Forskningsgruppen for Skimmelsvampe og uønskede stoffer

 • PostadresseVis på kort

  A.C. Meyers Vænge 15

  2450 København SV

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Birgitte Andersen

Vores forskning

Det indeklima, vi oplever i vores bygninger, er i høj grad bestemt af de materialer, bygningen er bygget af. Nogle byggematerialer giver grobund for skimmelvækst, som så kan afgive sporer og lugtstoffer, mens andre byggematerialer og -produkter indeholder kemiske stoffer, som også kan afgives til indeluften. Både skimmelsporerne og de kemiske stoffer kan have en negativ indflydelse på vores indeklima og dermed vores velbefindende.

Vores fokusområder omfatter skimmelsvampe og uønskede stoffer i byggematerialer i alle byggeriets faser: Fra produktion og opførelse over indeklimaets påvirkning under brug til nedrivning og/eller genanvendelse. Både nye og gamle byggematerialer kan indeholde uønskede stoffer og alle byggematerialer kan angribes af skimmelvækst, når de udsættes for fugt eller vand, og her er fokus på bl.a. bestemmelse af skimmelsvampe i relation til typer af byggematerialer og betingelser for vækstforhold.

Vi har 25+ års erfaring inden for skimmelsvampe og semiflygtige stoffer. Vores forskning er baseret på både laboratorieeksperimenter og feltundersøgelser, og vi formidler den nyeste viden til byggebranchen og brugere af bygninger. Vores forskningsområder omfatter:

 • Metoder til at detektere skjult skimmelvækst
 • Sammenligning og standardisering af metoder til bestemmelse af skimmelvækst
 • Skimmelsporer og uønskede stoffer i materialer til genbrug og genanvendelse samt byggeaffald
 • Skimmelindhold i materialer under og efter produktion
 • Partikelafgivelse fra materialer under opførelse og nedtagning
 • Fugtkapacitet og skimmelrisiko af biogene / biobaserede byggematerialer

Den grønne omstilling i byggeriet har sat fokus på alternative og fornybare, biobaserede byggematerialer - de såkaldte biogene materialer, som en mulighed for at begrænse udslip af drivhusgasser. Men der savnes viden om og erfaring med nye materialer – fx kender man ikke fugtegenskaberne og dermed risiko for skimmelvækst af biogene materialer som bl.a. græs, hamp og halm.

Vi er interesserede i samspillet mellem nye typer byggematerialer baseret på fornybare afgrøder (fx halm og græs) og de faktorer, der måtte forårsage skimmelvækst i bygninger. Vi er også interesseret i materialernes potentielle afgivelse af semi-flygtige stoffer, der kan påvirke indeklimaet. Dette gælder også allerede eksisterende byggevarer, der har vist sig eller måtte vise sig at indeholde problematiske stoffer.

I samarbejde med kolleger i andre forskningsgrupper driver vi et uafhængigt videnscenter, ’skimmel.dk’. Her formidler vi viden til beboere, driftspersonale og professionelle aktører i byggebranchen om fx, hvordan skimmelsvampe og fugt påvirker vores indeklima, og hvordan skimmelvækst undgås og fjernes. Derudover underviser vi i fugt og skimmelsvampe i bygninger og udarbejder SBi-anvisninger relateret til fugt og skimmelvækst.

Samfundsmæssig relevans

En af de helt store samfundsudfordringer er byggeriets grønne omstilling.

En bygnings miljømæssige bæredygtighed afhænger bl.a. af om byggematerialerne er klimavenlige og med lavt CO2 aftryk, men også om materialerne er langtidsholdbare og bestandige over for fugt og skimmel og ikke afgiver stoffer, der forringer indeklimaet. En omstilling til biogene byggematerialer kræver mange forandringer, og bl.a. er en karakterisering af materialernes egenskaber et nødvendigt led i processen. Det gælder også en hensigtsmæssig og forsvarlig genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Vores mål er at fremme den grønne omstilling i byggeriet ved at bidrage til:

 • karakteriseringen af alternative biogene byggematerialer
 • hensigtsmæssig genbrug og genanvendelse af byggematerialer mht. skimmel og kemiske stoffer
 • sikring af at alternative og genanvendte materialer er forsvarlige ift. indeklimaet

Vi ønsker at skabe tværvidenskabelig forskning indenfor skimmelsvampe og uønskede kemiske stoffer, der bidrager til at løse nogle af samfundets komplekse og presserende udfordringer ift. indeklima og byggeri.

Med videnscentret skimmel.dk bygger vores videnskabsformidling bro mellem forskning og praksis mht. viden om og håndtering af skimmelsvampe i bygninger.

Emneord

 • Byggeri
 • Genanvendelse
 • Vand
 • Byggematerialer
 • Fugt
 • Indeklima
 • Bæredygtighed
 • Kemi og Biovidenskab
 • Skimmelsvampe
 • Uønskede stoffer
 • Mug

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.