Økotoksikologi/Industrispildevand

  • Thomsen, Jens Peter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Triple Nine Fish Protein har i en årrække anvendt termisk forbrænding til destruktion af lugtforbindelser i flere proceslugtstrømme fra virksomheden. Denne metode, der af Miljøstyrelsen er blevet betragtet som BAT (Bedst anvendelige Teknik), har vist sig under visse procesmæssige omstændigheder at danne toksiske forbindelser i forbrændingsrøggassen. På Triple Nine har man tidligere ført røggassen gennem en havvandsvasker(scrubber), hvorved de dannede toksiske stoffer ved forbrændingen blev overført fra røggassen til en vandig fase(røgvaskevand), som sammen med øvrigt processpildevand er blevet udledt til Grådyb ved Esbjerg.

DHI har overfor Miljøstyrelsen fremlagt overslagsberegninger der viste, at udledningen af toksiske stoffer fra Trible Nine alene- ud fra en simpel toksicitets og fortyndingsbetragtning kan sidestilles med den samlede danske udledning af tungmetaller til det atmosfæriske miljø i midten af 1990'erne, idet begge scenarier forudsætter fortynding i tilnærmelsesvis samme vandmængde for netop at eliminere toksiciteten. Der er nok tale om større usikkerheder på tallene, men uanset dette er der tale om en meget betragtelig toksicitet.

I projektet foretages økotoksikologiske vurderinger af sammenhængen mellem røggastemperatur og toxicitet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200301/07/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.