Forløbsbaseret økonomistyring i Region Nordjylland

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er for det første forskningsmæssigt at beskrive og analysere erfaringer med at indføre nye organiserings- og styringsformer på sundhedsområdet i Region Nordjylland (RN), herunder at analysere, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer et tværsektorielt samarbejde med fokus på værdi for patienten. For det andet er det formålet at opnå en teoretisk forankret og praksisnær funderet viden om, hvordan Value Based Healthcare (VBHC), kan anvendes i det danske sundhedsvæsen, samt hvilke barrierer nuværende sektororganisering, finansieringsmodeller, organisationsformer m.v. indebærer for udviklingen af en bedre styring. Endelig er det for det tredje formålet at bidrage til videreudviklingen af modeller og koncepter for VBHC i RN, specielt hvad angår hofte- og knæalloplastikker samt diabetes.

VBHC har vundet indpas i europæiske lande, men der har primært været tale om pilotprojekter, hvor kun enkelte elementer er afprøvet og dokumenteret. I Danmark har der de seneste 4-5 år været initieret en række pilotprojekter inspireret af VBHC, men som det fremgår af flere evalueringer, går det langsomt fremad med ændringer af den økonomiske styring. På trods af at projekterne haf haft stort fokus på VBHC, har forskningsstudier dog været begrænset til den overordnede translation af konceptet eller isoleret til anvendelse af PROM.

Der findes en omfattende litteratur om økonomistyring på sundhedsområdet, men forskningen i VBHC har været begrænset til studier af enkelte af elementerne. Inden for økonomistyring, er det et udbredt argument at styringens funktionalitet og konsekvenser skal analyseres som et samlet styringssystem eller en styringspakke fremfor at studere de tekniske egenskaber ved enkelte teknikker eller systemer. Derfor vil projektet analysere komponenterne i VBHC som styringselementer, der indgår i et vertikalt og horisontalt koblet system.

Der er i RN ligesom i den øvrige del af landet et øget udgiftspres, ikke mindst fordi antallet af ældre forøges samtidig med at forventningerne til øget livskvalitet stiger. De nuværende styringsinstrumenter på sundhedsområdet generelt såvel som internt i RN har været egnet til at øge produktivitet og sikre budgetoverholdelse. Men fremadrettet er det nødvendigt at etablere en styringsmodel, der sikrer mest mulig værdi for patienten, understøtter sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser (kommune, praktiserende læge, hospital mv.) baseret på viden om effekt såvel som omkostninger for hver enkelt patient i hvert forløb.

Projekt skal udvikle viden om, hvilke barrierer og muligheder der er for at skabe en bedre og mere sammenhængende styring indenfor rammerne af de bestående strukturer samt skabe en konkret og brugbar viden om, hvordan de nuværende VBHC-projekter i RN reelt fungerer og opleves, samt hvordan de kan forbedres og integreres med den øvrige styring samt udbredes til andre behandlingsområder.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2024

Emneord

  • Effektmåling
  • effektbaseret styring
  • værdibaseret styring
  • Value-Based Healthcare
  • bundled payment
  • sundhedssektoren
  • hospitaler