Forskningsgruppen for Indeklimakvalitet og Bygningssystemer

 • PostadresseVis på kort

  A.C. Meyers Vænge 15

  2450 København SV

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Alireza Afshari

Forskningsfokus

 • Indeklimakvalitet, oplevet indeklima
 • Helhedsvurdering af indeklima, brugeradfærd
 • Styring og regulering af systemer
 • Dagslys, elektrisk belysning
 • Energieffektive ventilation, opvarmning og køling systemer, luftrensning og filtrering
 • Luftstrømningsprocesser i rum, risikovurdering i forbindelse med brand, spredning af røg, forurening, transport af bakterier, etc
 • Kommunikation mellem indeklimasystemer og smart grids
 • Nærrumstemperatur - opvarmning og køling systemer
 • Nærrumstemperatur - fjervarmesystemer

Forskningsgruppen for Indeklimakvalitet og Bygningssystemer forsker i udviklingen af optimale tekniske løsninger, som har til formål at sikre et tilfredsstillende indeklima i forbindelse med de mange forskellige aktiviteter, der kan foregå i en bygning. Sådan gør vi det:

 • Vi fokuserer på indeklimaet ved at se på luftkvalitet, termisk komfort, visuel komfort, akustisk kvalitet og velbefindende.
 • Vi analyserer krav og definerer passende krav, kriterier og parametre for miljøet indendørs baseret på de aktiviteter, der foregår i bygningen.
 • Vi udvikler og leverer viden om de løsninger, der kræves for at opnå en tilfredsstillende indendørs miljøkvalitet med et lavt energiforbrugsniveau til en given bygningsaktivitet.
 • Vi fokuserer på evalueringen af både individuelle og kombinerede parametre inden for termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima. Vi har hovedfokus på de kombinerede effekter og evaluerer mere end en parameter ad gangen.
 • På belysningsområdet fokuserer vi på tekniske løsninger og styringsstrategier, som optimerer lyskvaliteten for brugeren. Vi udfører kvalitative og kvantitative målinger og vurdering af lys, og forsker i lysets betydning for menneskers trivsel og velbefindende.
 • Vi kigger på risikovurdering i forbindelse med brand, spredning af røg, forurening, transport af bakterier og spredning af gasser i forbindelse med mulige katastrofer i bygninger.
 • Vi undersøger konsekvenserne af energiforbruget og den eksterne miljøpåvirkning set i forhold til de krav, der er til forskellige aktiviteter i bygningen.
 • Vi undersøger bygningsenergisystemer, løsninger og tjenester til energiforsyningssystemer, teknisk bygningsudstyr og smart grid-løsninger.

Forskningsgruppen leverer forskning af højeste kvalitet inden for:

Helhedsvurdering af indeklima
Forskningen inden for indeklima har et holistisk perspektiv på evaluering af indeklima, som er tæt forbundet med det bæredygtige byggeri. Forskningen fokuserer på en samlet vurdering af indeklimaet og brugernes velbefindende. Menneskers velbefindende defineres af deres helbred, komfort og trivsel. Forskningen dækker evalueringen af både individuelle og kombinerede parametre inden for termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima med hovedfokus på de kombinerede effekter og evaluering af mere end en parameter ad gangen. Evalueringsmetoderne dækker kvantitative og kvalitative metoder samtidig med, at der tages højde for håndteringen af brugernes adfærd, bygningens robusthed og dens påvirkning på indeklimaet. Forskningen inden for indeklima bidrager også til ny viden inden for social bæredygtighed og påvirker derved den samlede vurdering af bygningers bæredygtighed.

Lys
Forskningsgruppen for lys arbejder med dagslys og elektrisk belysning i bygninger og i bymiljøer.  Forskningen omfatter: Energieffektive løsninger og styringsstrategier vedr. lyskvalitet for brugeren, kvalitative og kvantitative målinger og vurderinger af lys, lysets betydning for indeklimaet, energiforbruget, samt menneskers trivsel og velbefindende.

Arbejdet omfatter udvikling og opbygning af viden omkring beregning af lysforhold samt lyseksponering i relation til komfort og trivsel. Gruppen foretager forskning, der inkluderer måling, test og studier af tekniske løsninger – gerne udført i felten. Gruppen anvender simulerings- og visualiserings-software i sit arbejde samt til formidling af resultaterne. Brugernes perspektiv inddrages ved kvantitative og kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelser både i forbindelse med laboratorieforsøg og ved feltundersøgelser. Brugernes interaktion med de tekniske løsninger inddrages ligeledes ved afprøvning af løsningerne. Nationalt og internationalt bidrager gruppen med videnskabelige artikler af højeste kvalitet og med viden, som indgår i nationalt og internationalt standardiseringsarbejde og i videns-databaser. Forskningen bygger på evidensbaserede studier om dagslys og elektrisk belysning.

Luftfordelingsprincipper i bygninger
Dette forskningsområde fokuserer på luftstrømningsprocesser i rum med henblik på at opnå et tilfredsstillende indeklima. Emnet dækker fri og tvungen konvektion, grænselagstrømning, jetstrømme af forskellig art, stratificeret strømning og plumer over varmekilder.  Forskningen involverer også andre områder, fx termisk varmeledningsevne, termisk stråling og massediffusion og har grænseflader til medicin og fysiologi i forbindelse med undersøgelser af luftfordeling og massetransport omkring personer.

Desuden behandles risikovurdering i forbindelse med brand, spredning af røg, forurening, transport af bakterier og spredning af gasser i forbindelse med katastrofer i bygninger.

Bygningens energisystemer
Forskningsgruppen tilvejebringer energieffektive løsninger til forbedring af det atmosfæriske og termiske indeklima i bygninger. Løsningerne baseres på udvikling af nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning herunder styring og regulering af systemerne. Bygninger omfatter i denne kontekst kontorbygninger, institutioner og skoler samt såvel nye som eksisterende beboelsesbygninger.

Energieffektivitet betragtes ikke alene i form af reduktion af energianvendelsen, men også i form af håndtering og optimering af energianvendelsen over tid fx gennem brug af Smart Grids og lavtemperatur opvarmningssystemer og højtemperatur kølesystemer. Energieffektive løsninger i bygninger omfatter behovsstyring på rumniveau af systemer, som kombinerer ventilation, opvarmning og køling samt løsninger, der kombinerer ventilation, faseskiftende materialer og vedvarende energikilder. Løsninger til luftrensningssystemer omfatter teknologier, som er i stand til at reducere koncentrationen af både partikler og gasser under hensyntagen til indeluftkvaliteten, og som samtidig beskytter ventilationssystemet.

Energieffektive løsninger udvikles gennem simuleringer, laboratorieundersøgelser, pilotprojekter, udvikling af prototyper og demonstration i bygninger. Projekterne udføres ofte i samarbejde med byggesektoren, kommuner og relevante styrelser. Målgrupperne for de forslåede løsninger er ingeniører, bygningsejere, HVAC-firmaer, kommuner samt brugere af kontorbygninger, skoler, beboelsesbygninger etc.

Samarbejdspartnere
Forskningsgruppen bidrager til at tilvejebringe forskningsbaseret viden til myndighederne fx i relation til bygningsreglementet, de internationale forskningsinstitutioner og standardiseringsorganisationer. Den deltager ligeledes i EU-projekter og bidrager til udveksling og overføring af viden i forskellige IEA-annexer. Forskningsgruppen omfatter også ph.d.-studerende og Postdocs og bidrager til undervisningen på flere af Aalborg Universitets uddannelser og kurser. Forskningsgruppen samarbejder med førende nationale og internationale virksomheder inden for dette felt om mange af de mest centrale temaer, såsom: indeklima, ventilation, opvarmning, køling, belysning og akustik.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.