Undervisningsportfolio

1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.

Dét at kunne give noget videre – og selv lære undervejs – er en kontinuerlig og central drivkraft i mit arbejdsliv. Igennem 19 år som VA, ph.d.-studerende, adjunkt, lektor og senest som professor har jeg opbygget en bred erfaring med undervisning og vejledning og prøvet kræfter med en vifte af undervisnings- og formidlingsformer, et varieret fagligt indhold på forskellige uddannelsesniveauer, og i forskellige institutionelle kontekster.
Jeg har udviklet og gennemført kurser og har endvidere bidraget med forelæsninger mv. på forskellige kurser både ved mine ’egne’ institutioner (tidligere RUC, på DPU/AU og senest på AAU) og som gæsteforelæser.
Min undervisning har omfattet specifikke empiriske/teoretiske/tematiske emner i tilknytning til mit eget forskningsfelt – ungdoms- og uddannelsesforskningen. Og jeg har undervist på mere teoretiske/metodiske kurser – i bl.a. teoretiske indfaldsvinkler til ungdomsforskningen, kvalitative forskningsmetoder m.m.
Konkret har mine seneste års undervisningsaktiviteter omfattet:
• Specialevejledning på kandidatuddannelsen Læring og Forandringsprocesser (LFP)
• Planlægning af og undervisning og vejledning på ph.d. kursuset ”Understandings of Global Changes in Social Research” i samarbejde med gæsteprofessor ved AAU, Robert MacDonald fra Teeside University (marts 2017)
• Undervisning på LFP
• Underviser på nordisk forskningsseminar for ph.d.-studerende om ungdomsarbejdsløshed i Europa og socialt arbejde afholdt af Institut for Sociologi og Socialt arbejde, AAU CPH (november 2016)
• Vejledning af ph.d. studerende (2013-2016)
• Formand for ph.d. bedømmelsesudvalg (2016)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.

• Medlem af institutrådet i 2017

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter, kollegial supervision o.l.

• Gennemført adjunktpædagogikum

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.

Jeg har omfattende erfaring i at formidle min forskning til en bredere offentlighed igennem foredrag, kommissions- og udvalgsarbejde, i medierne og i samarbejder med fx ministerier, institutioner og organisationer.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde med eksterne samarbejdspartnere o.l.

Senest udvikling af phd forløb

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.

Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på undervisningsevalueringer m.v.

Universiteterne står i dag overfor en lang række udfordringer på undervisningssiden: Dimensionering af uddannelserne, øgning af undervisnings- og vejledningstimer uden medfølgende stigning i de økonomiske midler, tilskyndelse til hurtig fuldførelse af uddannelsesforløb og stadige forventninger om et højt fagligt niveau. I den daglige undervisningspraksis består de strukturelle udfordringer bl.a. i at understøtte et institutionelt ønske om høje gennemførselsprocenter på normeret tid og høje overgangsfrekvenser til beskæftigelse – og det, i en situation, hvor vi til tider oplever, at både fagligt niveau, motivation og studieaktivitet kan synes faldende blandt vore studerende.
Det er næppe en langsigtet løsning at sænke de faglige krav for på den måde at lade flest muligt passere på kortest mulig tid. Og der er næppe heller udsigt til, at disse vilkår for arbejdet med de studerendes læring vil ændre sig radikalt inden for overskuelig tid. Snarer tværtom.
En refleksion over et fremtidigt virke for universitetsundervisere kan derfor passende fokusere på de interne muligheder for at tage udfordringerne op og forsøge at få nogle af enderne til at mødes. I den forbindelse ser jeg det som afgørende at tænke i følgende undervisnings- og vejledningsmæssige aspekter, som korresponderer med Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL):
• Integration af tematiske, teoretiske og metodiske elementer i undervisningen
• Bryde med den traditionelle sondring mellem teori og metode som to discipliner uden nævneværdig sammenhæng
• Fokus på analysestrategi og opgavestruktur med udgangspunkt i arbejdet med en problemformulering og med en mere generel problemorientering
• Anvende problemorienteret forskning som afsæt for tilsvarende problemorienteret vejledning og undervisning

8. Andet.

Skriv dit svar her...