Innovative Vehicle to Grid model for electric mobility deployment in Europe

Projektdetaljer

Beskrivelse

In the last decade, consumer demand is shifting in favor of e-mobility, thanks to government support for electric vehicles (EV), investments in EV-charging infrastructure, purchase subsidies, tax exemptions, increase in OPEX of traditional private mobility, decrease of EV costs. On the other hand, automakers perceive e-mobility as essential for achieving compliance with emission, sustainability and fuel economy EU targets. When a full deployment of EV will be in place, electric distribution networks will be deeply affected, trying to deal with increased energy consumptions and peak power requests. At the same time, the grid will deal with increasing inputs of distributed sources of renewables, with their intermittent and not completely foreseeable contributions. To address the growing mismatch between production and demand of energy, EVs will become an important actor of the future “Smart Grid” and electricity markets. In this scheme, EVs will act as flexible distributed stationary accumulator, able to store and release electrical energy, to compensate peak production and to support and stabilize the distribution nets, in case of huge absorption. This concept is called bidirectional power flow. Operating by dual functionality, the vehicle assumes a completely different value to cost ratio.
Fully in line with these prerogatives, the V2G project will test and validate this concept by combining:
- An electrical light quadricycle with an updated Battery Management System and a bidirectional battery charger able to interface in charge and discharge with the electricity network. The benefits of a light vehicle (cca -60% in weight), for the V2G paradigm are the low consumption (cca -50% in energy) and the appeal for wide spread in urban mobility. Two prototype vehicles will be developed and used in the pilot, for the two selected applications (residential and public charging infrastructure)
- Solutions for V2G charging stations, both for domestic and public applications, taking into account current and future technical regulations and energy market development and possibilities;
- An Energy Management and Control System, coordinating the different stakeholders’ needs/inputs and availability to participate in network balance and dispatching market.


I det sidste årti er forbrugerne interesse for e-mobilitet steget takket være offentlig støtte til elbiler, investeringer i EV-ladningsinfrastruktur, købstilskud, skattefritagelse, stigning i OPEX af traditionel privat mobilitet, fald i elbils-omkostninger. På den anden side opfatter bilproducenterne e-mobilitet som afgørende for at kunne overholde EUs mål for emissioner, bæredygtighed og brændstoføkonomi. Når en fuld anvendelse af elbiler vil være på plads, vil det elektriske distributionsnet blive dybt påvirket og forsøge at håndtere øget energiforbrug og spidsbelastninger. Samtidig vil nettet skulle håndtere et stigende input af distribuerede vedvarende energikilder med deres uregelmæssige og ikke fuldstændigt forudsigelige bidrag. For at imødegå den voksende manglende overensstemmelse mellem produktion og efterspørgsel efter energi, vil elbiler blive en vigtig aktør i fremtidens "Smart Grid" og elmarkederne. I denne ordning vil elbiler fungere som en fleksibel distribueret stationær akkumulator, der kan lagre og frigive elektrisk energi, for at kompensere spidsproduktion og at understøtte og stabilisere distributionsnettet i tilfælde af stor absorption. Dette koncept kaldes tovejs effektoverførsel. Drift af denne dobbelt funktionalitet, forudsætter en helt anden værdi af køretøjet i forhold til dets omkostninger.
Fuldt i tråd med disse forudsætninger vil V2G-projektet teste og validere dette koncept ved at kombinere:
- En elektrisk quadricycle med et opdateret batterihåndteringssystem og en bidirektionel oplader, der kan indstilles til opladning og afladning med elnettet. Fordelene ved et let køretøj (cca -60% i vægt) for V2G-paradigmet er det lave forbrug (cca -50% i energi) og muligheden for bykørsel. To køretøjsprototyper vil blive udviklet og anvendt i et pilotforsøg for de to udvalgte applikationer (bolig og offentlig opladningsinfrastruktur)
- Løsninger til V2G-ladestationer, både til private og offentlige applikationer, under hensyntagen til aktuelle og fremtidige tekniske forskrifter og udvikling og muligheder på energimarkedet;
- Et energistyrings- og kontrolsystem, der koordinerer de forskellige interessenters behov / input og tilgængelighed for at deltage i elmarkedet.
AkronymeVolution2G - V2G
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201831/05/2020

Finansiering

  • Innovationsfonden: 13.966.009,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.