Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle en typologi over pendlere, der inkorporerer personlige værdier og holdninger, med andre ord, at udvikle en unik kortlægning af pendlingens sociale geografi.

Pendlingsforskning i Danmark har hidtil, i lighed med pendlingsforskning i andre lande, skrevet sig ind i den kvantitative model-tradition, der findes inden for transport forskningen, eller ind i den økonometriske model-tradition, som findes inden for arbejdsmarkedets- og boligmarkedsforskningen. Der er således i Danmark, såvel som i udlandet, lavet en lang række studier, der belyser hvordan socioøkonomiske variabler påvirker pendling, f.eks. hvordan uddannelsesniveau, indkomst, ejerskab af bil, antal personer i husstand, afstand til arbejde, osv., påvirker valget af transportmiddel og rute.

Inden for de seneste år er der fremkommet en mere kvalitativ mobilitetsforsknings tradition, der sætter fokus på betydningen af værdier, holdninger og rationaler bag mobilitet. Dette forskningsprojekt bygger derfor videre på både den kvantitative pendlingsforskning og denne nyeste kvalitative mobilitetsforskningstradition, der især har fokuseret på de livsstilsmæssige dimensioner ved transportmiddelvalg, rutevalg og ikke mindst de hverdagslivsfaktorer som afgør pendlingens natur.

Formålet med dette forskningsprojekt er, som det første i Danmark, at afdække hvordan holdninger og værdier påvirker pendling, og udvikle en typologi over danske pendlere og kortlægge disse geografisk. Denne viden vil være afgørende for politikere og planlæggere fremover, for som et ekstremt eksempel kan der argumenteres for, at det f.eks. er irrationelt at planlægge at udbygge den offentlige transport i et landområde, hvis de mennesker der bor i området har holdninger og værdier der gør, at deres drøm er at have en eller to biler pr. husstand og køre på arbejde selv, ud fra et rationale om den frihedsfølelse det giver.

Det kan virke paradoksalt, at der til trods for de mange pendlingsstudier, der hidtil er foretaget, ikke er lavet et studie af hvordan holdninger og værdier påvirker pendlingen og en typologi af pendlere ud fra dette. Dette har rod i de spørgsmål, der stilles i den danske transportvaneundersøgelse (TU), såvel som i transportvaneundersøgelser i andre europæiske lande. Den danske transportvane undersøgelse (TU) indeholder række socioøkonomiske spørgsmål, ligesom de fleste andre europæiske transportvane undersøgelser (Armoogum, et. al. 2014), men ingen holdnings-relaterede spørgsmål eller værdi-relaterede spørgsmål. Når faktorerne der påvirker pendling hidtil er blevet modelleret, har modellerne derfor ikke inkluderet værdi-relaterede eller holdnings-relaterede variable.

Derfor vil der i dette forskningsprojekt blive foretaget en kvantitativ undersøgelse baseret på en web-survey af et statistisk repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning over 18 år, hvor der med et fokus på pendling spørges ind til både socioøkonomiske variabler og til holdningsmæssige og værdimæssige variabler.

Dette projekt vil vha. analyser af disse data bygge videre på den eksisterende kvantitative pendlingsforskning, men igennem inkluderingen af de holdningsmæssige og værdimæssige spørgsmål bygge bro til den mere kvalitative mobilitets forskning, og udvikle en typologi af pendlere, der der kan beskrives ved disse variable.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201531/12/2015

Samarbejdspartnere

ID: 214698843