Alternative muligheder for disponering af madaffald fra storkøkkener

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt er en livscyklusvurdering (LCA) af forskellige systemer til indsamling og håndtering af organisk storkøkkenaffald. Der er to overordnede formål med projektet. Dels at få analyseret og beskrevet de mulige fremtidige systemer for indsamling og behandling af organisk storkøkkenaf-fald. Her vil der være fokus på at få belyst fordele og ulemper af teknisk og håndteringsmæssig ka-rakter. Dels at få kortlagt og vurderet de energi-, ressource- og miljømæssige forhold ved de for-skellige mulige systemer med henblik på at kunne sammenligne løsningerne. De systemer er: For-brænding, kompostering og biogas. Projektet er gennemført i perioden fra juni 2002 til marts 2003. Projektet er rekvireret af Miljøsty-relsen og gennemført af NIRAS A/S. Aalborg Universitet, Biocentrum - Danmarks Tekniske Uni-versitet, Aalborg Kommunes Renovationsvæsen samt Reno-Nord I/S har været tilknyttet som un-derleverandører til projektet (Lisbeth Kromann, Anne Seth Madsen, Jannick Schmidt, Brian Vad Mathiesen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200231/03/2003