudvikling og kvalitetssikring samt forelæsning i akademisk skrivning

Vejledning:
Jeg varetager vejledningsopgaver på BA, KA og MA-niveau. Aktuelt vejleder jeg studerende på følgende uddannelser og semestre:
Læring- og forandringsprocesser (KA) - 7.-10.semester (herunder specialer).
Master i læreprocesser (MA) - 1.semester
Master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi - 1.-4.semester (herunder masterprojekter)
Master i læreprocesser med specialisering i evaluering og kvalitet - 3.semester.

Derudover er jeg intern censor ved såvel skriftlige som mundtlige prøver ved følgende uddannelser på AAU: Organisatorisk læring (BA), Læring- og forandringsprocesser (KA), Master i Læreprocesser, Master i Læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP) samt Master i læreprocesser med specialisering i evaluering og kvalitet.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Jeg er modulkoordinator for Organisatorisk læring ved masteruddannelse i læreprocesser, hvr jeg er ansvarlig for følgende opgaver:
- Tilrettelægge et moduls faglige indhold og være ansvarlig herfor. Ansvarlig i den forstand, at det faglige indhold lever op til de i studieordningen angivne faglige mål.
- Udarbejdelse af timebudget. Et timebudget, hvor jeg dels sikre at de rette fagpersoner varetager undervisningen dels sikre, at jeg ved de tildelte timenormer og ressourcer sikrer at modulet lever op til de angivne mål i studieordningen.
- Vejlederfordeling. Varetage vejlederfordelingen i forhold til såvel løbende ugeopgaver, som ved den egentlige eksamensopgave. En fordeling som tager afsæt i de studerendes emnevalg og de tilgængelige fagpersoners faglige kompetencer.
- Udarbejde modul- og programbeskrivelse til såvel den semesteransvarlige som til studienævnet.
- Løbende kommunikation med semesterkoordinator, studiesekretær, involverede fagpersoner og studerende om tvivlsspørgsmål.

Jeg er semesterkoordinator for 9.semeste, Læring og forandringsprocesser, hvor jeg varetager og været ansvarlig for følgende opgaver:

- Tilrettelæggelsen af det samlede semesters faglige indhold. Ansvarlig i den forstand, at det faglige indhold lever op til de i studieordningen angivne faglige mål.
- Udarbejdelse af det samlede timebudget for semesteret. Et timebudget, hvor jeg dels sikre at de rette fagpersoner varetager undervisningen dels sikre, at jeg ved de tildelte timenormer og ressourcer sikrer at modulet lever op til de angivne mål i studieordningen.
- Vejlederfordeling. Varetage vejlederfordelingen i forhold til såvel løbende ugeopgaver, som ved den egentlige eksamensopgave. En fordeling som tager afsæt i de studerendes emnevalg og de tilgængelige fagpersoners faglige kompetencer.
- Udarbejde semesterbeskrivelse til Studienævnet, hvori der blandet andet vises, hvordan semesteret lever op til studieordningens krav og mål.
- Vejlederfordeling. Varetage vejlederfordelingen i forbindelse med eksamensopgave. En fordeling som tager afsæt i de studerendes emnevalg og de tilgængelige fagpersoners faglige kompetencer.
- Eksamensplanlægning. Sikre at der er tilstrækkeligt med fagpersoner til at fungerer som eksaminator og censor ved de respektive eksamensopgaver. En planlægning, som også involverer et tæt samarbejde med studiesekretæren.
- Møde og dialog med studienævnet om såvel planlægning og evaluering af semesteret.
- Løbende kommunikation og dialog med søsteruddannelsen i AAU Sydhavn for at sikre, at de to uddannelser i vid udstrækninger er samkørte.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Jeg har deltaget i og gennemført AAU adjunktpædagogikum-forløb, hvor jeg har deltaget i følgende kursusaktiviteter:

Undervisning ved et PBL universitet
Brug af IT og medier i undervisningssammenhæng
Planlægning og gennemførelse af holdundervisning - store og små grupper
PBL-gruppen - samarbejde, proces og vejledning
Understanding exam regulations
Supervising groups in conflicts
Portfolio methodology

I forlængelse min deltagelse på adjunktpædagogikum har jeg tilmed modtaget kollegial supervision på såvel min undervisning som vejledning.

Endelig er jeg blevet certificeret i engelsk: AAU certification in English as a medium of instruction (C1 level).

Tilbage i 2012 gennemførte jeg Grundkursus for universitetsundervisere ved Pædagogisk Udviklings Center (PUC).

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Jeg har gennem årene deltaget i en række konferencer, hvor jeg har præsenteret min forskning. Blandt andet ved følgende konferencer:
An empirical study of the educational formation and development of a specific study programme in Higher Education./ Mønsted, Bolette Rye.Paper and poster session presentation ved 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2014),17.-19.november, 2014 Accepteret: Forskning – peer review > Konferencepaper til konference 
Cross-disciplinary discourse study of the educational formation and development of a specific study programme in Higher Education – a methodical approact./ Mønsted, Bolette RyeAbstract to Canada International Conference on Education (CICE-2014), 16.-19.juni Cape Berton University, Nova Scotia, CanadaAccepteret: Forskning – peer review > Konferenceabstrakt til konference 
Dansk Evalueringsselskab Årskonference, 8.-10. september 2016, Kolding Evaluation2016,
American Evaluation Associations annual conference, 24.-29.oktober 2016, Atlanta, GA, USA.
Innovation and Creativity in Research and Education within the Humanities, Københavns Universitet (2012)

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Skriv dit svar her...

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Udpeget aftagerrepræsentant af Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning
og kvalitet i forbindelse med revision af læreplaner for faget Kommunikation/it, C- og A-niveau, Teknisk Gymnasium (HTX).