Karen Egedal Andreasen

Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisningsopgaver på Masteruddannelsen i Læreprocesser (MLP):

- Forelæsninger på MLP indenfor læringsteori og evaluering
- Workshops på MLP indenfor læringsteori og evaluering
- Vejledning og eksamination på 1. og 2. semesterprojekter, modulopgaver på 3. semester samt på masterspecialer
- IT-støttet sparring på opgaver i forskellige sammenhænge
- Vurdering af og skriftlige tilbagemeldinger på såvel frie som bundne evalueringsopgaver på 2. semester
- Undervisning på specialiseringen i ”Evaluering og kvalitetsudvikling” på 3. semester

Undervisningsopgaver jeg har varetaget på Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser:

- undervisning på LFP 7. semester indenfor evaluering og læreprocesser
- undervisning på LFP 9. semester indenfor evaluering og læreprocesser
- undervisning på kursusmodulet ”Praktisk pædagogik og didaktik” på 9. semester
- Vejledning på og eksamination af opgaver på 7., 8. og 9. semester, samt kandidatspecialer på LFP

Censoropgaver som intern censor på
- LFP 7. semester
- LFP 8. semester

Phd. vejledning

Adjunktpædagogikumvejledning

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Studienævnsopgaver
Medlem af studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi (2011-2012)
Formand for studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring (2013 - 2016)

Semester- og modulkoordinationsopgaver

Koordinationsopgaver på Masteruddannelsen i Læreprocesser (MLP):

- semesterkoordinator på MLP 1. semester (nuværende)
- semesterkoordinator på MLP 2. semester (nuværende)
- modulkoordinator på modulet "Læringsteori" på MLP 1. semester (nuværende)
- koordinator opgave i "Læringsteori, Videnskabsteori og Metode1" på MLP 1. semester (nuværende)
- modulkoordinator på modulet "Læring i praksis på MLP 2. semester (nuværende)

Koordinationsopgaver på Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser (LFP)

- semesterkoordinator på LFP 7. semester i årene 2010, 2011, 2012
- modulkoordinator på modulet "Viden om læring" på LFP 7. semester 2010, 2011, 2012

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Jeg har gennemført Aalborg Universitets obligatoriske adjunktpædagogikumforløb, der indebærer deltagelse såvel i pædagogiske udviklingsforløb (af egen undervisning), som deltagelse i undervisningsrelaterede kurser og workshops.

Deltagelse i Undervisningens dag 12. august 2016 i disse workshops.
- Active Learning in (also large) Lectures – More than Clickers? By Dr. Andrea Brose
- Educational Battle - læring om udvikling af en problemformulering ved inddragelse af ældre studerende. By Henrik Find Fladkjær
Link til program http://www.inside.aau.dk/digitalAssets/195/195873_uv-day-2016---program--aalborg.pdf

Desuden deltagelse i de foregående års Undervisningens Dag.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Jeg har deltaget ved en del konferencer med oplæg i relation til undervisning og pædagogik, herunder kan nævnes
- Nordic Europen Research Association (2015): Oplæg med titlen ”Differentiation in the New Nordic School”
- International Standing Conference for the History of Education (2015). Oplæg med titlen “Educating for peace: The role and impact of international organisations in interwar and post-war Danish school experiments”
- European Society of the Research on the Education of Adults (2014). Oplæg med titlen “Extracurricular activities in HE in Denmark: A study of constructions of university image”

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Deltagelse i moduludvikling
Som semester- og modulkoordinator har jeg været involveret i udvikling af følgende moduler
- 7. semester KA Læring og Forandringsprocesser
- 1. semester Master i Læreprocesser
- 2. semester Master i Læreprocesser

Udviklingsarbejdet haft sit afsæt i tilbagemeldinger fra de studerende i forbindelse med undervisningen samt i semesterevalueringerne, samt generelle initiativer med henblik på at forbedre og optimere denne.

Som formand for studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring i perioden 2013-2016 har jeg i særlig grad været involveret i ændringer i studieordningerne, såvel på de tre nævnt semestre som på andre moduler og semestre på uddannelserne i studienævnet.

Udvikling af undervisningsmaterialer
Jeg har forestået udvikling af undervisningsmaterialer til de moduler jeg koordinerer (som nævnt under punkt 2). Dette indebærer
- Sammensætning af kompendier og valg af litteratur
- Udvikling, formidling og organisering af diverse workshops relateret til undervisningen (eksempelvis projektworkshops)

Andre typer undervisningsudvikling
- 2015- 2016: Udviklingsarbejde omkring ny organisering af Modulet ”Læringsteori, Videnskabsteori og Metode” på MLP 1. semester
- 2013-2014: Udviklingsarbejde omkring nyt modul på LFP 7. semester, et modul beregnet på udvikling af grundlæggende kompetencer i relations til uddannelsens indhold og aktiviteter (PBL, Videnskabsteori- og metode mv., teoribrug)
- 2011 - 2012: Udviklingsarbejde om de studerendes udarbejdelse af artikler på LFP

Generelt kan det siges om undervisningen og undervisningsudviklingen på uddannelserne, at dette finder sted løbende i en proces blandt andet tæt forbundet med den obligatoriske semesterevaluering. Heri indgår et semesterevalueringsmøde med deltagelse af repræsentant for studienævnet samt semesterkoordinator, samt evt. relevante undervisere. Det vurderes i forbindelse med alle punkter der behandles på mødet, hvorledes disse kan eller skal føre til ændringer i undervisningens planlægning. Mødet baggrund er informationer fra surveyXact semesterevalueringerne (der rummer data af såvel kvantitativ som af kvalitativ karakter), samt informationer fra semesterrådsmødet og tilbagemeldinger andre steder fra (f.eks. fra studiesekretærer).

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...