AkronymGalileo
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200831/12/2011
ID: 214639726