Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Jakob Markvart.

Forskningsgruppen for LYS er en del af forskningsafdelingen Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed (EIB) ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Vi interesserer os for lys og hvorledes det påvirker perception, menneskers brugeradfærd, komfort og trivsel. Gruppens medlemmer er skarpe på at monitorere og vurdere lysforhold, og er opdateret på anerkendte evalueringsmetoder. Vores forskning i gruppen er fokuseret mod at sikre gode lysforhold i vores bygninger og byrum, både hvad angår adgang til dagslys og gode løsninger for kvalitet, styring og energieffektivitet af den elektriske belysning.

Behov for ny viden

En stor del af verdens samlede elforbrug går til belysningen i bygninger. Der er behov for ny viden om, hvordan vi reducerer elforbruget uden at tilsidesætte brugernes behov.

Samspillet mellem dagslys, elektrisk belysning, lysstyringssystemer og brugerne er vigtigt. Dagslyskvaliteten påvirkes bl.a. af bygningens beliggenhed, omgivelserne, hvordan vinduer udformes og placeres, hvilket glas der anvendes og hvordan vi afskærmer mod solen. Kvaliteten af elektrisk belysning påvirkes ligeledes af flere faktorer, herunder intensitet, fordeling og farveegenskaber, som skal tilpasses målet med belysningen. Den rette mængde lys med den rigtige farvesammensætning kan forskønne vores omgivelser, opløfte os, give øget trivsel og afhjælpe søvnproblemer. Der er et konstant behov for at sammentænke teknologi og nye løsninger med kendt viden

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen for Lys arbejder med dagslys og elektrisk belysning i bygninger og i bymiljøer hvad angår:

  • Energieffektive løsninger og styringsstrategier vedr. lyskvalitet for brugeren
  • Kvalitative og kvantitative målinger og vurdering af lys
  • Lysets betydning for indeklimaet, energiforbrug, menneskers trivsel og velbefindende

Arbejdet indbefatter videnopbygning omkring beregning af lysforhold, lyseksponering i relation til komfort og trivsel. Gruppen foretager forskning, der inkluderer måling, test og studier af tekniske løsninger – gerne udført i felten. Gruppen anvender simulerings- og visualiseringssoftware i sit arbejde samt til formidling af resultater. Brugernes perspektiv inddrages ved kvantitative og kvalitative interviews samt spørgeskemaundersøgelser, både i laboratorieforsøg og ved feltundersøgelser. Brugernes interaktion med de tekniske løsninger inddrages ligeledes ved afprøvninger af løsninger. Nationalt og internationalt bidrager gruppen med videnskabelige artikler af højeste kvalitet, standarder og videns-databaser, på basis af evidensbaserede studier om dagslys og elektrisk belysning.

Samarbejdsparter

Forskningsgruppen samarbejder med de danske byggemyndigheder og de internationale forskningsinstitutioner og standardiseringsorganisationer om videreudvikling af krav i standarder til lysforhold og styringssystemer, som fører til bæredygtigt byggeri og fremme af godt indeklima for brugerne.

I samarbejde med byggeriets parter arbejdes nationalt og internationalt på udvikling af beregningsmetoder, standarder, anvisninger og vejledninger rettet mod energieffektive lys- og belysningssystemer. Vores samarbejdspartnere omfatter, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), projekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, industri- og produktionsvirksomheder, bygherrer, offentlige institutioner, regioner, kommuner, boligselskaber, lejere og boligejere.

Gruppen samarbejder med Institut for Arkitektur og Medieteknologi omkring kandidat uddannelsen i Lighting Design. Vi underviser om lys på SBi´s Master i Bygningsfysik. Vi har samarbejde der imødekommer tilrettelæggelse af og formidling om belysning for borgere med nedsat syn, hvor vi er med til at udvikle og kvalificere den aktuelle service mod en selvhjulpen tilværelse.

Anvendelse

Gruppens forskning tilvejebringer det videnskabelige og forskningsbaserede grundlag til brug for myndighederne i forbindelse med deres udarbejdelse af bestemmelser f.eks. i bygningsreglementet. Gruppens forskning bidrager ligeledes ved praktisk udvikling, afprøvning og gennemtestning af lystekniske løsninger i samspillet med brugerne. Gruppens forskningsresultater formidles til praksis gennem SBi-anvisninger og videnskabelige publikationer.

Endelig omsættes forskningsgruppens viden til praksis gennem udbydelse af kurser, masteruddannelsen i bygningsfysik samt kandidatuddannelsen Lighting Design.

 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.