Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem de seneste to årtier er ’digitaliseringen’ i mange sammenhænge fremhævet som byggebranchens redningsplanke, der skulle forbedre såvel kvaliteten af vore bygninger som produktiviteten og indtjeningsevnen i byggeriets virksomheder. Vi har set en række tiltag fra myndigheder, softwareleverandører samt nationale og internationale brancheor-ganisationer, som tager afsæt i forskellige aspekter af digitaliseringsbegrebet, som f.eks.:

- Udvikling af nye klassifikationssystemer, som skule sikre gnidningsfri kommuni-kation mellem byggeriets parter på tværs af tegninger, beskrivelser, mængdeopgø-relser mm.
- Udvikling af åbne internationale standarder for bygningsmodeller, som skal kunne rumme alle informationer om alle komponenter i et byggeri.
- De største softwareleverandørers integration af flere og flere funktioner i de store modelleringsværktøjer, så parterne kunne få et effektivt samarbejde ved at købe samme software.
- Myndighedskrav til forskellige aspekter af samarbejdet samt generelle aftaler om samarbejdet fra brancheorganisationer og lignende.

På trods af alle disse tiltag, som der er brugt store ressourcer på gennem de seneste årtier, ser vi stadig at den daglige praksis i byggeriets virksomheder ligger et godt stykke fra visionerne om en effektiv håndtering af data mellem aktørerne og deres forskellige værk-tøjer.
Visionerne for det digitale byggeri har i mange tilfælde bygget på en underliggende anta-gelse om at alle parter med forskellig software skal kunne arbejde transparent i en stor fælles objektorienteret CAD-model og at data herfra mere eller mindre automatisk kunne kobles til relevante simulerings- og analyseværktøjer. I praksis er der en række udfordrin-ger ved denne tankegang, som eksempelvis:
- Forskellige parter har det faglige ansvar for fagmodeller, som udgør forskellige delmængder af den samlede model
- Det er svært at undgå redundans mellem modellerne. Eksempelvis kan den samme bærende væg forekomme i forskellige detaljeringsgrader i hhv. arkitektens, kon-struktionsingeniørens og betonelementleverandørens modeller.
- De store CAD-værktøjer har begrænset funktionalitet til en effektiv håndtering af objekttyper og tilhørende egenskabsdata, så virksomhederne må ofte supplere med tredjepartsløsninger eller egenudviklede regnearksløsninger til at give overblik over data
- Der er store udfordringer med ændringshåndteringer, da der kan være langt fra en note i et mødereferat eller en anmærkning på en tegning til opdatering af relevante bygningsdele i alle relevante fagmodeller

Udfordringer som disse er medvirkende til at vi stadig ser mange fejl og mangler samt uhensigtsmæssige løsninger i byggeriet.

Formålet med dette projekt er at bidrage til højere kvalitet af nybyggeri og renovering gennem effektivisering af processerne i design og udførelse. På grundlag af en systema-tisk kortlægning af dataflow i design- og udførelsesfaserne udvikles forslag til processer for effektiv dataudveksling i det tværfaglige samarbejde med fokus på kompleksiteten imellem produkt- og analysemodeller samt sporing og dokumentation af beslutnings-grundlaget for de valgte løsninger i modellerne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2022

Emneord

  • Data Management
  • Building Information Management
  • Interdiciplinarity
  • Design Rationale
  • Design Intent

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.