Adresse
  • A.C. Meyers Vænge 15

    2450 København SV

    Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Stefan Gottlieb.

Byggeriet står over for en række udfordringer, foranlediget af klimaforandringer, stigende globalisering af både byggematerialer og arbejdskraft, samt en teknologisk udvikling, der sætter hidtidige organisatoriske, faglige og økonomiske strukturer under pres. Samtidig koster udbedring af fejl og mangler i byggeriet hvert år et tocifret milliardbeløb. Hvor vi tidligere havde et byggeri baseret på byggeskik og erfaringer, medfører udviklingen stigende krav til innovation, billiggørelse og anvendelse af nye løsninger, hvilket kan medføre større risici for det byggede miljø og byggeriets mange aktører.

Behov for ny viden

Bygge- og anlægssektoren spiller en stadig mere central rolle, både som instrument for samfundsmæssig omstilling og som objekt for regulering. Således skal sektoren på den ene side hjælpe med at indfri en række centrale samfundsmæssige dagsordner, fra job- og vækstskabelse, over øget bæredygtighed, til transport- og infrastrukturudvikling. På den anden side stiller disse krav også bygge- og anlægssektoren over for en række udfordringer i forhold til at balancere mellem forskellige hensyn til produktivitet, ressourcer, energieffektive og sunde bygninger, inddragelse af brugere i alle faser af værdikæden, styrket konkurrence og forenklet regulering på byggeområdet.

Udfordringerne kalder på en samlet forståelse af branchens økonomiske, organisatoriske, institutionelle og teknologiske dynamikker med henblik på at levere viden og løsninger, der viser nye udviklingsveje. I særdeleshed er der behov for ny viden om innovation i samspil mellem et bredt udvalg af offentlige og private aktører.

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen for Byggeproces og Innovation arbejder inden for fire områder: Innovation, bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi.

Forskningen i innovation fokuserer på at forstå, hvordan traditionelle professioner, faggrænser og organisationsformer påvirkes og udfordres af nye udviklingstiltag.

Inden for indsatsen bruger- og arbejdspraksis ligger fokus i særdeleshed på at forstå forholdet mellem teknologi og aktører, herunder teknologiens rolle i forhold til at strukturere handlinger og udfaldsrum, samt aktørers formning af nye anvendelsesområder og opfattelser af teknologien.

Forskningen i rammevilkår omhandler de primært institutionelle forhold, der på forskellig vis stiller krav til, hvordan individer, virksomheder og organisationer skal handle med henblik på at opnå legitimitet.

Indsatsen vedr. værdi fokuserer på at afdække kvantitative såvel som kvalitative opfattelser af økonomiske, etiske, æstetiske og politiske værdier. Værdi anskues i et heterogent og aktørcentreret perspektiv, der indfanger de forskellige, divergerende meninger, der repræsenteres af forskellige samfundsmæssige grupper og interesser.

Samarbejdsparter

Forskningsgruppens arbejde finansieres bl.a. af private og offentlige fonde, som promoverer forskning og innovation i byggesektoren. Organisationer og institutioner, der kan fungere som ændringsagenter for byggesektorens praksis, indgår i flere af gruppens projekter baseret på aktionsforskning. Endvidere samarbejder gruppen tæt med myndighederne om, hvordan offentlig regulering og andre tiltag kan fremme innovation. Der samarbejdes med forskere fra Lunds Tekniska Högskola, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) samt University of Reading om projekter og videnskabelig publicering.

Anvendelse

Formidlingen af viden om betingelser for og virkemidler til udvikling i byggebranchen indebærer en bred vifte af modtagere fra det internationale videnskabelige miljø til bygningsprofessionelle, driftspersonale, brugere og myndigheder. Forskningen i byggeriets processer udmøntes endvidere i en uddannelsesmæssig sammenhæng, hvor især kandidatuddannelsen i ledelse og informatik i byggeriet repræsenterer en vigtig aftager af forskningen.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.