Beskrivelse

Ventilationsanlæg i stalde udføres ofte som undertryksanlæg, hvor friskluften suges enten direkte ind i stalden gennem et antal indsugningsventiler i bygningens ydervæg eller gennem loftisoleringen. Samtidig er der i moderne produktionssystemer krav om effektiv og trækfri ventilation af hensyn til dyrevelfærd, arbejdsmiljø og produktionsøkonomi. Disse forhold stiller store krav til udformning og styring af ventilationssystemet. I projektet arbejdes med numerisk simulering af strømningsforholdene, hvor der især fokuseres på forhold i dyrenes opholdszone. Projektet er i første fase en del af rammeprogrammet Styring af luftstrømme i staldrum, som finansieres af SJVF. I en videre fase gennemføres det som et ph.d.-projekt imellem Aalborg Universitet og Forskningscenter Bygholm. Ventilation plants in livestock buildings are often designed as low-pressure plants where the fresh air is either taken directly into the building through a number of inlet devices in the outer wall of the building or through the insulation in the ceiling. At the same time, modern production systems often require efficient and draughtless ventilation in consideration of the welfare of the animals, work environment and production economy. These conditions make great demands on the design and control of the ventilation system. The project deals with numerical simulation of the air flow conditions focusing on the conditions in the occupation zone of the animals. The first phase of the project was part of the frame project Control of Air flows in Livestock Buildings, funded by SJVF and it is now continued as a Ph.D. project in cooperation with Research Centre Bygholm.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005