Forskningsgruppen for Teknologi, Organisation og Cirkulært Byggeri

 • PostadresseVis på kort

  A.C. Meyers Vænge 15

  2450 København SV

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Stefan Gottlieb.

Vores forskning

Forskningsfokus

 • Cirkulær byggeri
 • Bæredygtig udvikling
 • Digitalisering og big data
 • Udbuds, entreprise- og samarbejdsformer
 • Produktivitetsudvikling
 • Regulering og rammebetingelser
 • Brugere og teknologier

Samfundsmæssige udfordringer

Byggeriet står over for en række udfordringer, foranlediget af klimaforandringer, stigende globalisering af både byggematerialer og arbejdskraft, samt en teknologisk udvikling, der sætter hidtidige organisatoriske, faglige og økonomiske strukturer under pres. Samtidig koster udbedring af fejl og mangler i byggeriet hvert år et tocifret milliardbeløb. Hvor vi tidligere havde et byggeri baseret på byggeskik og erfaringer, medfører udviklingen stigende krav til innovation, billiggørelse og anvendelse af nye løsninger, hvilket kan medføre større risici for det byggede miljø og byggeriets mange aktører.

Behov for ny viden

Bygge- og anlægsbranchen spiller en stadig mere central rolle, både som instrument for samfundsmæssig omstilling og som objekt for regulering. På den ene side skal branchen formå at understøtte flere centrale samfundsmæssige dagsordner fra job- og vækstskabelse, over infrastrukturudvikling til at bidrage til løsning af klimakrisen. På den anden side stiller disse krav også branchens aktører over for udfordringer i forhold til at udvikle nye tilgange til at håndtere potentielt modstridende hensyn til fx indtjening, ressourceudnyttelse, energieffektive og sunde bygninger, inddragelse af brugere i alle faser af værdikæden, styrket konkurrence og forenklet regulering på byggeområdet. Udfordringerne kalder på en samlet forståelse af de økonomiske, organisatoriske, institutionelle og teknologiske dynamikker i branchen med henblik på at levere viden og løsninger, der viser nye udviklingsveje.

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen for Byggeproces og Innovation arbejder inden for fire områder: Innovation, bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi.

 • Forskningen i innovation fokuserer på at forstå, hvordan traditionelle professioner, faggrænser og organisationsformer påvirkes og udfordres af nye udviklingstiltag og dagsordener.
 • Inden for indsatsen bruger- og arbejdspraksis er fokus på den gensidige formning af teknologi og aktører. Dette omhandler teknologiers rolle i forhold til at strukturere handlinger og udfaldsrum, samt aktørers formning af nye anvendelsesområder og opfattelser af teknologier.
 • Forskningen i rammevilkår omhandler de institutionelle forhold, der på forskellig vis påvirker handlemuligheder for branchens virksomheder og organisationer.
 • Indsatsen vedr. værdi fokuserer på at forstå og opgøre kvantitative og kvalitative opfattelser af økonomiske, etiske, æstetiske og politiske værdier. Værdi anskues i et heterogent og aktørcentreret perspektiv, der indfanger de forskellige, divergerende meninger, der repræsenteres af forskellige samfundsmæssige grupper og interesser.

Samarbejdsparter

Forskningsgruppens arbejde finansieres bl.a. af private og offentlige fonde, som promoverer forskning og innovation i byggesektoren. Organisationer og institutioner, der kan fungere som forandringsagenter for byggebranchens praksis, indgår i flere af gruppens projekter, som er baseret på aktionsforskning. Endvidere samarbejder gruppen tæt med myndigheder og organisationer i spørgsmål om, hvordan offentlig regulering og andre tiltag kan fremme innovation.

Anvendelse

Formidlingen af viden om betingelser for og virkemidler til udvikling i byggebranchen indebærer en bred vifte af modtagere fra det internationale videnskabelige miljø til bygningsprofessionelle, driftspersonale, brugere og myndigheder. Forskningen i byggeriets processer udmøntes endvidere i en uddannelsesmæssig sammenhæng, hvor især kandidatuddannelsen i ledelse og informatik i byggeriet repræsenterer en vigtig aftager af forskningen.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.