Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

A. UNDERVISNING
F 2017
1. ”Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder)”. 2 semester, jura, Jur. Inst. AAU.
Introduktion til folkeretten, grundlovens rettigheder og EMRK. Fagansvarlig og underviser, vejleder for tre studenterinstruktorer. 23x2 forelæsninger, herunder gennemgang af to afleveringsopgaver. Tilrettelæggelse af instruktorforløb. Udarbejdelse af eksamens- og reeksamensopgaver.

E 2016
1. "Forvaltningsret”, holdøvelser, 1 hold, jura. Jur. Inst. AAU. 10x2. Holdundervisning: gennemgang af forvaltningsretlig teori og øvelsesopgaver, rettelse af afleveringsopgaver.

F 2016
1. ”Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder)”. 2 semester, jura, Jur. Inst. AAU.
Introduktion til folkeretten, grundlovens rettigheder og EMRK. Fagansvarlig og underviser, vejleder for tre studenterinstruktorer. 23x2 forelæsninger, herunder gennemgang af to afleveringsopgaver. Tilrettelæggelse af instruktorforløb, herunder udvælgelse af øvelsesopgaver. Udarbejdelse af eksamens opgaver, forcensur.
2. ”International human rights and refugee law”. Valgfag (10 ECTS), kandidatdel, jura, Jur. Inst., AAU. Den juridiske og organisatoriske ramme om FN’s og regionale systemers menneskerettigheder samt udvalgte menneskerettigheder og problemstillinger, herunder menneskeret og flygtningebeskyttelse samt relevant folkeret. Fagansvarlig og underviser. 11x3 timers undervisning, vejledning på synopser og eksamen.
3. Undervisningsrelateret: Udarbejdelse af eksamensopgave (case) til STO 2008, ”EU-ret og Folkeret”

E 2015
1.“International organizations and international law seen in a refugee perspective” (“International refugee protection”). Masterprogrammet, Global Refugee Studies, KGS, AAU København. 8x3 forelæsninger. Udvælgelse af pensum, tilrettelæggelse af lektionsplan, undervisning, deltagelse i projekteksamen og mundlig eksamen. Desuden to selvstændige forelæsninger om ”EU Law and policy” med Professor Bjørn Møller.
2. Undervisningsrelateret: Eksaminator, projekteksamen på. 1. semesterfaget ”Statsorganerne”, Jur.Inst. AAU.
3. Undervisningsrelateret: Eksaminator (opgaveretter) på 1. semester faget "Retsvidenskabsteori”, eksamen og re-eksamen, Jur.Inst. AAU.
4. Undervisningsrelateret: Eksaminator (opgaveretter) på 1. semester faget ”Juridisk metode”, Jur.Inst. AAU.

F 2015
1. ”Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder)”. 2 semester, jura, Jur. Inst. AAU. Se F 2106 (cirka).

E 2014
1. “International organizations and international law seen in a refugee perspective” (“International refugee protection”). Masterprogrammet, Global Refugee Studies, KGS, AAU København. Se E 2015.
2. ”EU- og folkeret”. 5. semester. Samlæst jura og erhvervsjura, Jur. Inst., AAU. Udvalgte folkeretlige emner. 7x3 timers forelæsninger i folkeretsdelen af faget. Bestemmende for pensum. Udarbejdelse og retning af øvelsesopgaver samt af eksamens og re-eksamensopgaver.
3. ”Juridisk metode”. 1. semester, Jur. Inst., AAU. Halvdelen af faget: 5x4 timers forelæsning. Europæisk og international ret, juridiske beslutningsproces, den skriftlige case- og projektopgave, spørgetime. Undervisning og opdatering/bearbejdelse af undervisningsmateriale. Retning af eksamensopgaver.
4. Undervisningsrelateret: Eksaminator, projekteksamen på. 1. semesterfaget ”Statsorganerne”, Jur.Inst. AAU.

F 2014
1. ”Folkeret og statsforfatningsret (grundrettigheder)”. 2 semester, jura, Jur. Inst. AAU. Se F 2016 (cirka).
2. Gæsteforelæsning i flygtningeret og asyl på CoMID (Centre for the Study of Migration and Diversity), KGS, AAU.
3. Undervisningsrelateret: Eksaminator (opgaveretter), Scient. Adm., AAU.

E 2013
1. ”EU- og folkeret”. 5. semester. Samlæst jura og erhvervsjura, Jur. Inst., AAU. Se E 2014.
2. ”Forvaltningsret”, holdøvelser, to hold: jura og erhvervsjura. Jur. Inst. AAU. 12x2. Holdundervisning: gennemgang af forvaltningsretlig teori og øvelsesopgaver, rettelse af afleveringsopgaver og eksamensopgaver.
3. ”Statsorganerne”, 1. semester, Jur. Inst. AAU. Undervisning i Grundloven og statsorganerne samt projektskrivning. Øvelser (3x2), studiecafé (3x2), instruktioner (3x2) og projektvejledning (4x6). Eksaminator i projekteksamen og projekt-re-eksamen (27 projekter).
4. “International organizations and international law seen in a refugee perspective” (“International refugee protection”). Masterprogrammet, Global Refugee Studies, KGS, AAU København. 4x2 timers forelæsninger. Se I øvrigt E 2015.

F 2013
1. ”Statsret og menneskerettigheder”, 2. semester, Jur. Inst., AAU. Grundlovens rettigheder og EMRK. 12x2 forelæsninger, menneskerettighedsdelen af faget. Udarbejdelse og retning af øvelsesopgaver samt eksamens og re-eksamensopgaver, forcensur.
2. “Udlændingeret”, fagansvar. Valgfag (10 ECTS) på kandidat, 9. semester, Jur. Inst., AAU,

E 2012
1. ”EU- og folkeret”. 5. semester. Samlæst jura og erhvervsjura, Jur. Inst., AAU.
5x3 timers forelæsning. Se i øvrigt E 2014.
2. “Udlændingeret”, fagansvar. Valgfag (10 ECTS) på kandidat, 9. semester, Jur. Inst., AAU,
Introduktion på ”juridiske dage” (samfundsvidenskabeligt basisår): ”Juristens rolle i demokratiet”

F 2012
1. ”Statsret og menneskerettigheder”, 2. semester, Jur. Inst., AAU. Grundlovens rettigheder og EMRK. 9x2 forelæsninger. Se i øvrigt F 2103.
2. ”The UN Human Rights System”. Valgfag (10 ECTS), 6. semester, Jur. Inst., AAU. Internationale og regionale menneskerettigheder. Relevant folkeret. Underviser og fagansvarlig: Undervisning, fagudvikling, fagbeskrivelse, lektionsplan, pensum, undervisningstilrettelæggelse, spørgetimer, vejledning af opgaver og/eller mundtlig eksamination.

E 2011
1. ”EU- og folkeret”. 5. semester. Samlæst jura og erhvervsjura, Jur. Inst., AAU.
5x3 timers forelæsning. Se i øvrigt E 2014.
2. Introduktion på ”juridiske dage”: Juristens rolle i demokratiet
3. ”EU- og folkeret”. Se E 2012.

Før 2011
2008: Long Distance Learning Consultant for FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), International flygtningeret, forebyggelse af statsløshed i folkeretten, menneskerettigheder. Langdistance-undervisning i juridisk og praktisk flygtningebeskyttelse. Vejledning i opgaveskrivning.

2007: ”Opholdsgrundlag og integration”, Den Sociale Højskole i Århus. Undervisning i Dansk udlændinge- og socialret. Holdundervisning, pensumvalg.

2006-08: ”The UN Human Rights System” (se under 2012) på kandidat, Jur. Inst., AU

2006-10 Enkeltstående undervisningsseancer i international flygtninge- og menneskeret ved SDU og KU.

2002-03: Underviser ved UNHCR’s interne undervisningsprogram ang. international flygtningeret (Protection Learning Programme). Undervisning i fastlagt program med indflydelse på undervisningsstil/-materiale.

1999-05: Undervisning i international flygtningeret som led i ansættelse ved UNHCR.

B. VEJLEDNING
F 2017
1. Fællesvejledning, bachelorer, forelæsning og vejledning, 2 timer.
2. Bachelorprojekt: Tålt ophold i Danmark.
3. Bachelorprojekt: Retlig regulering af tålt ophold.
4. Kandidatspeciale: Humanitært ophold og barnets tarv.
5. Kandidatspeciale: Persondatabeskyttelse og retten til privatliv.

F 2016
1. Fællesvejledning bachelorer, 3 timer.
2. Bachelor projekt: Troværdighedsvurderingen i danske asylsager
3. Bachelor projekt: Det materielle indhold af EMRK artikel 3 – med fokus på politiets magtanvendelse.
5. Kandidatspeciale: De retlige grænser for politiets magtanvendelse.
6. Kandidatspeciale: Erhvervelse af dansk statsborgerskab med fokus på dispensation for danskkundskaber og statsborgerskabsprøven.
7. Kandidatspeciale: Strafansvar for asylansøgeres brug af falske dokumenter i forbindelse med indrejse i Danmark.

E 2015
1. ”Statsorganerne”, 1. semester, Jur. Inst., AAU. Projektvejledning 6x3 timer.
2. Bachelorprojekt: Retfærdig rettergang vedr. straffesager.

F 2015
1. Bachelorprojekt: Rituelle slagtninger- Dyrevelfærd overfor menneskerettigheder
2. Bachelorprojekt: Afbildninger af Profeten Muhammed i menneskeretligt perspektiv- En vurdering af om en mulig krænkelse af religionsfriheden kan retfærdiggøres med ytringsfriheden.

F 2014
1. Bachelorprojekt: Dødshjælp - en belysning af retsgrundlaget i Danmark med inddragelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
2. Bachelorprojekt: Aktiv dødshjælp i nationalt og internationalt retligt perspektiv.
3. Bachelorprojekt: Dualisme eller praktisk monisme i dansk ret?
4. Bachelorprojekt: Torturforbuddet i menneskeretten

E 2013
1. ”Statsorganerne”, 1. semester, Jur. Inst., AAU. Projektvejledning 4x6 timer.
2. Bachelorprojekt: Diskriminationsforbuddet og den europæiske menneskeret.

F 2013
1. Bachelorprojekt: Terrorbekæmpelse og forbuddet mod tortur.
2. Bachelorprojekt: Den retlige ramme for handlede kvinder i Danmark.

E 2012
1. Bachelorprojekt: Diskriminationsforbuddet i EU-retten og den europæiske menneskeret

F 2012
1. Bachelorprojekt: Straffemyndighedssammenstød og udlevering til retsforfølgning.

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Se ovenfor (pkt 1) om fagansvar og evt. nedenfor om internationalisering (pkt. 4).

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2013-14 (AAU)
-Introduction to PBL
-Teaching Portfolio
-Teaching Methods and Learning Processes 1 og 2
-PBL Beyond the project
-Teaching and the use of PowerPoint

2008-11 (AU)
-Planlægning og gennemførelse af seminar- og holdundervisning.
-Forelæsning og præsentation.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Deltagelse i konference: Academic Cooperation Association (ACA) Annual Conference 2012: ”Tying it all together. Internationalization, excellence, funding and the social dimension in higher education”, Helsinki, Finland, 10-12 June 2012
Efterfølgende udarbejdelse af 18-siders rapport om internationalisering og undervisning, herunder afgivelse af anbefalinger til Juridisk Institut og det Samfundsvidenskabelige Fakultet for det videre forløb. (September 2012).

Undervisningens dag, d. 9. april 2014: Præsentation af poster om læring sammen med adj.pæd gruppe: “A window of opportunity: Adjunktpædagogikum as an institutionalised space for change in teaching practices for an individual teacher and across a department.”

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2014-16: Udvikling af fagsbeskrivelser til følgende valgfag:
-European Fundamental Rights
-International Human Rights and Refugee Law
-International Criminal Law
-Public International Law
-International Human Rights Law
-International Refugee Law

F 2016: Videreudvikling af faget Folkeret og Statsforfatningsret (grundrettigheder) gennem fastlæggelse af bedre balance mellem forelæsninger og studenterinstruktioner.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Løbende opfølgning på undervisningsevalueringer og eventuelle efterfølgende justeringer af undervisning.

8. Andet.

Skriv dit svar her...