Økotoksikologisk vurdering af industrispildevand / Ecotoxicological assessment of industrial sewage

  • Thomsen, Jens Peter, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med henblik på at undersøge sammenhængen mellem procesomstændigheder og toksicitet, herunder nitrifikationshæmning, i et termisk belastet kondensat (spildevand) fra en virksomhed, som omdanner 44 % af den totale danske fiskefangst til fiskemel og fiskeolie (tal fra 2001), har virksomheden gennemført en række forsøgsafbrændinger af procesluft på et pilot-forbrændingsanlæg og knyttet en ph.d.-studerende, Steffen G. Jørgensen (erhvervsforsker) til projektet. Ved instituttet er en kapacitet på det økotoksikologiske område under opbygning i forbindelse med pilotforbrændingsforsøgene. Ved de økotoksikologiske responsanalyser er anvendt den bioluminiscente marine bakterie, Vibrio fischerii og Acartia tonsa, et pelagisk, marint krebsdyr. Herudover er kondensat fra en række forsøgsafbrændinger undersøgt for nitrifikationshæmmende effekt og effekter på en marin alges vækst (Skeletonema costatum). På basis af allerede opnåede resultater er det muligt at specificere procesomstændigheder, som hvis de indføres i fuld skala, i væsentlig grad vil reducere/eliminere problemerne med toksiske effekter af det termisk belastede kondensat. Projektet gennemføres i et samarbejde med 999 Fish Protein og et samarbejde på området er indledt med Danmarks Miljøundersøgelser. Opbygning af en kapacitet inden for økotoksikologisk vurdering af industrispildevand er sket med finansiel bistand fra 999 Fish Protein og Mads Clausens Fond. (Jens Peter Thomsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/199701/04/2002