Personlig profil

Forskningsprofil

Sten Bønsing forsker primært i forvaltningsret med fokus på de grundlæggende regler for alle forvaltningsmyndigheder. De seneste år har han navnlig forsket i regler om offentligt ansattes pligter og ansvar, og har fx publiceret videnskabelige artikler om de grundlæggende pligter for embedsmænd (tavshedspligt, sandhedspligt, bestikkelse m.v.) og sanktionering (straffeansvar m.v.)

Sten Bønsing har gennem sin forskning i øvrigt forsket i forvaltningsrettens regler om sagsbehandling, persondata og databeskyttelsesregler (for offentlige myndigheder), inhabilitet, aktindsigt, gaver/bestikkelse af offentligt ansatte m.v.

Sten Bønsing har udgivet en samlet fremstilling af forvaltningsretten grundlæggende regler. Bogen omfatter alle dele af den almindelige forvaltningsret, dvs. den offentlige organisation, kompetence, retskilder, sagsbehandling, indholdsmæssige krav (hjemmel og magtfordrejning), tavshedspligt, rekurs/klagebehandling, domstolsprøvelse, ombudsmandskontrol, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, håndhævelse (forvaltningstvangen), offentlige myndigheders erstatningsansvar og kommunalfuldmagten.

Sten Bønsing er ekspert i reglerne om embedsmisbrug og magtmisbrug.

Undervisningsprofil

Sten Bønsing er fagansvarlig for forvaltningsret på Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Fagansvaret dækker undervisningen i forvaltningsret på jura- og erhvervsjurastudierne, samt på statskundskab.

Sten Bønsing underviser selv i almindelig forvaltningsret på jura- og erhvervsjurastudierne og underviser på Aalborg Universitets MBA-uddannelse i offentligretlige grundprincipper.

I perioder underviser han på statskundskabsuddannelsen (politik & administration) i forvaltningsret.

Tidligere har Sten Bønsing undervist i civilproces og markeds- og konkurrenceret.

Administrativ profil

 • Bestyrelsesmedlem for Forening for Kommunalret og Forvaltningsret i Danmark
 • National Ekspert udpeget af Europa-Kommissionen vedr. korruptionsanalyse (2019-2021)
 • Medlem af DJØFs Jurapanel
 • Formand for Juridisk Forening i Aalborg (2019-2023)
 • Formand for Rektors Valgudvalg (vedr. interne valg på AAU)
 • Initiativtager og hovedansvarlig for Forvaltningsretskonferencen (2018, 2020 og 2022)
 • Medlem af styregruppen CALDISS (Computational Analytics Laboratory for Digital Social Science) (2019-2022)

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Eksterne ansættelser

Videnjurist, Ph.D., HjulmandKaptain

1 mar. 20141 okt. 2022

Emneord

 • Jura
 • Forvaltningsret
 • Embedsmisbrug
 • Kommunalret
 • Persondataret
 • Offentligret
 • Tavshedspligt
 • Aktindsigt
 • Databeskyttelsesregler (persondata) inden for det offentlige
 • Bestikkelse
 • Karantæne (ministre og embedsmænd)
 • Korruption
 • Magtmisbrug
 • Interessekonflikter

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler