Involvering af familier i udsatte positioner med digitale teknologier

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidragForedrag og præsentationer i privat eller offentlig virksomhed

Beskrivelse

Præsentationen diskuterer krydsfeltet mellem digitalisering og inddragelse af familier i socialt myndighedsarbejde på baggrund af at casestudie af digital post og offentlige selvbetjeningsløsninger. I barnets lov er der fokus på mere inddragelse af børn og hvordan forskellige digitale teknologier kan understøtte dette.
Denmark er af OECD fremhævet som en af de førerende lande i verden indenfor digitalisering. Dette skyldes bl.a. en række politiske strategier med fællesoffentlige løsninger som fx DUBU, AULA og Digital post, hvor kommunikationen med familier kan gå på tværs af forskellige kontekster. Digitaliseringen kan sjældent anskues isoleret set eller neutralt (Torres-Albero et al. 2014), og flere har beskrevet det som et effektiviseringsinstrument (Hjelholdt & Schou 2017). Siden 2004 har familieområdet været defineret som et ”særligt forretningsområde” i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

En analyse af digitaliseringsstrategierne og den socialretlige lovgivning antyder at dokumenter kan være i konsensus med ambitionen om at inddrage mere. Foreløbige fund indikerer, at hensynet til inddragelse både kan med- og modvirkes af den digitale infrastruktur, idet graden af familiernes bureaukratiske og digitale kompetencer kan få afgørende betydning for hvordan familier i udsatte positioner oplever at blive inkluderet eller ekskluderet på tværs af kontekster. De foreløbige fund viser at der er en stærk intention om at styrke børns inddragelse og at der også eksisterer et hensyn til at inddrage forældre i det sociale myndighedsarbejde.
I nogle tilfælde kan digitale teknologier understøtte mere inddragelse og beskyttelse, mens det i andre tilfælde kan udfordre familiernes adgang til at modtage hjælp i formelle systemer. Til trods for intentioner om inddragelse kan der opstå et krydsfelt mellem digitalisering og socialt arbejde, hvor vejene til eksklusion går hurtigere end vejene til inklusion i samfundet. Her kan ansvaret risikere at blive placeret hos den enkelte borger. Det kræver således, at de både skal kunne håndtere deres sociale situation og samtidigt have tilstrækkelige bureaukratiske samt digitale kompetencer til modtage hjælp. En konsekvens heraf kan være at familier i udsatte positioner føler sig nødsaget til at søge hjælp i andre private- og civilsamfundsorganisationer, som ikke har myndighedsforpligtelsen og derfor kun kan være rådgivende og vejledende. Sådanne tilbud kan ifølge familierne modvirke yderligere eksklusion, hvis borgerne får bedre betingelser for at name, blaime og claime deres rettigheder (Felstiner et al. 2007).

Med ikrafttrædelsen af barnets lov (fx §14 stk., 4) skal kommunerne sikre, ”at der på kommunens hjemmeside er en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og unge". Formålet er ifølge bemærkninger til barnets lov at sikre børn og unge en nem adgang til at få viden om hvem de kan kontakte, hvis de står i en situation med behov for hjælp og støtte. Dette bygger på en antagelse om, at børn selv kan og vil søge hjælp, hvor det kan være relevant at diskutere om barnet kan risikere at få for meget ansvar. Der er begrænset forskning om hvordan digitalisering kan med- eller modvirke inddragelse, men det ser ud til at der kan være andre teknologier end blot en hjemmeside som bedre kan styrke betingelserne for børn og unges ret til beskyttelse og inddragelse (se fx McKrill & Ebsen 2018, Copson et al. & Henze-Pedersen et. al. 2023; Nirmalarajan & Høybye-Mortensen 2022:34).

Spørgsmålet er hvordan den øgede grad af digitalisering påvirker forvaltningsretlige hensyn og hvordan kompetente myndigheder kan leve op til deres forpligtelser. Her vil jeg gerne diskutere hvilket ansvar vi kan forvente af de kompetente myndigheder og borgeren.
Periode2 feb. 2024
Sted for afholdelseSocial-, Public- and Administrative Law Research Centre

Emneord

  • Retssociologi
  • Retssikkerhed
  • Forvaltningsret
  • Digitalisering
  • Børn og unge i udsatte positioner