Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

  • Koudahl, Peter (Projektdeltager)
  • Munk, Martin D. (Projektdeltager)
  • Jørgensen, Christian Helms (Projektdeltager)
  • Tanggaard Petersen, Lene (Projektdeltager)
  • Jensen, Torben Pilegaard (Projektdeltager)
  • Nielsen, Klaus (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse


Kort beskrivelse af projektets problemstilling og forløb
I det følgende beskrives projektets forløb i forhold til de fire faser, som blev beskrevet i
projektansøgningen.
Forskningsprojektet ”Retention of Vocational Students in the Danish VET System” undersøger de
påvirkelige faktorer, der kan bidrage til at mindske frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser
(EUD). For etablering af en sådan viden er dannet et konsortium bestående af såvel forskere med
stor erfaring med kvantitative forskningsmetoder på uddannelsesområdet som forskere med
betydelige kompetencer inden for pædagogisk, didaktisk og institutionel forskning.
I første fase af forskningsprojektet blev der primært arbejdet organisatorisk, hvor der blev etableret
samarbejdsaftaler og udviklet et mindre bibliotek over relevant international såvel som national
forskningslitteratur inden for området. Endvidere blev de fem ph.d. stipendier opslået og besat i
løbet af efteråret 2009.
I anden fase af undersøgelsen er gennemført kvantitative analyser af frafaldet på
erhvervsuddannelser, korrigeret for elevernes sociale baggrund, kompetencer fra eksempelvis
grundskolen samt uddannelsesretning og andre baggrundskarakteristika (fx lærersammensætning
på EUD). Denne analyse (benchmark analysen) er endvidere gennemført med henblik på at
udvælge erhvervsskoler med henholdsvis et lavt, et medium og et højt frafald, således at der kunne
foretages kvalitative studier af faktorer på skole og individniveau til forklaring af de påviste
forskelle i frafald. For at undersøge frafaldsrisiko for forskellige typer/segmenter af elever er der
blevet anvendt PISA-Longitutional, omfattende testdata og registerdata (Larsen & Jensen, 2010;
Jensen & Knoth Humlum, 2010).
Undersøgelsens tredje fase består af en kvalitativ undersøgelse. Efter benchmark analysen af
erhvervsskoler med henholdsvis et lavt, et medium og et højt frafald korrigeret for elevernes sociale
baggrund blev der udvalgt otte skoler til deltagelse i den kvalitative undersøgelse. Det drejede sig
om fire skoler med højt frafald og fire skoler med et lavt frafald korrigeret for elevernes sociale
baggrund. Efter udvælgelsen af skoler har den kvalitative gruppe gennemført interviews på de otte
skoler.
Den kvalitative gruppe har gennemført strukturerede interviews med 108 erhvervsskoleelever,
mens de gik på grundforløbet, hvor af 52 elever af disse elever er blevet geninterviewet efter
afslutningen på grundforløbet. Eleverne er udvalgt af skolerne som særligt frafaldstruede, hvor den
kvalitative gruppe har defineret, hvordan frafaldstruet skal forstås bl.a. på baggrund af analyserne
af Pisa L. data (Jensen & Knoth Humlum, 2010). Endvidere er 30 lærere og 10 skoleledere på de 4
otte skoler blevet interviewet. Disse interviews er blevet kodet, og analyseret. På baggrund af de
108 indledende interviews med erhvervsskoleeleverne er udarbejdet en rapport (Jørgensen,
Koudahl, Nielsen & Tanggaard, 2012) og en række publikationer (se eksempelvis Tangaard, 2012;
Nielsen, 2013 – under udgivelse; Koudahl, 2011; Jørgensen, Tanggaard og Nielsen, 2013 – under
udarbejdelse).
Den fjerde fase af projektet er de kvantitative sammenlignende analyser af forskellige modeller og
typers betydning for mindskning af frafald og øget gennemførsel på de tekniske skolers
grundforløb. Resultaterne fra den forudgående forskning i projektet har blandt andet peget på
betydning af organiseringen af grundforløbspakker i forhold til frafald og fastholdelse inden for
erhvervsuddannelsessystemet, og derfor fokuseredes der i de kvantitative sammenlignende
analyser på organiseringen af grundforløbspakkerne, her kaldet for grundforløbsmodeller og
grundforløbstyper, og på betydningen af at gå på forlængede grundforløb, udover de 20 uger.
Denne del af projektet har forud for de sammenlignende analyser gennemført en dybere
registerbaseret analyse, hvor der har været fokus på elevers forskellige frafaldsmønstre over
perioden 1990-2010, og hvor det ser ud til, at der er sket en opbremsning af frafaldet fra 2008
(Munk & Park, 2011; Munk & Park, 2013). I de sammenlignende analyser undersøges hvilke skoler,
modeller og typer som i perioden 2008-2010 bidrager til at mindske frafaldet (Munk & Baklanov,
2013 – under udarbejdelse; Munk, Bohn & Baklanov, 2013
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200917/10/2013