Anvendelse af pålidelighedsteoretiske metoder under simulering af hydrologiske processer

  • Schaarup-Jensen, Kjeld (Projektdeltager)
  • Brorsen, Michael (Projektdeltager)
  • Jensen, Jacob Birk (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle værktøjer til estimering af numeriske hydrologiske modellers bereg-ningsusikkerheder ud fra et kendskab til eller et skøn over spredningen på de input-parametre, disse modeller i deres anvendelse er baseret på. Herved bliver det muligt at imødekomme et voksende behov for at kunne underbygge simuleringsresultaterne fra sådanne modeller med dokumenterede beregningsusikkerheder - ligesom en kobling af probabilistiske og hydrologiske modeller vil belyse inputparametrenes betydning for den samlede usikkerhed. Sidstnævnte kan endvidere udnyttes ved planlægningen af større hydrologiske måleprogrammer, hvor mangfoldigheden af input-parametre gør det ønskeligt at kunne udpege de mest betydende på forhånd. (Jacob Birk Jensen, Michael Brorsen, Kjeld Schaa-rup-Jensen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …