Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vidensgruppeleder: Gorm Larsen

Vidensgruppen Communication Dynamics (CODY) samler studier, der har rødder i det nybrud, der er er sket indenfor kommunikationsfeltet de seneste årtier som resultat af nye medieteknologier (fra internettet til sociale medier). Centralt står den medialisering, der er sket og stadig pågår, hvor medier i dag sjældent kan isoleres fra den kultur og det samfund, de er del af, dvs. at samfundet og dets institutioner i stadig større udstrækning er afhængige af og styret af medierne og den måde de fungerer på.

Dette nybrud har paralleller til de samfundsmæssige ændringer, der går under termer som videns- og informationssamfundet, som bl.a. angiver at industriøkonomien er blevet sidestillet med vidensøkonomien. Foruden at karakterisere en ny medie- og informationsvirkelighed peges der her på en nye organiseringer i samfundet, fra organisationskulturen til uddannelsesinstitutionerne, og på ændrede socialpsykologiske forhold som stigende individualisme og øget (selv)refleksivitet.

Den fælles tilgang til at forstå, analysere og fortolke denne kommunikations- og mediesituation er den dialektiske, dynamiske og dialogiske. Kommunikation kan ikke forstås isoleret, men er et sammensat og integreret fænomen i forhold til dets lokale og globale kontekst og er i bestandig udvikling. Bevidst eller ej har kommunikation en henvendthed, der betyder at modtageren er en aktiv instans – hvad der er tydeligt i den digitale og interpersonelle kommunikation, men ikke kan reduceres hertil.

CODY samler sig om tre fokusområder. De tre fokusområder tegner et integreret og sammenvævet felt, og mange studier kan derfor ikke entydigt placeres indenfor et af områderne, skønt det herunder er forsøgt.

OFFENTLIGHED, POLITIK OG DISKURS

Her undersøges hvordan forskellige former for offentlig og politisk kommunikation (i sin bredeste forstand) opleves og fortolkes af enkeltpersoner, medlemmer af et fællesskab, forbrugere og/eller borgere.

Her handler det om mediesociologi, privathed på sociale mediersider, journalisme-studier især borgerjournalistik og audience studies, fake news og misinformation samt shitstorm og krisehåndtering.

ORGANISATION, LEDELSE OG DELTAGELSE

Der arbejdes her med dilemmaer og paradokser i ledelseskommunikation, med kommunikationen mellem forskellige ledelsesniveauer og med inddragelse og håndtering af medarbejdere i ledelsesarbejdet. Især er kommunikationen i forandringsprocesser i organisationer et tema.

Konkret handler det om uddannelsesledelse i interaktionen mellem leder og mellemleder, virtuel ledelseskommunikation, forholdet mellem lokal og global ledelse samt forskellige tilgange til studier af organisatorisk forandring, det være aktionsforskning som kunstneriske tilgange.

ÆSTETIK, TEKST OG MEDIER

Afsættet er her overvejende tekstuelt og semiotisk, men analysen bliver ikke blot stående ved det æstetiske produkt, men undersøger hvordan kultur, identitet og forbrug formes i og gennem kommunikation.

Det handler om branding, reklamer, medierede diskurser (PR og issues management /krisekommunikation), om miljø- og klimakommunikation, om sundhedsprofessionelles dialogiske evner i diagnosekulturen og om ekspertviden og stigmatiseringsprocesser.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.