Interessent- og formidlingsnetværk for Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO)

 • Kirkeskov, Jesper (Projektdeltager)
 • Raunkjær, Lise Lotte Beck (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med etableringen af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) ønsker Realdania Forskning som opdragsgiver at styrke centrets formidling til praksis gennem et særligt formidlings- og interessentnetværk, der skal supplere CISBO's øvrige kommunikation.  Videnskabsministeriet har gennem de såkaldte højteknologiske netværk støttet netværksdannelse mellem virksomheder og universiteter. Der er her gjort nogle erfaringer, som bør inddrages i arbejdet med CISBO’s formidlings- og interessentnetværk.  Formidlings- og interessentnetværket skal styrke centrets relationer til og samarbejde med nøgleinteressenter, som kan omsætte centrets forsknings-baserede viden til praktiske løsninger. Den forskningsbaserede viden, som CISBO frembringer, skal så vidt muligt finde anvendelse blandt bygge- og boligsektorens praktiske aktører, hvilket bl.a. kan ske ved at øge kendskabet til hinandens kompetencer og dermed skabe grobund for konkrete innovati-onsprojekter. ’Matchmaking’ mellem CISBOs forskere og innovative aktører i bygge- og boligsektoren er dermed et væsentligt formål med netværket.

  Det er vigtigt at opnå et godt samspil mellem formidlings- og interessent-netværket og centrets generelle kommunikationsindsats, hvilket vil ske efter den kommunikationsplan, som centerledelsen har besluttet. Jf. kommunika-tionsplanen henvender centret sig både til forskersamfundet, bygge- og bo-ligsektoren, pressen og den brede offentlighed. Formidlings- og interessent-netværket er rettet mod en delmængde af disse målgrupper, nemlig den gruppe af nøgleinteressenter som har politiske, forvaltningsmæssige eller kommercielle interesser i at fungere som ’early adopters’ af ny viden om indeklima og sundhed i boliger. Disse nøgleinteressenter kan findes blandt

  – offentlige myndigheder

  – interesseorganisationer

  – uddannelses- og formidlingsinstitutioner

  – bygherrer

  – boligselskaber og ejendomsadministratorer

  – rådgivende ingeniører

  – praktiserende arkitekter

  – håndværkere og entreprenører

  – byggevareproducenter og -forhandlere

  – sundhedspersonale  Ud over de egentlige praktiske aktører bør en række interesseorganisationer samt uddannelses- og formidlingsinstitutioner således også deltage i netværket.

  Tilsvarende bør netværket omfatte opinionsdannere og beslutningstagere, der gennem deres rolle som forandringsagenter kan virke som katalysatorer for processen blandt andre parter i bygge- og boligsektoren og dermed bidrage til at omsætte centrets forskningsresultater til praksis.  Ved netværksdannelsen skal der særligt sigtes mod at engagere byg- og driftsherrer. Blandt beboere og bygningsbrugere er der en stigende op-mærksomhed om indeklimaproblemer. Dette øger behovet for ny forsk-ningsbaseret viden blandt bygherrer, boligselskaber og ejendomsadministra-torer m.v.  Ud over målet om at transformere CISBO’s forskningsbaserede viden til praksis, er det en selvstændig målsætning, at netværket bliver et forum for fremadrettet dialog om de langsigtede forskningsbehov på indeklimaområdet. Denne målsætning rækker længere end CISBO’s umiddelbare arbejdshorisont og er på forhånd blevet mødt med stor interesse fra de forskere og institutioner, som indgår i centret.  Formidlings- og interessentnetværket vil operere med tre overordnede vir-kemidler:

  1. Brobygningskonferencer

  2. ’Matchmaking’ og erfagrupper

  3. Praksisnær formidling  I perioden 2011 til 2013 afholdes to-tre konferencer, som bygger bro mellem forskning og praksis. På brobygningskonferencerne præsenterer forskerne aktuelle forskningsresultater, og indbudte repræsentanter for bygge- og bo-ligsektoren reflekterer over forskningens rolle i forhold til de videnmæssige udfordringer, der opleves i praksis. I forbindelse med konferencerne vil der blive afholdt et antal parallelle workshopper, hver med fokus på en afgrænset problematik, hvor forskning og praksis med fordel kan mødes.  Alle, der er med i formidlings- og interessentnetværket, inviteres til de årlige konferencer.  I samarbejde med AAU Matchmaking foretages en opsøgende indsats blandt netværkets deltagere. Indsatsen vil for det første sigte mod at forbinde virksomheder og forskere, som vurderes at kunne have gavn af et nærmere kendskab til hinandens kompetencer og behov med henblik på at etablere samarbejdsprojekter. For det andet vil indsatsen sigte mod at etablere en række erfagrupper for praktikere med fælles interesser vedr. sundhed og indeklima i boliger, samt stille forskningsbaseret viden til rådighed for disse, bl.a. gennem møder med CISBO’s forskere. De to indsatsområder, ’matchmaking’ og erfagrupper, forventes at understøtte hinanden indbyrdes.  Ved siden af den generelle formidlingsindsats, som varetages af CISBO’s sekretariat og de involverede forskere og institutioner, gennemføres en for-midlingsaktivitet, som specifikt retter sig mod bygge- og boligsektorens pro-fessionelle praktikere, heriblandt formidlings- og interessentnetværkets del-tagere. Formålet med denne indsats er at synliggøre de mulige praktiske implikationer af CISBO’s forskningsresultater i professionelle sammenhænge.

  For alle CISBO-forskningsprojekter, som vurderes at rumme praksisrelevante resultater, udarbejdes et resumé målrettet det professionelle publikum, med fokus på de mulige praktiske implikationer af forskningsresultaterne, det være sig i forvaltningsmæssig såvel som kommerciel henseende.  Disse resuméer formidles bredt til netværket gennem website og nyhedsbrev.  Endvidere foretages en aktivt opsøgende indsats for, på basis af disse resuméer, at få forskningsresultaterne integreret i andre parters formidlings-produkter henvendt til det professionelle publikum, f.eks. fagmagasiner, er-fablade, fagbøger etc.  Endelig søges CISBO’s forskning formidlet på seminarer og konferencer afholdt i regi af faglige fora for professionelle praktikere, f.eks. fagtekniske selskaber.  Den primære kommunikationskanal for formidlings- og interessentnetværket bliver en webløsning under www.cisbo.dk: Det vil være her man tilmelder sig netværket, abonnerer på nyheder, tilmelder sig konferencer, henter bag-grundsmateriale, holder sig ajour med de enkelte forskningsprojekter osv.

  Alle medlemmer af formidlingsnetværket får regelmæssigt tilsendt nyhedsbreve pr. e-mail. Hvert nyhedsbrev omhandler et specifikt emne, typisk med udgangspunkt i et konkret forskningsprojekt under CISBO, dvs. med afsæt i førnævnte resuméer, eller får form af en invitation til en konference eller et seminar.  Der sker en opsøgende rekruttering af deltagere i formidlings- og interes-sentnetværket, bl.a. med postal invitation af de nøgleinteressenter som tidligere er identificeret i forbindelse med de indledende forberedelser af CISBO, navngivne personer, som centrets forskere vurderer, kan have interesse i netværket, samt øvrige relevante myndigheder, organisationer og virksomheder.

  Under rekrutteringsarbejdet vil der kommunikativt blive lagt vægt på, at netværkets deltagere forventes at have en professionel interesse i indekli-maområdet, men i realiteten vil netværket være relativt åbent.
  AkronymCISBO
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201131/12/2014

  Publikation

  • 1 Tidsskriftartikel

  Evaluation of building characteristics in 27 dwellings in Denmark and the effect of using particle filtration units on PM2.5 concentrations

  Spilak, M., Karottki, D. G., Kolarik, B., Frederiksen, M., Loft, S. & Gunnarsen, L., mar. 2014, I : Building and Environment. 73, s. 55-63 9 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

 • 30 Citationer (Scopus)