Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2014-2017
Bachelor
Forelæsninger i kognitionspsykologi, 3 semester
Seminarholder i kognitionspsykologi, 3.semester
Opgaveformulering ugeopgave, 3. semester
Vejleder og seminarerafholder i fbm projektgrupper, 4 semester

Kandidat
Kursusleder og medunderviser på professionsprogrammet Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE) (7-10 semester)
Vejleder for projektgrupper, 9. semester
Forelæsninger TPV, 9. semester
Vejleder for specialestuderende, 10 semester

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Medleder af professionsprogrammet Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE)

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2015-2016 adjunktpædagogikum

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Konferencedeltagelse:

Danske

November 2013, Oplæg på Nordic Network on Disability Researchs årsmøde

December 2013, Oplæg på Socialstyrelsen og Center for Offentlig Kompetenceudviklings lederkonference

Februar 2014, Oplæg på Selskabet Danske Neuropsykologer, kvartalsmøde (Årsmødet er en del af specialiseringsmodulet rehabilitering (15.4.4.2.2.) i den neuropsykologiske specialistuddannelse).

Marts 2014, Oplæg på Netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer afholdt af Socialstyrelsen

Marts 2014, Hovedoplægsholder på KL's nationale konference om hjerneskade

Oktober 2014, Oplæg på den 7. nationale rehabiliteringskonference, Nyborg Strand

November 2014, Medarrangør af National Handicapforskningskonference om narrative analyse tilgange (qua mit bestyrelsesarbejde i National Network on Disability Research, NNDR).

Internationale

Juni 2013, Oplæg på 13th European Congress of Psychology, Stockholm

Juni 2014, Oplæg på mini psykologisk konference, Freiburg Universitet

Juli 2014, Symposiun: "Identity development in light of change and transformation" blandt andet med Michael Bamberg, på The 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Shanghai, Kina

August 2014, Symposium om "Narrative Medicine", med oplæg om identitetsrekonstruktion efter hjerneskade, Berlin

September 2014, Mundtligt oplæg på The 7th international Conference on Disability Research, Lancaster, UK

Marts 2015, Oplæg på Living with animals konference, Kentucky, USA.

Maj 2015, Oplæg på 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland.

Juni 2015, Workshop på Illness Narratives Congress, Freiburg, Tyskland


Ekstern undervisning

November 2012: Arrangør af konferencen ”Specialisering – nyspecialisering – hjerneskadeområdet anno 2012” for Socialstyrelsen. I forlængelse af konferencen redaktør på Socialstyrelsens faghæfte “Rehabilitering, koordination og neurofaglighed. Hjerneskadeområdet anno 2012”

November 2012: Arrangør af konferencen ”Hjerneskade – identitet og selvforståelse”
for Socialstyrelsen

Februar/marts 2013: 3x5 timers oplæg på University College Norsjyllands diplomuddannelse "Det sammenhængende patientforløb på senhjerneskadeområdet. Undervist i rehabilitering psykologisk, transitionsteori, hjerneskade og den bio-psyko-sociale model. Endvidere afsluttende være eksaminator på diplomuddannelsen for 12 studerende.

Juni 2013: Undervist ca. 100 medarbejdere i Aalborg kommune i rehabilitering og hjerneskader.

November 2013: Oplæg for neuropsykologer på Vejlefjord rehabiliteringscenter,

Juni 2014: 2x2 timers seminar om rehabiliterings psykologi, 4. semester psykologistuderende på Freiburg Universitet, Tyskland

November 2014: 4 timers forelæsning på Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

I samarbjede med Tia Hansen udviklet et nyt professionsprogram på kandidatniveau; Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE).

Gennem flere år haft et samarbejde med Socialstyrelsen om formidling af viden i deres tidsskrifter, hjemmeside samt på nationale konferencer. Samt deltaget i arbejdsgrupper omkring udvikling af fx national forløbsprogram på hjerneskadeområdet.

Haft et to årigt samarbejde med UC Nordjylland omkring udvikling af videreuddannelse (diplomuddannelse) til professionelle på hjerneskadeområdet.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...