Design af blokkastningsmoler / Design of Rubble Mound Breakwaters

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet, som har løbet igennem en årrække, er at bidrage til bedre forståelse af sammenhængen imellem bølgepåvirkning og konstruktionernes svigtformer samt at udvikle designformler. Efter undersøgelse af en lang række af de vigtigste svigtformer og udvikling af tilhørende designformler, har forskningen været koncentreret om følgende projekter: * Eksperimentel undersøgelse af anvendelse af stenblokke med stor massefylde (3.1 t/m3) til dæklag / Stability of High Density Rock Armour in Breakwaters, herunder optimering af moletværsnit både mht. bloklagsstabilitet og overskyl. Projek- tet inkluderer Storskalaforsøg støttet af European Community, Access to Research Infrastructure action of the Human Potential Programme og udføres ved Forschungszentrum Küste (FZK), Hannover. Projektet udføres i samarbejde med og støttes af Havnecon A/S og Franzefoss, Norge (nu NCC). (Hans F. Burcharth, Einar Helgason, Peter Frigaard) * Optimering af kroneudformning for skråningsmoler og diger / Optimization of Crests of Rubble Mound Breakwaters and Dikes. Konstruktionshøjden og dermed anlægsomkostningen bestemmes bl.a. ud fra et tilladeligt overskyl, som normalt undersøges i laboratoriemodeller. Imidlertid forårsager skalaeffekter, at omsætningen af resultaterne af laboratorieforsøg til prototypestørrelse er behæftet med meget stor usikkerhed. Projektets formål er at afklare denne usikkerhed ved at lave sammenlignende målinger af opskyl og overskyl på eksisterende moler og diger og tilsvarende laboratoriemodeller i forskellige målestoksforhold. Projektet, der er støttet af EU og benævnt OPTICREST, er et samarbejde imellem laboratorier og institutioner i Belgien, Holland, Danmark, Irland, Tyskland og Portugal. (Hans F. Burcharth, Peter Frigaard, Zhou Liu, Morten Sand Jensen, Jens Peter Kofoed) Er afsluttet i 2002. * Skalering af kernematerialer i molekonstruktioner / Scale Effects Related to Porrous Flow in Rubble Mound Breakwater Core Materials Design af skråningsmoler hviler i høj grad på modelforsøg for hvilke det vides, at den bølgeinducerede strømning i molekernematerialet influerer på både dæklagsstbilitet, opskyl og overskyl. En teoretisk korrekt skalering af kernematerialet er ikke mulig grundet samtidig indflydelse af inerti- og viskose kræfter. Projektets formål er, på grundlag af målinger af poretryk i prototype og modeller, at verificere og optimere en tidligere udviklet metode til optimering af modelkernematerialets kornstørrelse. Projektet inkluderer Storskalaforsøg støttet af European Community, Access to Research Infrastructure action of the Human Potential Programme udføres ved Forschungszentrum Küste (FZK), Hannover. (Hans F. Burcharth, Einar Helgason) Er afsluttet i 2002.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …