Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kontakt: Professor Lars Gunnarsen  eller kommunikationsrådgiver Lennette Aalling

Forskningsfokus

 • Indeluftens kvalitet
 • Forureningskilder indendørs
 • Termisk komfort
 • PCB (Polychlorerede bifenyler)
 • Skimmel- og fugtproblemer
 • SVOC og VOC (Semi-volatile og volatile organiske forbindelser)
 • Brugeradfærd
 • Indeklima og folkesundhed

Samfundsmæssige udfordringer
De fleste danskere tilbringer 80-90 procent af livet indendørs, og vores bygninger skal dermed danne rammen om det gode liv. Indeklimaet er afgørende for vores sundhed, komfort og produktivitet, og hvert år koster usundt indeklima 22.000 sygdomsjusterede leveår i Danmark.

Behov for ny viden
Risiciene ved et usundt indeklima og fordelene ved at investere i et godt indeklima er ikke tilstrækkeligt dokumenterede og dermed ikke tydelige for bygningsbrugere, bygherre og de mange parter i byggeriet. Der er derfor behov for viden og målrettet formidling om, hvordan man kan undgå skadelige påvirkninger gennem valg af materialer, byggetekniske løsninger og ændring af brugeradfærd. Byggeriets innovation og internationalisering øger behovet for forskning, der kan supplere viden og traditioner i byggeriet.

Forskningsmæssige indsatser
Forskningsgruppen skaber og formidler viden, der forbedrer eller opretholder et godt indeklima i boliger, kontorer, skoler og institutioner. Forskningen er baseret på en helhedsforståelse af de mange processer og faktorer, der påvirker indeklimaet samt bygningsbrugernes trivsel og sundhed. Forskningsindsatsen stræber efter at bidrage til de bedst mulige løsninger af samfundsaktuelle problemer.

Forskningen baserer sig på eksperimenter i felt og laboratorium, interventionsforsøg, demonstrationsprojekter samt spørgeskemaer og registerbaseret dataindsamling. Vi har ekspertise inden for termisk komfort, luftkvalitet, skimmelsvampe, kemi, fugt, adfærd, perception og folkesundhed. Desuden har vi erfaring med at formidle viden til byggebranchen og brugere af bygninger.

De vigtigste indsatsområder:

 • Opnå bedre forståelse af forhold, der fører til forurening af indeluften.
 • Opbygge et bedre vidensgrundlag til at vurdere risikoen for skimmelsvampevækst i bygninger.
 • Undersøge mulighederne for at mindske fugtproblemer i bygninger og afledte sundhedspåvirkninger.
 • Udvikle værktøjer til driftspersonale og beboere, der kan forbedre bygningsdrift og beboeradfærd i relation til indeklimaet.
 • Undersøge forureninger med PCB (Polychlorerede bifenyler) i bygninger gennem målinger og opbygget viden om afgivelse, spredning og afsætning, og derved arbejde på bedre afhjælpning og eksponeringsmål.
 • Øge viden om forekomst og egenskaber af SVOC’er (Semi-volatile organiske forbindelser), da byggematerialer og også skimmelsvampe afgiver SVOC’er gennem hele deres levetid.
 • Bedre forstå de forhold, der fører til indtrængning af forureninger fra undergrunden, såsom radon eller menneskeskabt forurening som tjærestoffer (PAH, Polycykliske aromatiske kulbrinter) og klorerede opløsningsmidler.
 • Indsamle viden om indeklimaforhold i bygningsbestanden for at kunne anbefale renoveringstiltag eller regelændringer.
 • Opbygge viden om byggematerialer som forureningskilder, både nye materialer og materialer til genanvendelse.
 • Opnå bedre viden om indeklimaets betydning for folkesundheden såsom luftvejsinfektioner.

Samarbejdsparter
Indeklimaforskningen dækkes af mange fagdiscipliner, og meget ny viden kan findes i fagenes grænseflader. Det giver mange samarbejdsmuligheder i ind- og udland. Gruppen samarbejder med medicinsk, epidemiologisk, toksikologisk og analysekemisk ekspertise. Flere projekter gennemføres med byggeriets parter, herunder producenter, rådgivere, driftsorganisationer og styrelser. Dette understøtter innovation, relevans og formidling.

Anvendelse
Vores forskning anvendes af byggeriets praktikere, myndigheder og andre forskere. Forskningsresultaterne indarbejdes blandt andet i SBi-anvisninger og rapporter, samt i undervisning og kurser. En del formidling er målrettet almindelige bygningsbrugere.

 

 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.