Belonging - Local community, mobility and belonging

Projektdetaljer

Beskrivelse

The project's objective is to examine how mobility, local community, and sense of belonging are interconnected. Sociologists suggest that local communities are evolving due to individuals becoming less tied to specific geographic locations, while social policy initiatives aim to leverage local communities for various integrative efforts. This project will explore how local communities vary across different neighborhoods, the impact of residents' mobility on these communities, and how residents' feelings of belonging influence local communities.

The project seeks to address these key questions:

Do place affiliation and local community dynamics vary among different social groups, or are there non-traditional factors, beyond socio-economic ones, that influence local ties?How does one's connection to a place relate to their commitment to that locale?What impact do family breakups, moving patterns, and commuting have on place affiliation and the formation and sustainability of local communities?

Formålet med projektet er at analysere sammenhængen mellem mobilitet, lokalt fællesskab og stedtilhørighed (belonging). Mange sociologer hævder, at lokale fællesskaber forandrer sig som følge af at individet i stigende omfang løsrives fra geografiske lokaliteter og samtidig er der socialpolitiske initiativer på den anden side, der forsøger at udnytte lokale fællesskaber som et led i at varetage forskellige former for integrative opgaver. Projektet vil skabe indsigt i, hvorvidt lokale fællesskaber er forskellige i forskellige typer af kvarterer, om de er påvirket positivt eller negativt af de lokale indbyggeres mobilitet og hvorvidt lokale fællesskaber er påvirkede af indbyggernes følelser af stedtilhørighed. I projektet benyttes en totrinsmetode. Den første del består af en registerbaseret kvantitativ undersøgelse af flyttemobilitet, hvori der karakteriseres kvarterer og områder med hensyn til omfanget af flyttemobilitet. Med udgangspunkt i disse områder er projektets anden del lagt an som en kvalitativ undersøgelse om forskellige typer af og årsager til mobilitet samt i spørgsmålet om stedtilhørighed. Fokus for projektet er den ny Aalborg kommune, der efter kommunesammenlægningen i 2007 er Danmarks tredjestørste kommune og rummer mange forskellige typer af lokalområder; fra storbyens relativt segregerede bykvarterer, til oplandsbyernes mere blandede befolkningssammensætning til de affolkede småbyer i periferien af kommunen.

AkronymBelonging
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200831/08/2011

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv: 2.600.000,00 kr.
  • FSE

Emneord

  • lokal samfund, lokale fællesskaber, mobilitet, stedstilknytning, familieopbrud, hverdagsmobilitet