Evaluering af mentorordning for unge med anden etnisk baggrund end dansk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Direktoratet for Kriminalforsorgen ønskede en evaluering af en mentorordning for unge straffedømte af anden etnisk oprindelse end dansk. Gennem en kvalitativ analyse er ordningen beskrevet og dens intenderede og ikke-intenderede konsekvenser er vurderet. Direktoratet for Kriminalforsorgen ved Marie Louise Jørgensen tog i august 2002 kontakt til sociologistudiet ved Aalborg Universitet med forslag om at kandidatstuderende på specialiseringen i Sociale problemer og social kontrolbidrog til en evaluering af en mentorordning for unge straffedømte af anden etnisk oprindelse. Mentorerne er voksne personer, der skal bidrage til integration af de unge ved at være positive rollemodeller for dem og gennem at yde dem støtte i sidste del af deres fængselsophold, og/eller mens de er under tilsyn af Kriminalforsorgen i frihed. For alle, der er i fængsel eller under tilsyn, skal der udarbejdes en handlingsplan for fremtiden, og mentorerne er tiltænkt en rolle i forbindelse med realiseringen af disse planer. Mentorerne har tit også anden etnisk baggrund end dansk. Ordningen er ny, og Direktoratet ønskede en evalu­ering med henblik på at vurdere ordningens kvalitet. Ordningen bygger på en forestilling om, at disse unge med anden etnisk baggrund tit oplever konflikter mellem dansk kultur og hjemlig kultur, og den bærende idé er, at den unge skal få hjælp fra en positiv rollemodel til at lære at takle sine problemer og i højere grad tage ansvar for sit eget liv, og dermed også få hjælp til at komme ud af et kriminalitetsskabende mønster. En recidivundersøgelse er i dette tilfælde ikke mulig, da antallet af unge er for lille, tidsperioden for kort og det heller ikke er muligt at oprette en kontrolgruppe. Gennem en kvalitativ evaluering er det i stedet muligt at vurdere ordningens mulige intenderede og ikke-intenderede konse­kvenser samt problematisere dens forudsætninger. Gennem konkrete ana­lyser af nogle mentorforløb har vi særlig ønsket at se på, hvad mentor­kontak­ten har indebåret, hvad den har ført med sig eller ikke ført med sig, hvilke proble­mer henholdsvis sagsbehandleren, mentoren og den unge selv har oplevet at denne unge havde, og om den unge har fået hjælp til at løse disse problemer. Projektet blev konkretiseret til en dataindsamling knyttet til ni unge, hvor de unge selv, deres mentorer og deres sagsbehandlere blev interviewet (samt en tiende ung, hvor han desværre selv trak sig fra at medvirke, og hvor derfor kun mentor og sagsbehandler blev interviewet). Det var seks studerende, der gennem­­førte disse interviews. Fire af de studerende har udarbejdet projekter inden for specialiseringen i Sociale problemer og social kontrol, og de to tilbageværende forventes at aflevere i indeværende semester. Over for Direk­toratet for kriminalforsorgen påtog Annick Prieur og Lars Skov Henriksen sig ansvaret med at udarbejde en samlet evalueringsrapport på baggrund af det indsamlede materiale. Finansiering: Direktoratet for Kriminalforsorgen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200230/04/2003

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • mentorordning
  • mentor
  • kriminalitet
  • forebyggelse
  • sociale problemer