Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Undervisnings-CV fra semesterstart, efteråret 2015


27. aug. 2015 kl. 14.00-15.00:
Introduktion til MOC, 4. semester og seminar (masterniveau)

Manchet
Vi starter med et bakspejl – et bagudrettet kig på 3. semester og den just overståede eksamen: Hvad kan vi (hver enkelt af jer, underviserne samt ’studiet’) lære af de gjorte erfaringer? Derefter vender vi blikket fremad mod 4. semester: fagligt indhold, pædagogiske former, læringsmål, eksamensform mm.


27. aug. Kl. 19.00-22.00:
Projektopstart og præsentation på MOC, 4.1 (masterniveau)

Manchet
Begyndende idéudvikling og præsentation af projekt på 4. semester ud fra moodboard og SUMO, som I har prøvet på 2. og 3. semester.
Ideelt set bør alle studerende ved afslutning af MOC-4.1 have en ret klar ide om:
(1) Hvilken organisatorisk kontekst/hvilke organisatoriske udviklingstemaer har jeg mod på at arbejde med?
(2) Skal jeg arbejde alene eller sammen med én/flere projektmakkere?
(3) Hvilket teoretisk afsæt kunne være interessant at udforske i sammenhæng med mit projekt?
(4) Hvilke er mine første skridt med henblik på at få aktiviteterne kørt i gang?
Der faciliteres en proces hen imod besvarelse af disse spørgsmål.

28. aug. Kl. 11.00-12.30:
Opsamling, evaluering og afrunding af seminar MOC 4.1 (masterniveau)

1. okt. kl. 14.00-14.30:
Introduktion til semester og seminar på MOC 4.2 (masterniveau)

3. okt. kl. 09.00-11.30:
Forelæsning på MOC 4.2: Indføring i John Shotters ledelses- og kommunikationsfilosofi og dens implikationer for professionelle samtaler i praksis (masterniveau)

Manchet
Hvordan kan vi forstå begreber som flux, joint action, emergence, relational responsiveness, embodiment, the unique otherness of the other, withness-thinking og aboutness-thinking mm. i teori og praksis? John Shotter trækker bl.a. på tænkere som Bakhtin, Vygotsky, William James, Wittgenstein, Ingold og Chia, og vi vil i løbet af formiddagen med udgangspunkt i hans seneste bog, sammen undersøge, hvordan hans tænkning og begreber kan inspirere os i forbindelse med ledelses- og organisationsudvikling og - ikke mindst - styrke os i vores arbejde med professionelle samtaler i organisatorisk kontekst.

3. okt. kl. 11.30-12.30
Evaluering og afrunding af MOC 4.2 (masterniveau)

21. okt. kl. 09.00-16.00:
Undervisning på MPG i relationel ledelse og ledelsesbaseret coaching (masterniveau)

Manchet:
Vi vil først og fremmest kigge på en forståelse af organisationer i et relationelt perspektiv. Hvad vil det egentlig sige at forstå en organisation med relationelle briller? I forlængelse heraf vil vi beskæftige os med begreber som relationel ledelse og dialogisk baseret samarbejde med afsæt i bogen Relationel Ledelse. I denne forbindelse vil etiske dilemmaer vedr. ledelsesbaseret coaching blive berørt.
Efterfølgende vil vi sætte luppen mod systemisk inspireret coaching: Fra Milano-skolen til Karl Tomm i organisatorisk kontekst i dag. Flg. begreber vil stå i fokus: Hypoteser, uærbødighed, cirkularitet og ”neutralitet”. Vi vil i den sammenhæng analysere coaching-eksempler fra bogen Relationel Ledelse s. 200-213 i mindre grupper.
Hvis tid haves, vil vi endvidere kaste os ud i coachingøvelser i tre-personersgrupper, hvor vi vil arbejde med coaching som samskabende, refleksiv proces samt træne evnen til at indtage et multiperspektivisk blik ved hjælp af cirkulære spørgsmål.
Herefter en kort opfølgning på træningen og på dagen i sin helhed.

6. nov. kl. 15.30-18.30:
Hovedansvarlig for opponent-seminar på MOC 4.2 (masterniveau)

7. nov. kl. 08.30-11.30
Opsamling fra hele MOC-uddannelsen (masterniveau)
med brug af visuelle stilladser. Hvad har vi lært og hvad tager vi med os fra uddannelse videre i vores fremtidige virke? + dialog om den afsluttende eksamen

7. nov. kl. 11.30-12.30
Evaluering og afrunding af hele MOC-forløbet (masterniveau)

12. nov. kl. 13.30-16.00
Forelæsning i relationel ledelse på LOOP (masterniveau)

Manchet
Hvordan kan vi forstå ledelse og dialogisk baseret samarbejde i en relationel optik?
Der er i de seneste par år opstået en stigende interesse i Danmark for begrebet relationel ledelse. Men hvordan kan vi forstå dette begreb? Og hvad betyder det i praksis? Dette vil jeg i oplægget introducere til på baggrund af bogen Relationel Ledelse – dialogisk baseret samarbejde, som jeg har skrevet i samarbejde med den amerikanske professor i socialpsykologi, Kenneth Gergen.
Kort fortalt handler relationel ledelse (RL) om kommunikation og om evnen til at skabe mening sammen med organisationens aktører og i relation til organisationens omverden. For at kunne lykkes med dette, må man som leder udvikle en særlig relationel opmærksomhed og dialogisk kompetence. Her er tale om en særlig tilgang til ledelse, hvor ledelse forstås som noget, der lykkes i fællesskab med andre og altså ikke som en enkelt mands værk. RL foregår i et gensidigt afhængighedsforhold mellem organisationens aktører, brugere, klienter, kunder og interessenter og beror i høj grad på samskabelse. Det handler således om evnen til - gennem relationer og dialog - at koordinere, skabe mening og bevæge sig engageret ind i fremtiden som organisation.

3. december kl. 10.30-12.30 med gentagelse kl. 13.00-15.00: Undervisning på Coach Lab
(i samarbejde med Asbjørn Molly): Forelæsning/workshop: Relationel responsivitet og den kropslige dimension (master niveau)

Manchet
Hvad sker der i mellemrummet mellem os, når vi skruer ned for talestrømmen og i højere grad begynder at lægge mærke til kroppens reaktioner undervejs i samtalen? Hvad fortæller kroppen os, når vi begynder at lytte til den? Og hvordan kan vi anvende en skærpet kropslig opmærksomhed til at skabe bedre relationer og kontakt i samtalen? Den kropslige dimension i samtaler har større betydning, end vi umiddelbart forestiller os, men vi taler sjældent om denne.
Vi vil i denne kombinerede forelæsning/workshop undersøge begrebet relationel responsivitet og hvad der sker, når vi eksperimenterer med kropslige variationer og forskydninger i fx blikretning, mimik, fysisk position, gestik mm. som led i træningen i gennemførelse af professionelle samtaler.

3. december kl. 15.00-18.00: Undervisning på Coach Lab (i samarbejde med Asbjørn Molly): Forelæsning/workshop: Etiske dilemmaer i professionelle samtaler: Udforskning af grænselandene mellem nærvær og distance (masterniveau)

Manchet
I professionelle samtaler sker det, at vi kommer tæt på hinanden. Ligesom det kan ske, at vi oplever os fjernt fra hinanden. Men hvordan kan vi arbejde med dette skisma? Hvordan skærpe vores fornemmelse for, hvornår vi kommer for tæt på den anden? Eller for langt fra? Det har noget med etik at gøre. Og svær balancekunst.
Vi vil i denne kombinerede forelæsning og workshop undersøge forskellige etiske dilemmaer, der rejser sig i forbindelse med organisatorisk coaching. Via rollespil opstiller vi en række scenarier, som vil blive gjort til genstand for fælles dialogisk udforskning.

Hertil kommer:
Specialevejledning af 4 MOC-studerende i efteråret 2015 (masterniveau)


2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

Faglig koordinering af Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), 4. semester.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

Jeg er i gang med at tage adjunktpædagogikum

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Konferencedeltagelse i efteråret 2015 og frem

3.-7. aug.: Deltagelse i konferencen: 59th Meeting of the International Society for the Systems Sciences samt paper præsentation i samarbejde med Søren Frimann: Discursive Constructions of Identity. Søren Frimann og jeg var ved samme lejlighed chair holders på et symposium i forbindelse med konferencen.

20.-21. aug: Deltagelse i og oplæg på seminar på Kandestederne arrangeret af Center for Dialog i Organisationer (CDO) samt præsentation af oplæg: Relationel responsivitet i teori og praksis.

10.-12. sept: Deltagelse i konference på Arkitektskolen, Aarhus: Creative Practice Conference 2015: Making Research / Researching Making samt paper præsentation: Creativity in a Relational Perspective.

23.-25. Sept: Deltagelse i og præsentation på konference i Kristiansand, Norge: the 3rd International Conference on Dialogical Practices – “Listen to me!” Humanizing Human Practices samt oplæg: Dialogical practices for studying relational leading (i samarbejde med Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen og Charlotte Øland Madsen).

3.-10. oktober: Forskningsophold på Harvard University, Kennedy Business School.
Her i blandt deltagelse i konferencen: Psychology and the other conference.

11. nov.: deltagelse i internt institutseminar på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

17. december: deltagelse i internt seminar på Institut for Økonomi og Ledelse omkring nye kvalitative forskningsmetoder i forbindelse med fælles bogproduktion.


5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Jeg har indtil videre udviklet alt mit undervisningsmateriale selv på baggrund af mit forskningsarbejde, eksempelvis indenfor emner som: organisatorisk læring, relationel ledelse, dialogisk baseret samarbejde, coaching og professionelle samtaler i organisationer, facilitering af dialogiske processer i organisationer, kreativitet og ledelse mm.. Undervisningsmaterialer kan rekvireres via forespørgsel per mail.

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Skriv dit svar her...

8. Andet.

Skriv dit svar her...