Forklaring af gener fra lavfrekvent støj ved meget lave niveauer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved Sektion for Akustik er gennemført en spørgeskemaundersøgelse med cirka 200 personer, som beretter om gener fra lavfrekvent støj eller infralyd (se 'Relaterede projekter': "Tilfælde af gener fra lavfrekvent støj og infralyd"). Undersøgelsen fandt - i god overensstemmelse med tidligere empiriske resultater -, at personerne beretter om gener og påvirkninger af helbred og velbefindende, selvom de eventuelt målte lydtryksniveauer generelt har været lave og til tider under den normale høretærskel. Undersøgelsen har rejst spørgsmålet, om reaktionerne reelt er forårsaget af en fysisk lyd, og hvis det er tilfældet, om lydniveauet er målt korrekt. Andre spørgsmål er, hvorvidt opfattelsen og de umiddelbare reaktioner kan forklares med fysiologiske uregelmæssigheder relateret til hørelsen, eksempelvis en usædvanlig god hørelse, en lav perceptionstærskel i et bestemt frekvensområde eller en stejl stigning i hørestyrken (recruitment-lignende fænomen). Projektet omfatter lydmålinger hos et tilfældigt udvalg på 21 personer, som tidligere har besvaret spørgeskemaet. De udvalgte personer har på en medicinsk klinik gennemgået en undersøgelse af hørelsen og ligevægtssansen. De har desuden gennemgået yderligere undersøgelser ved lave frekvenser på Sektion for Akustik, inklusive undersøgelse af perceptionstærskel og hørestyrkefunktion, samt genkendelsestests af udvalgte lyde. Undersøgelserne har kunnet gennemføres takket være sektionens nye faciliteter til gengivelse af lavfrekvent lyd under simulerede fritfeltsbetingelser (se Relaterede projekter: "Testfacilitet til korrekt fritfelts-gengivelse af lavfrekvent lyd"). Projektet viste at en tredjedel af de udvalgte personer er generet af en fysisk lyd, mens godt en tredjedel er generet af en lydopfattelse genereret i høremekanismen, dvs. "lavfrekvens tinnitus". De personer, som er generet af fysisk lyd har ikke en usædvanlig god hørelse, men upålidelige målemetoder samt normale individuelle forskelle i hørelsen mellem mennesker kan forklare hvorfor disse tilfælde tidligere har været "uforklarlige". Resultaterne blev offentliggjort i 2007 og den endelige dokumentation blev udarbejdet. Den vil blive publiceret i første halvår af 2008. Støttet af STVF/FTP og Marie & M. B. Richters Fond. For flere oplysninger om projektet se   http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/research/projects/gener_fra_lavfrekvent_stoej/
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200831/12/2008

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.