Danske studerendes tilegnelse af stilistiske forskelle i engelsk

Beskrivelse

Projektet befinder sig i felterne andetsprogstilegnelse og stilistik idet det har til formål at beskrive hvilke vanskeligheder dansktalende har med stilistiske forskelle i engelsk.
Da projektet skal udfoldes inden for virksomhedskommunikationssammenhæng, forstås stilistik ikke så bredt som i litteraturvidenskab. Jeg vil derfor ikke tage figurer og troper i betragtning (fx Albeck 2000), men begrænse undersøgelsen til forskelle i formalitet, altså forskellen på uformel og formel kommunikation (primært skriftlig) som de to ydrepunkter på en skala af formalitetsgrad, svarende til begrebet tenor of discourse (fx Halliday et al. 2004).
Inspirationen til projektet kommer fra min egen undervisning ved SIV, AAU, i fagene Engelsk grammatik og Skriftlig sprogproduktion. Her har jeg lagt mærke til at de studerende jævnligt begår stilistiske fejl. Dette manifesterer sig i at de studerende anvender udtryk der hører hjemme i uformelt sprogbrug, i stedet for udtryk tilhørende det i de givne opgaver krævede formelle register. Desuden møder jeg deres undren når jeg i undervisningen forklarer de stilistiske forskelle: De synes at være lidet bekendt med fænomenet.
Hermed er projektet knyttet an til andetsprogstilegnelse: Jeg vil undersøge nøjagtig hvilke typer fejl de studerende begår med hensyn til formalitet. Det er en vigtig indfaldsvinkel for projektet at tilegnelsen af stilistiske forskelle er ligeså vigtig som tilegnelsen af grammatik og ordforråd, for hvis man ikke behersker registerbrugen i fremmedsproget ordentligt, hvis man fx anvender uformelle udtryk i en formel sammenhæng, kan man forekomme amatøragtig, hvilket uden tvivl er hæmmende for en vellykket (virksomheds)kommunikation (Frederiksen under udarbejdelse, Djursaa 1988).
Ved at fokusere på stilistik supplerer mit projekt på den ene siden forskningen i sammenhængen mellem stilistik og grammatik/leksikon inden for ét og samme sprog og på den anden side forskningen i andetsprogstilegnelse ved at sætte tilegnelsen af grammatik og leksikon i et mere pragmatisk perspektiv, nemlig den situationsbestemte anvendelse af grammatik og leksikon (fx Bloomer 2005, Griffiths 2006).
Undersøgelsen vil beskæftige sig både med leksikalske og morfo-syntaktiske forskelle som findes de engelske sprogs registre imellem. Dette skyldes min foreløbige iagttagelse at de studerende begår både leksikalske fejl (fx brugen af get i stedet for obtain eller receive) og morfo-syntaktiske fejl (fx anvendelsen af get som passivhjælpeverbum i stedet for be, eller overforbrug af kontraherede former som don’t, it’s).
Da jeg tager afsat i det materiale (afleverings- og eksamensopgaver) som mine studerende producerer, er mit projekt i høj grad datadrivet. Det er dette materiale som jeg i første omgang vil analysere dybtgående.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2012 → …

Emneord

  • sprogtilegnelse