BioCat Roslev – Phase 1

Project: Research

Description

Executive summary (English):

The project
The Danish Biocat Roslev Project 1 (“The project”) encompasses key preparatory work required for the development of the first commercial scale bio-methanation system worldwide. Upon successful completion of Project 1, it is planned to install the system on the site of a modern anaerobic digester and biogas upgrading/grid injection facility near Roslev, Denmark, North of Skive in Jutland (Project 2, currently out of scope). The future system is planned to include a 8MWel Electrolyser linked to a biomethanation system with a capacity of 400Nm3/h CO2 conversion. The biogas plant and upgrading facility and its commercially successful operation is owned and operated successfully by Jens Christiansen (“Rybbjerggaard”), a partner in the project. The biomethanation system will be advanced from TRL 6 to TRL 8 through design and execution and fully integrated P2G system into the host facility with the capability of continuous operation.

Project 1 includes the following tasks:
- WP2: Evaluate and frame the regulatory environment in the Danish gas and electricity markets to create an environment that makes an economic operation of power-to-gas (P2G) plants possible.
- WP6: Analyse the market, develop a market model and strategy for Danish P2G installations
- WP3.1 and parts of WP 3.2: Carry out the necessary work to define the basic block diagram layout for the project, the definition of battery limits and the scope of work as well as to define a high-level process flow diagram and systems specification sheet. Also, investigate the heat integration system.

[Please note that for simplicity reasons, the project team has maintained the same work package numeration as used in the original proposal]

The challenge
Utility-scale energy storage is the biggest unresolved challenge of energy transition. At the same time, climate change due to high CO2 levels in the atmosphere is a top agenda point for most countries worldwide. Denmark is leading the pack when it comes to moving from a fossil-based energy system to 100% renewable sources, such as biogas and wind. While biogas plants are yet to find a way to cut down their CO2 emissions, wind farms require an economic perspective once they fall out of the subsidy scheme instead of premature decommissioning. Last but not least, the need for sector coupling is a precondition for a future highly efficient energy system, and high on the agenda of Danish policy makers. Power-to-Gas (“P2G”) holds the potential to deliver on all these challenges with a flexible storage medium that uses CO2 as the resource. Electrochaea (Figure 1) is the only company that has validated a biological methanation technology in an industrial prototype and that allows integration into and optimisation of existing renewable production facilities.

Innovation and solution
P2G is ideally suited to meet Denmark’s sustainability and renewable goals:
1. Optimization of biogas plants: Conversion and usage of the waste CO2 from biogas plants (40% of volumetric raw-biogas production). P2G uses CO2 that would be otherwise wasted, stores it in CH4 and thus makes it an excellent addition to biogas production facilities and other CO2 emitting processes. All in all, the biomethane production of the Rybjerggaard biogas plant in Roslev can be increased from 491Nm3/h by 522Nm3/h to 1.013 Nm3/h, storing up to 400 m³ of CO2 per hour. This happens without the use of further feedstock.
2. Re-use of on-shore wind turbines: P2G provides future use to existing wind turbines outside of the subsidy scheme by using them as primary source of electricity supply that is required for the P2G process. There is 12 500kW wind turbines close to the site that can be used – more wind turbines are in close proximity. In Denmark, over 2 GW of wind power will exit the subsidy scheme in the next 5 years.
3. Electricity grid load balance: P2G offers energy storage and ancillary services to the electricity grid and thus helps to cope with the inherent problems of intermittent electricity production such as grid congestion and curtailment.
4. Decarbonising the gas grid: P2G converts electricity and CO2 into methane and therefore adds to the Danish goal to completely decarbonise the gas grid until 2035. Currently around 8% of the Danish gas consumption is coming – mainly – from biogas sources. The methanation technology has the potential to increase that by around 60% using the CO2 available from the biogas upgrading facilities. The potential increases by large, if further CO2 sources and biogas plants that currently don’t do upgrading are factored in.

Electrochaea’s highly productive microorganism strain in combination with its unique high-pressure bioreactor design makes P2G outstandingly efficient. In its prototype installation in Avedøre, Electrochaea has confirmed that the advantageous high pressure (10 bar) and 65oC conditions in its bioreactor can be maintained in an industrial environment to produce grid grade biomethane. This constitutes the foundation for a long term competitive advantage. •Electrochaea.dk ApSis an SME addressed in Horsens, Demark•Founded in 2011 to develop and commercialize biological methanation in Denmark•Four employees including plant operators, engineer, and CEO•Owns and operates working demonstration plant (TRL6) in Avedøre•Secured 110m DKK in capital and 40m DKK in project support for tech. commercialization•Owned by ElectrochaeaGmbH from Germany with a support team of 17 employees (7 PhDs)•Skill sets: Microbiologists, biotechnologists, chemists, engineers, business development

Regulatory framework conditions
Technological development within the energy field is rapid. In consequence, regulatory bodies face the challenge to keep up in order to reap the benefits. The current Danish regulatory framework for gas and electricity was not designed for storage and sector coupling technologies making an economic operation of this relatively new solution difficult. The project will concentrate on applying the technology under the current regulatory model in which the technology can be pioneered as Denmark’s first commercial power-to-methane project that can provide valuable insights to the Danish energy sector. For a more complete roll-out of this and other P2G technologies a concentrated effort of Danish authorities is required to provide the necessary regulatory setting. Electrochaea will – together with the project partners, authorities and grid operators – work on evaluating and framing the regulatory environment in the gas and electricity markets to create an environment that makes an economic operation of P2G plants possible.

Job creator
In addition to all energy-related effects mentioned above, a country-wide roll out of P2G solutions will contribute for the Danish job market with 1.000 FTEs (full-time equivalents) during construction and 119 FTEs during operation. Project 2 will serve as a show-case on job creation on site.


Executive summary (Danish):

Projektet
Det danske Biocat Roslev projekt 1 (”The Project”) omfatter nøgleforberedende arbejde, der kræves til udvikling af det første kommercielle biometanisering anlæg i hele verden. Efter en vellykket gennemførelse af Projekt 1 er det planlagt at bygge systemet I forbindelse med et moderne biogasanlæg med opgraderings- / injektionsanlæg nær Roslev, Danmark, nord for Skive i Jylland (Projekt 2, der for øjeblikket er ude af EUDP projekt perimeter). Det fremtidige system er planlagt at inkludere en 8 MWel elektrolyser forbundet med et biometanisering reaktor med en konvertering kapacitet på 400 Nm3/h CO2. Biogasanlægget og opgraderingsanlægget ejes og drives succesfuldt af Jens Christiansen ("Rybbjerggaard"), en partner i projektet. Biometanisering teknologi vil avanceret fra TRL 6 til TRL 8 gennem design, etablering og kontinuerlig drift at et P2G system fuldt integreret i biogasanlægget.

Projekt 1 indeholder følgende opgaver:
- WP2: Evaluer og ramm lovgivningsmiljøet på de danske gas- og el-markeder for at skabe et miljø, der muliggør en økonomisk drift af strøm til gas (P2G) -planter.
- WP6: Analyser markedet, lave en markedsmodel og strategi for danske P2G installationer
- WP3.1 og dele af WP 3.2: Udfør det nødvendige arbejde for at definere en højt niveau specifikations pakke (inkl. blokdiagramlayout, definitionen af batteribegrænsninger, et procesdiagram, undersøg af varmeintegrationssystemet og omfanget af arbejdet).

[Bemærk venligst, at arbejdspakker har opretholdt samme arbejdspakke nummer som beskrevet i det oprindelige forslag]

Udfordringen
Energilagring i stor skala er den største uløste udfordring for den grønne omstilling. Samtidig er klimaforandringer og atmosfærens CO2-niveaue en topprioritet for mange lande verden over. Danmark er verdensførende når det kommer til transaktionen fra et fossilt baseret energisystem til 100% vedvarende kilder, som biogas og vind. Selvom biogasanlæg producerer grøn energi udleder de stadig CO2 og vindmølleparker har den udfordring, at når de mister pristillægget, skal de konkurrere på et marked med møller der stadig modtager pristillæg. Vi ser derfor flere og flere nedlukninger af ellers velfungerende vindmøller. Sidst men ikke mindst er behovet for sektorkobling mellem energiforsyningerne en forudsætning for fremtidens effektive energisystem og står højt på den politiske dagsordenen. Power-to-Gas ("P2G") har potentialet til, at levere på alle disse udfordringer med et fleksibelt lagermedium, der bruger CO2 som ressource. Electrochaea (Figur 1) er det eneste firma, der har valideret en biologisk metaneringsteknologi i en industriel prototype, og som muliggør integration i og optimering af eksisterende vedvarende produktionsfaciliteter.

Innovation og løsning
P2G er ideel til at opfylde Danmarks mål for bæredygtighed og vedvarende energi:
1. Optimering af biogasanlæg: Omdannelse og anvendelse af CO2 emission fra biogasanlæg (40% af den volumetriske biogasproduktion). P2G bruger CO2, der ellers ville blive udledt til atmosfæren, ved at ”opbevarer” det i CH4, P2G er derfor en glimrende tilføjelse til biogasproduktionsanlæg og andre CO2-emisterende anlæg, til anvendelse af den ellers spildte CO2 ressource. Samlet set kan biomethan-produktionen fra Rybjerggaards biogasanlæg i Roslev, øges fra 491Nm3 / h til 522Nm3 / h og til 1.013 Nm3 / h, samt oplagrer op til 500 m³ CO2 pr. Time. Dette sker uden brug af yderligere biomasse.
2. Genanvendelse af vindmøllestrøm: P2G kan anvendes i samdrift med eksisterende vindmøller, herunder vindmøller der mister deres pristillæg, ved at bruge dem som primærkilde til elektrolysen i P2G-processen. I Danmark mister over 2 GW vindkraft pristillægget over de næste 5 år.
3. Balancering af elnettet: P2G muliggør energilagring og anvendelse på reguler kraftmarkedet.
4. Decarbonisering af naturgasnettet: P2G konverterer elektricitet og CO2 til metan og underbygger det danske mål om decarbonisering af gasnettet. På nuværende tidspunkt kommer ca. 8% af det danske gasproduktion fra biogaskilder. Metaneringsteknologien har potentialet til, at øge det med omkring 60% ved hjælp af CO2 fra biogasopgraderingsfaciliteterne. Potentialet stiger yderligere, hvis andre CO2-kilder og biogasanlæg, der i øjeblikket ikke opgraderer, også inddrages.

Electrochaeas højproduktive mikroorganismestamme i kombination med sit unikke højtryksbioreaktor design gør P2G processen meget effektivt. Electrochaea har i sin prototypeinstallation i Avedøre påvist, at de fordelagtige højtryksforhold (10 bar) og 65 C i bioreaktoren kan opretholdes i et industrielt miljø, for at producere biometan i gas-net kvalitet. Dette udgør grundlaget for en langsigtet konkurrencefordel.

Rammebetingelser
Den teknologiske udvikling inden for energiområdet foregår meget hurtig. Følgelig står myndighederne overfor en udfordring med at følge op og med at udnytte de fordelene udviklingen bibringer. De nuværende danske rammebetingelser for gas og elektricitet er ikke designet til oplagring og sektorkoblingsteknologier, hvilket gør økonomisk drift af denne relativt nye løsning til en udfordring. Projektet vil koncentrere sig om at anvende teknologien under den nuværende regulering, hvor teknologien kan være banebrydende som Danmarks første kommercielle power-to-gas (P2G) projekt, hvilket vil give værdifuld indsigt til den danske energisektor. For en mere fuldstændig udrulning af denne og andre P2G-teknologier kræves en koncentreret indsats fra de danske myndigheder og net-ansvarlige for at tilvejebringe de nødvendige rammebetingelser. Electrochaea vil - sammen med projektpartnerne, myndigheder og net-operatører - arbejde med evaluering og udformning af et reguleringsmiljø på gas- og el-markederne for at skabe et miljø, der muliggør en økonomisk drift af P2G anlæg.

Beskæftigelse
Ud over alle de energirelaterede effekter, der er nævnt ovenfor, vil en landsdækkende udrulning af P2G-løsninger bidrage til det danske arbejdsmarked med 1.000 fuldtidsækvivalenter under byggeri og 70 årsværk under drift. Projekt 2 vil fungere som en showcase for jobskabelse på stedet.
StatusActive
Effective start/end date26/09/201831/08/2019

Collaborative partners

 • Aalborg University
 • Biocat Roslev (lead)
 • Electrochaea.dk ApS
 • Electrochaea Gmbh
 • Rybjerggaard Biogas PS (RB)
 • Neas Energy A/S
 • Nel Hydrogen
 • Energinet Gas TSO
 • Danish Gas Technology Centre
 • Brintbranchen / Hydrogen Denmark
 • Department of Planning
 • Department of Energy Technology
ID: 292713554