Forskningsgruppen for Universelt Design og Tilgængelighed

Adresse
  • A.C. Meyers Vænge 15

    2450 København SV

    Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Sidse Grangaard

Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne, men særligt personer med handicap møder mange barrierer i byggeriet. Desuden øges diversiteten i befolkningen, og der bliver flere ældre.

Behov for ny viden

Øget brugerdiversitet kræver ny viden om de forskellige brugerbehov, samt om hvilke løsninger der er bedst for hvem i hvilken kontekst. Hvilke nye brugerbehov opstår med den voksende gruppe af ældre? Hvilken betydning har byggeprocessen for den gode løsning for alle, og hvem bærer ansvaret? Hvordan sikrer man ny viden om, hvordan tilgængelighed og universelt design bedst integreres i program og byggeproces? Hvilke kompetencer kræves for at sikre, at alle er inkluderet i det byggede miljø?

Forskningsmæssige indsatser

Forskningen retter sig mod tre primære temaer; brugere, løsninger og proces. Forskningen sigter mod at nuancere viden om og forståelsen af brugernes behov, og gennem universelt design at kortlægge forholdet mellem sanselige, kognitive og fysiske funktionsnedsættelser på tværs af alder og de gode designløsninger, herunder også nuancer i designløsningerne. Diversitet i brugerbehov kræver diversitet i løsninger, og forskningen inkluderer bl.a. mere viden om betydningen af dagslys, akustik og wayfinding i forhold til specifikke brugerbehov. Forskningen dækker også kortlægning af de gode løsninger, herunder betydningen af kontekst, brug og funktion samt evaluering af eksisterende byggerier, herunder både boliger og byggeri med offentlig adgang generelt. I relation til både evaluering og udviklingsarbejde er der fokus på kvalitativ og kvantitativ afprøvning af brugerbehov og designløsninger. Der udvikles et kvalitetssikringsværktøj for vurdering af den gode løsning i forhold til både tilgængelighed og universelt design, som inkluderer en nuancering af brugerbehov, funktion og kontekst. Ligesom forskningen også er rettet mod at dokumentere betydningen af universelt design og tilgængelighed i byggeriet for den enkelte bruger såvel som samfundet. Forskningen relateret til byggeprocessen inkluderer evaluering af arkitektkonkurrencer, byggeprogrammer og byggeprocesser, aktørernes ansvar, aktørernes rolle, kommunikation og vidensindsamling samt betydningen af værdi og holdning for både processens og byggeriets endelige udformning. Desuden forskes der i designbegreberne tilgængelighed og universelt designs betydning for byggeriets forståelse for og fortolkning af ligeværd, inklusion og kvalitet i det byggede miljø.

Samarbejdsparter

Forskningsgruppen samarbejder tæt med alle brugerne af viden om tilgængelighed og universelt design, herunder myndigheder, byggeriets parter, brugerorganisationer samt andre uddannelses-, forsknings- og vidensinstitutioner. Det internationale samarbejde om udviklingen af forskningsfeltet er centralt i gruppens arbejde, og den samarbejder derfor også med internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Anvendelse

Forskningen formidles direkte til fagfeltets centrale aktører; bygherrer, rådgivere, brugerorganisationer og brugere, og indgår som vidensgrundlag for Bygningsreglementet og diverse anvisninger. Desuden anvendes forskningen direkte i AAU’s uddannelser; Master i Universelt Design og Tilgængelighed (MUDT) og efteruddannelsen Auditor i tilgængelighed.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.