Teaching portfolio

1. Teaching CV: A list of any lecturing and supervision tasks, including specification of academic fields, scope, level (bachelor, master, continuing education, PhD) as well as any external examiner tasks.

Min undervisning har i løbet af 2015 omfattet et kursus i Management and Communication på tilvalgsfaget Organisation og Ledelse på 5. semester. Kurset har fokus på diskurs- og genreanalyse af en række centrale tekster i virksomheden eller organisationen. I 2015 havde 90 studerende tilmeldt sig kurset. Heraf har 80 studerende i januar 2016 gennemført eksamen i form af en fire dages skriftlig hjemmeopgave. I foråret 2015 vejledte jeg 3 kandidatspecialer og 5 projektgrupper i BA-projekt. Hertil kommer ph.d.-vejledning af 3 studerende.
2016: Jeg reducerede min timebank i ES2016 med 200 timer. Min undervisning i 2016 omfattede vejledning af 9 praktikstuderende, vejledning af 8 BA-projekter og 5 specialer, samt vejledning af 3 PhD-studerende. Censurarbejde på 6. semester i Organisations-psykologi. Ingen kursusundervisning.
2017: Reduktion af timebank med 200 timer. Overgik til 50% ansættelse den 1. februar 2017. Undervisningen (50%) omfattede vejledning af 3 specialer, 3 PhD studerende, 10 praktikstuderende; censur organisations-psykologi 6. semester. Kursusundervisning: 60 studerende á 2 workshops inden for diskursanalyse.
2017

2. Study administration: A list of any study administration tasks, e.g. study board membership, head of studies or semester or course coordinator, accreditation, etc.

Jeg har ikke i 2015 haft studieadministrative opgaver.
Jeg har ikke i 2016 haft studieadministrative opgaver
Jeg har ikke i 2017 haft studieadministrative opgaver, men jeg har deltaget i en arbejdsgruppe mhp udvikling af den nye SIV BA-studieordning inden for PBL henholdsvis diskursanalyse.

3. University pedagogy qualifications: A list of any completed courses in university pedagogy, PBL courses, workshops, academic development projects, collegial guidance and supervision, etc.

I 2015 deltog jeg i en temadag for PBL arrangeret af PBL Academy. I forbindelse hermed blev jeg bedt om at indgå som HUM repræsentant i en arbejdsgruppe, der fik det kommissorium at støtte op om processen med at sikre progression i PBL i uddannelser på AAU. Gruppens arbejde præsenteres på en temadag den 26. januar 2016 og der udarbejdes et dokument med ideer og anbefalinger til hvordan PBL progression styrkes i uddannelser på AAUs fire fakulteter.
Arbejdet har fundet sted samtidig med aktiviteter i et Danida-støttet projekt, hvor erfaringer med PBL på AAU i efteråret 2015 dannede grundlag for en workshop i Uganda. Formålet med denne workshop var at understøtte studieordningsrevision med henblik på at anvende PBL i undervisningen.
2016: Arbejdet med PBL progression fortsatte. Arbejdet med at indføre PBL på Gulu universitet i Uganda fortsatte. Afholdt en outreach workshop i Uganda i oktober 2016.
2017: Deltaget i Inception workshop med henblik på planlægning af BSU, fase 3. Arbejdet er en fortsættelse af tidligere arbejde på Gulu Universitet i Uganda. Uddannelsesprojektet er finansieret af Danida og vil køre over 4 år (1.10.17 - 30.9.21).
Har i forbindelse med netop igangsat studieordningsrevision på SIV meldt mig som resource-person inden for PBL. På grund af at mange havde meldt sig til at indgå i denne arbejdsgruppe, er jeg ikke permanent medlem men kan inddrages i det omfang der er fokus på PBL.

4. Other qualifications: Conference attendance, editorials, presentations, etc. relating to education, 'University Teaching Day', etc.

En af mine seneste forskningsartikler omhandler læring gennem genreanalyse. (Udkommer i 2016 på Mouton deGruyter som bidrag til antologi)
2016: Deltog i COMET 2016 på AAU. Organiserede PhD-kurset "Discourse for Social Change" (med Tom Bartlett, Cardiff University). Deltog i konferencen "Stability, Democracy and Rights" i Nepal.
2017: Deltog i COMET 2017 med panel. Deltog i den Europæiske SFL konference i Salamanca, Spanien. Deltog i konferencen "Danmark som tekstkultur" på Københavns Universitet.

5. Teaching activity development and teaching materials: A list of any contributions to the development of new modules, teaching materials, study programmes, e-learning, collaboration with external business partners, etc.

Har i efteråret 2015 udviklet et kursus i Problem Based Course Design. Kurset findes på en Moodle platform, som vedligeholdes af et universitet i Kenya (undersøttelse af den tidligere omtalte workshop i Uganda). Kurset er udviklet i samarbejde med professor Iben Jensen på Learning and Philosophy, AAU, København.
Endvidere har jeg foretaget en delvis omlægning af det kursus jeg har undervist i i efteråret 2015 (Management and Communication). I forbindelse med denne omlægning har jeg inddraget en ny grundbog inden for Organizational Discourse, skrevet af Francois Cooren, der besøgte AAU i juni 2015. Det er mit indtryk, at de studerende har taget vel imod bogen. Resultaterne fra eksamen vil vise i hvilket omfang de har været i stand til at anvende bogens tilgange i deres analyser.
2016: Planlagde og gennemførte en PBL og eLearning understøttet outreach workshop i samarbejde med Gulu University, Uganda. I workshoppen deltog 45 MBA-studerende.

6. Teaching awards you may have received or been nominated for.

Type your answer here...

7. Personal reflections and initiatives: Here you may state any personal deliberations as regards teaching and supervision, any wishes and plans for further pedagogic development, plans for following up on feedback/evaluations from students, etc.

Type your answer here...

8. Any other information or comments.

Type your answer here...