Projektdetaljer

Beskrivelse

Den nødvendige omstilling til en lav-emissions fremtid forudsætter, at mindre affald går til forbrænding. Danmark er i den sammenhæng forpligtet til at leve op til genanvendelsesmålene som udpeget i henholdsvis det europæiske affaldsdirektiv og Danmarks egen ressourcestrategi. Dette forudsætter, at borgerne sorterer både mere og bedre og at affaldsselskaberne faciliterer dette. I relation hertil har
affaldsselskaberne meget klart udtrykt behov for at forstå borgerne bedre og særligt deres hverdag indenfor hjemmets vægge, hvor sortering finder sted. Med afsæt i en praksisteoretisk tilgang kombineret med perspektiver fra forbrugs- og
hverdagslivsstudier er projektets overordnede mål derfor at tilvejebringe en kvalitativ forståelse af den hverdag affaldssortering finder sted i.
Hermed vil projektet:
1) Kvalificere danske affaldsselskabers fremtidige indsats for at få borgerne til at sortere mere og bedre ved at belyse de træk ved den hjemlige kontekst, som enten understøtter eller blokerer herfor.
2) Bidrage til den internationale forskningslitteratur vedr. affaldssortering med en praksis- og kontekstorienteret tilgang til området, der markerer en udvidelse af fokus ift. tidligere forskning.

Projektet skal levere det nødvendige vidensfundament for, at affaldsselskaberne (virksomhedensmedlemmer) kan udvikle løsninger, som fungerer i den hverdag affaldssortering finder sted i. Denne viden skal medvirke til en udvikling af selskabernes nuværende tilgang, således at man ikke kun fokuserer på affaldspraksis isoleret. Herigennem vil projektet også udvikle en ny teoretisk
forståelsesramme for forskning vedr. affaldssortering.

PhD projektet er et erhvervs PhD projekt støttet af Innovationsfonden, pr nr. 8053-0021. Den PhD studerende er ansat i Dansk Affaldsforening.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201931/07/2022

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

  • husholdningers affald
  • Hverdagsliv
  • Praksisteori
  • affald
  • Bæredygtig omstilling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.