Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

2000-2004 Ansat som ekstern underviser. Jeg har desværre ikke nogen opgørelse over vejledning eller kursus aktivitet i denne periode.

2009
Vejledning, hovedprojekt arkitektur i alt 10 gr.: 4. BSc (2 gr.); 6. BSc (3 gr.); 4. MSc (5 gr.)
Vejledning, miniprojekter arkitektur: 2. MSc; Dwelling in the landscape
Fri studieaktivitet: Photography as a Tool for understanding Architecture

2010
Vejledning hovedprojekter arkitektur i alt 17 gr.: 6. BSc (3 gr.); 2. MSc (4 gr.); 3. MSc (5 gr.) 4 MSc (5 gr.)
Vejledning miniprojekt arkitektur: 2 MSc; Dwelling in the landscape.
Forelæsning og workshop: 2 MSc: Architectural Lightning Design Connsideration

2011
Vejledning hovedprojekt arkitektur i alt 22 gr.: 2 MSc (11 gr.); 3. MSc (7 gr.); 4 MSc (4 gr.)
Vejledning miniprojekt arkitektur: 2 MSc; Dwelling in the landscape
Forelæsninger og workshops: 2 MSc; Architectural Lightening Design Considerations; The Human Body as a basis for understanding and creation of Architecture
Studiordning, arkitektur: Har skrevet ny studievejledning for 3 MSc i forbindelse med den generelle studieordningsrevisoon

2012
Vejledning hovedprojekt arkitektur i alt 4 gr.: 3 MSc (4 gr.)
Forelæsning arkitektur 2 MS.c.: The Human Body as a basis for understanding abd creation of Archiecture

2013
Ingen undervisning pga, Ph.d. afhandling og administrative opgaver (byggeudvalg).

2014
Vejledning hovedprojekt, arkitektur i alt 3 gr: 1 gr. (5 BSc), 2 gr. (2 MSc)
Kursusgange arkitektur 3 MSc: 5 kursusgange på 'Construction management'
Workshop, arkitektur 2 MSc: 'Transitions'
Forelæsning arkitektur 2 MSc: The Human Body as a basis for understanding and creation of architecture

2015
Vejledning, hovedprojekt arkitektur i alt 20 gr.: 11 gr. (3. MSc), 7 gr. (4. MSc), 2 gr. (3+4 MSc)
Kursusgange arkitektur 3 MSc: 5 kursusgange på 'Construction management'
Forelæsning arkitektur 2 MSc: The Human Body as a basis for understanding and creation of architecture
Forelæsning, Ph.d. kursus, bærdygtig arkitektur: ' A human approach to sustainable architecture research'

2016
Vejledning, hoveprojekt arkitektur, ialt 6 gr. inkl. 1 lang afgang. (4. Msc).
Forelæsning arkitektur 2 MSc: The Human Body as a basis for understanding and creation of architecture
Forelæsning 03 Bsc. Teknologi, samfund og Arkitektur; Le Corbusier; Modernismens heroiske visonære eller tragisk antihelt.
Kursusgange arkitektur 3 MSc: 5 kursusgange på 'Construction management'

Jeg har til dato ikke ført nogen optegnelse over mine censuropgaver.


2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Semester koordinering:
2010: 3. MSc
2011: 3. MSc
2012-13 ingen koordinering pga. Ph.d. afhandling.
2014: 5. BSc; 3. MSc.
2015: 3. MSc. 3+4 MSc (lang afgang)
2016: 3. MSc. 3+4 MSc (lang afgang)

Kursuskoordinering:
2014: Kursuskoordinering arkitektur: 3. MSc 'Project Management'
2015: Kursuskoordinering arkitektur: 3. MSc 'Project Management'

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

2003: Grundkursus i universitetspædagogik: Pædagogisk Udviklingscenter; Aalborg Universitet
2016: Adjunktpædagogikum; Aalborg Universitet.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Indlæg på workshop om flipped classroom og blended learning, afholdt af Teknat og Sund, AAU: Video course in Construction Management.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

2014-15 e-learning :
3. Msc er et internship semster og byder således på særlige udfordringer, da de studerende er geografisk spredt over det meste af kloden. Da de studerende samtidigt skal følge et kursus i Construction Management, har jeg som kursuskoordinator udviklet et videobaseret kursus bestående af såvel forelæsninger som cases, i alt 10 kursusgange, således at de studerende kan følge kurset uafhængigt af geografisk placering/tidszone. Jeg har tanker om i næste version af videokurset, der er udformet som en hjemmeside med indlagte videoer, at lægge små opgaver ind, ligesom jeg arbejder med eksamensformatet for at sikre, at de studerende dels følger hele kurset og dels bliver opmærksomme på hvis der er noget de har behov for en afklaring på i form af spørgsmål.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

STRESS
Jeg arbejder i forbindelse med min forskning med stress, og har et ønske om at anvende den viden jeg har fået herigennem i forbindelse med undervisning og de stress problematikker der opstår i forbindelse hermed. Psykoligisk stress opstår først og fremmest i forbindelse med uforudsigelighed eller social evaluering, dvs. hvor noget man skal præsterer evalueres af andre og hvor ens placering i det social heraki afhænger af udfaldet. Værst er selvfølgeligt når disse to kombineres. Vores uddannelses system rummer naturligt løbende social evaluering i form af eksamen. I den forbindelse rejser der sig først og fremmest to problematikker. For det første afhønger den såkaldt deklarative hukommelse og den cognitive performance af stress-niveauet i form af en omvendt u-kurve, dvs. at både hukommelse og cognitiv performance er maksimal ved et let til middel stress niveau, mens såvel ingen som et højt stress niveaue fører til meget ringe prstationer. Det vil sige, at der for så vidt findes et sundt og gavnligt middel stress niveaue. Hvor stor psykisk belastning der skal til for at udløse et givet stress niveau er individuelt. Det rejser spørgsmålet; hvordan kan vi lære at styre stress-niveauet hos de studerende, så vi får maksimal læring?.
Der har i de senere år været en tendens til at der har udviklet sig en stærk kompetitiv ungdomskultur, hvor netop en del af placeringen i de unges interne sociale heraki afhænger af at kunne præsterer top-karakterer (se debatten om "12-tals piger"). Jeg har selv haft en flere tilfælde af afgangsstuderende der har haft alvorlige problemer med stress hvilket har ledt til at de dela har underpræsteret i forhold til deres faglige niveau, og dels har ledt til personlige problemer for dem. Det leder til den anden problematik. Langvarig stress kan lede til tilstande af angst og depression. Hvordan undgår vi, at stress på vores uddanelser fører til sundhedsproblemer? Kan nogle af disse problemer tackles ved dels at bearbejde kulturen blandt de studerende, og dels ved at arbejde med evalueringskulturen, f.eks. i form af hvilke eksamnesformer der vælges? Min egen forskning drejer sig om, hvordan rum kan påvirke sress. Kan en af flere måder at påvirke eksamensgenereret stress være at arbejde med det rulige set-up omkring selve eksamen? Selv har jeg i min vejledning arbejdet med at begynde at bede grupperne at tænke på deres fremlæggelse til eksamen helt fra begyndelsen af projektet. Det har dels den effekt, at de tænker i et logisk sammenhængende projekt fra starten, fordi den bedste fremlæggelse er en logisk sammenhængende og fremadskridende argumentation, og dels betyder det, at de føler sig i kontrol når de kommer til eksamen.

PERSONLIGHEDSTYPE
Den Problem Baserede Lærings metode vi baserer vores undervisning på, er bygget op omkring gruppearbejde. Kan vi implementerer dels viden om hvordan rollefordelingen i et team skal være for at det bliver mest velfungerende, og dels viden sammensætningen af gruppemedlemmer således at de som personligehdstyper bedst muligt matcher denne rolefordleing. En væsentlig del af den fordel vores studerende har i forhold til beskæftigelse er, at de er vant til at arbejde i teams, hvilket er normen i det erhvervsliv de kommer ud i. Jeg mener det kunne være gavligt, at bevidstgøre de studerende så meget som muligt omkring hvordan teams fungere bedst, i stedte for som nu, hvor det promært er gennem "learning-by-doing", ofte forbundet med smertelige erfaringer.

SYNSPUNKTER OMKRING EMPLOYABILITY I UDDANNELSEN.
Det er naturligvis afgørende vigtigt, at uddannelsen forbereder den studerende bedst muligt på at kunne fungerer som professionel i byggebranchen efter endt uddannelse. Det har en naturlig samfundsrelevans – det er uddannelsens formål – men for den studerende er det at kunne forstå og beherske sin rolle og den komplekse virkelighed de vil blive en del af også afgørende for professionelt at kunne nå personligt tilfredsstillende mål.
5. BSc05, Rum til Arbejde, er efter min opfattelse et afgørende semester for de studerendes udvikling frem mod at blive professionelle rådgivere. De har nu, dels gennem de kurser de har fulgt gennem de foregående semestre og dels gennem de kurser der rummes på semestret, for første gang en fuld pallet af værktøjer til, at forsøge at omsætte et byggeprogram der rummer en bygherres krav, ønsker og præferencer i en bygning. De kan for første gang foretage afvejede valg, informerede ikke af egne præferencer men af bygherrens, angående konstruktionsprincip, behandling af indeklima og akustik, funktionel struktur og æstetisk fremtræden, i en konkret opgave. Opgaven i projektet ”Rum til Arbejde” består i design af en kontorbygning. For at styrke de studerendes mulighed for at tage det afgørende spring har jeg som koordinator lagt vægt på, at de studerende arbejder ud fra kontakt med en konkret virksomhed, hvis behov, organisation osv. de kan afdække gennem interview og bruge som basis for et argumenterede valg. Opgaven mimer således i høj grad den virkelighed de vil skulle fungerer i som færdiguddannede og er med til at spore den enkelte studerende ind på at blive erhvervsparat.
Som koordinator for kurset ”Project management” på 3 MSC. har jeg tilrettelagt semestret blandt andet med henblik på, at forberede de studerende på at kunne forstå og afkode den ofte ganske komplekse ad-hoc organisation der skabes omkring det enkelte byggeprojekt, bestående af en lang række parter, så som bygherre, bygherrerådgiver, (total) entreprenør, myndigheder, ingeniør og arkitekt. Den konkrete bygherre, opgavens konkrete kontekst, herunder de gældende planlægningsforhold og juridiske rammer, f.eks. i form af offentlige udbudsregler, vil inden for hver af disse parter betyde en tilpasning af organisationen til opgaven, og dermed af den enkelte ansattes arbejdsopgaver. Det er derfor afgørende for den enkelte studerendes employability, at de som kandidater er i stand til at forstå denne komplekse virkelighed. Kurset rummer derfor en række kursusgange omkring jura, tidsplanlægning, økonomistyring mv. samt en række cases hvor de møder repræsentanter for de enkelte parter. Da kurset forløber parallelt med internship, hvor de studerende samtidigt møder netop denne virkelighed, er kursets kursusgange lavet på video, så de studerende får mulighed for at sammenholde teori og praksis meget tæt, samtidigt med, at det ikke lægger begrænsninger på de studerendes geografiske muligheder for at søge intenrship.


8. Andet.

Skriv dit svar her...