Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Jes Vollertsen

Vi er en internationalt førende forskningsgruppe, der fokuserer på biologisk og kemisk procesteknik i afløbssystemer og disses interaktioner med miljøet. På baggrund af eksperimentelle undersøgelser har forskningen til formål at udvikle grundlæggende viden til at løse relevante miljøforureningsproblemer. Gruppen har igennem årene været involveret i et stort antal forskningsprojekter i både Danmark og udlandet. På nuværende tidspunkt omfatter de vigtigste forskningsområder for gruppen:

Mikroplast-forurening af miljøet
Mikroplast repræsenterer en stor gruppe af nye forurenende stoffer, som i de seneste år har fået stor bevågenhed i medierne. En væsentlig del af miljøbelastningen med mikroplast foregår via byens forurenede vand.

De nuværende forskningsaktiviteter er centreret omkring udvikling af robuste og pålidelige metoder til mikroplast-analyse i alle typer miljøprøver (vand, spildevand, biota, fødevarer, jord, sedimenter, luft osv.). Metoderne anvendes i projekter, der sigter mod at kvantificere mængden og belastningen med mikroplastik i det naturlige miljø; fx via spildevand, regnbetingede udledninger og via udbringning af slam på landbrugsjord. Som en integreret del af dette arbejde studerer gruppen også de fysiske, kemiske og biologiske nedbrydningsprocesser, der er med til at bestemme levetiden af mikroplast i miljøet.

Regnbetingede udledninger fra byer og veje
I Danmark er der flere end 15.000 udledningspunkter, hvor afstrømmet regnvand fra byer og veje samt evt spildevand udledes til miljøet i forbindelse med regn. Mange steder udgør dette et betydeligt miljøproblem. Typisk er de udledte vandmængder store og stofkoncentrationerne forholdsvis små - men ikke ubetydelige. Dette gør håndtering af regnafstrømning til en stor udfordring.

Forskningsgruppen har igennem mange år arbejdet med dette forskningsområde, med særlig fokus på metoder til rensning af sådanne regnbetingede udledninger. Adskillige forskningsprojekter med fokus på behandling af by- og motorvejsafledning kombineret med udviklingen af løsninger, som forbedrer stormvandssystemets rekreative og økologiske værdi, samtidig med at der opnås omkostningseffektive løsninger, er gennemført gennem årene. Gruppen arbejder på alle detaljeringsniveauer med fokus på transport- og omsætning af specifikke forurenende stoffer (som fx organiske mikroforureninger og tungmetaller) samt på fuld-skala implementering af bedste styringspraksis.

Processer i afløbssystemer
Afløbssystemerne er blandt de vigtigste og mest værdifulde dele af infrastrukturen i et moderne samfund. Disse systemer er ansvarlige for en sikker håndtering af byens forurenede ved og yder en hygiejnisk barriere mod patogene mikroorganismer. Byens afløbssystemer er typisk designet udelukkende til afledning af spildevand uden hensynstagen til de mikrobiologiske og kemiske processer, der finder sted i biofilm, sedimenter og i selve spildevandet. Konsekvensen er i mange tilfælde alvorlige driftsproblemer med hensyn til lugt-, korrosions- og sundhedsrisici forbundet med dannelse af giftige kloakgasser.

Et centralt område for den forskning, som udføres i Urban Pollution-gruppen har igennem mange år været processer i afløbssystemer. Denne forskning har haft særlig fokus på svovlbrinterelaterede problemer og metoder til bekæmpelse heraf. Gruppen har været pionerer på dette forskningsområde og er i dag blandt verdens førende eksperter. Baseret på mere end 25 års forskning har gruppen etableret en konceptuel forståelse af de kemiske og biologiske processer, der finder sted i byens afløbssystemer. Denne viden har dannet grundlag for en procesmodel (WATS) – der kan anvendes til forudsigelse af bl.a. lugt og korrosionsproblemer i afløbssystemer.

Emneord

  • Byggeri
  • Miljø

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.