Frivilligt arbejde med særlig henblik på en analyse af udvikling og ændringsprocesser i frivilligt socialt arbejde fra 2004 til 2012

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette forskningsprojekt er at belyse udviklingen i befolkningens frivillige indsats i perioden 2004 – 2012 med særlig henblik på at studere udvikling og ændringsprocesser på det frivillige sociale område. Projektets analyser vil være et grundlag og referencepunkt for en række af de praktiske spørgsmål og udfordringer, den frivillige sektor står over for.

Projektets udgangspunkt er en gentagelse og videreudvikling af undersøgelsen ”Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark” (Koch-Nielsen, Henriksen, Fridberg & Rosdahl, 2005), der blev gennemført i 2004.

Projektet skal: (1) belyse udvikling og ændringsprocesser i befolkningens frivillige indsats fra 2004 til 2012; (2) afdække omfang og udvikling af kvalitativt nye former for frivilligt engagement; (3) perspektivere udviklingen i det danske frivillige engagement ved at sammenligne med udviklingen i Norge og Sverige. Der fokuseres især på udvikling og ændringsprocesser på det sociale område, men af hensyn til muligheden for at analysere dette områdes udvikling sammenlignet med den øvrige frivilligsektor, afdækker undersøgelsen det frivillige engagement i hele sin bredde.

Projektet går i dybden med tre problemstillinger, der er af særlig betydning for de frivillige sociale organisationer og deres praktiske arbejde. Disse delstudier: (1) ændringer i betingelser for inklusion i det civile samfund; (2) ændringer i generationers frivillige deltagelse og syn på frivilligt arbejde; samt (3) ændringer i rekruttering og fastholdelsesmønstre.

For at sikre såvel sammenlignelighed over tid som nordisk komparative analyser, samles data ind på samme måde som i 2004. Hermed kan data også udgøre en infrastruktur for forskning i frivillighed, som flere forskere og studerende kan anvende. Denne funktion styrkes ved at indbygge et panel i dataindsamlingen, dvs. at respondenter, som besvarede spørgeskemaet i 2004, indgår i den nye stikprøve. Herved gives der mulighed for at studere årsagssammenhænge, der kan forklare de beskrevne ændringsprocesser.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201231/07/2015

Samarbejdspartnere

  • Roskilde University (Projektpartner)
  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Projektpartner)
  • University of Southern Denmark (Projektpartner)

Finansiering

  • Social- og Integrationsministeriets pulje: Forskning i civilsamfund og frivillighed
  • Det Obelske Familiefond