Evaluering af frivilligcentre

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Satspuljeaftalen 2005 indeholder en bevilling paa godt 40 mill. kr., der skal styrke eksisterende frivilligcentre samt sikre oprettelsen af nye. Det er et overordnet mål, at den forøgede bevilling til området sikrer en lettere adgang for den enkelte borger til det frivillige engagement. Derudover er målene, at der sker et kvalitativt løft af området ved: 1) at forbedre det lokale samspil, 2) at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, samt 3) at skabe nye aktiviteter, der efterspørges af borgere og foreninger. Bevillingen skal også bidrage til en bedre geografisk dækning under hensyntagen til den nye kommunale struktur, samt opnåelse af økonomisk bæredygtighed for de støttede projekter. Satspuljebevillingen skal således både bidrage til et øget omfang af frivilligcentre, en bedre adgang til disse samt en kvalitativ udvikling af såvel de eksisterende som de nyetablerede centre.

Evalueringen, som Aalborg Universitet er ansvarlig for i samarbejde med Socialt Udviklingscenter Storkoebenhavn, skal indeholde en løbende selvevaluering af projekterne samt en slutevaluering. Evalueringen skal bidrage til at vurdere, hvorvidt ovenstaaende mål er opnået ved udgangen af projektperioden i 2008.

Formålet med slutevalueringen er at gennemføre en evaluering af målopfyldelsen, som denne er beskrevet i satspuljeaftalen. Kravene til slutevalueringen er, at den:
- er såvel resultat- som procesorienteret
- belyser såvel kvantitative som kvalitative aspekter
- ses i sammenhæng med selvevalueringen

Kravene til slutevalueringen rummer således flere dimensioner, der ikke kan honoreres gennem brugen af en enkelt evalueringsmetodik. Derfor er der i dette projekt valgt en tilgang, hvor forskellige evalueringsmodeller kombineres i projektets forskellige faser, sådan at den samlede evaluering kan tilvejebringe såvel det distancerede overblik over præstationer og effekter som den nuancerede indsigt i feltets dynamikker og processer.

Delelementerne i evalueringen omfatter:
1) En kvantitativ før-og-efter målopfyldelsesevaluering.
2) En resultatevaluering i de enkelte projekter, som måles med ”best practice” kriterier som reference.
3) Kvalitative casestudier, der vurderer barrierer og muligheder i forhold til målrealisering.
4) En interessentevaluering, der belyser centrenes arbejde og aktiviteter vurderet af lokale samarbejdspartnere
5) Disse delelementer i evalueringen sammenfattes i den endelige slutevaluering.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200531/12/2009

Finansiering

  • Socialministeriet

Emneord

  • frivilligt arbejde
  • frivilligcentre
  • evaluering