Didaktisk relationskompetence og inkluderende undervisning.

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet med forskningsprogrammet er at undersøge sammenhængen mellem læreres
  relationskompetencer og didaktiske kompetence og udviklingen af inkluderende og læringsfremmende
  miljøer i folkeskolen. Forskningsprogrammet vil omfatte empiriske undersøgelser af, de sociokulturelle
  forhold i klasseværelset med henblik på at få indsigt i, hvorledes disse udvikles og fremmes i et komplekst
  samspil eleverne imellem og mellem lærere og elever. Programmet skal styrke den pædagogiske og
  didaktiske forskning på et felt, hvor der forskningsmæssigt efterlyses mere viden om hvordan didaktisk
  relationskompetence udvikles så flere elever får bedre dansk og matematik undervisning i folkeskolen.
  Programmet skal skabe viden om hvordan undervisere udvikler didaktisk kompetence og
  relationskompetence og hvilke didaktiske og pædagogiske kompetence, der er særligt læringsfremmende i
  forhold til specifikke målgrupper.
  Det er således dokumenteret, at det danske uddannelsessystem har særlige problemer med at tilgodese de
  læringsbehov elever af ikke-dansk oprindelse har. Det er derfor særlig relevant at undersøge
  sammenhængen mellem didaktisk og pædagogisk kompetence, relationskompetence og de inklusions – og
  eksklusionsstrategier, der kommer til udtryk i undervisningen og resulterer i,at for mange elever forlader
  folkeskolen med et for ringe udbytte.
  Det skal ske gennem en omfattende empiriske og lang forløbsundersøgelse på to skoler, med fokus på
  indfangelse af det komplekse forhold mellem klasserum/skole/og kultur og sociogeografiske omgivelser,
  indfanget gennem 4 delprojekter med vægtning af h.h.v. elev, lærer, professionsdidaktikske og
  organisatoriske aspekter af forhold den antages at påvirke didaktisk relationskompetence.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200931/07/2012

  Finansiering

  • Velux Fonden