Konsekvenserne af en hævning af grundvandsspejlet på den landbrugsmæssige udnyttelse af forskellige jordbundstyper belyst ved markundersøgelser og numerisk modellering. Lund Fjord, NV Jylland, Danmark

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål: At undersøge de konsekvenser, det har på udnyttelsen af området i agrarisk øjemed når grundvandsspejlet hæves i et lavtliggende område, som et resultat af vandstandshævning i tilstødende recipient. Området domineres af sandede æoliske og marine sedimenter og udnyttes pt. som agerland og til kvæggræsning. Grundvandspejlsstigningen kan antages at øge vandindholdet i den umættede zone og dermed give anledning til dårligere luftskifte i rodzonen. Effekten af dette undersøges både i marken ved at udtage intakte og volumenprøver og ved at modellere forskellige grundvandsspejlsstigningers effekt vha. af programmet Mike SHE. Synopsis: Hektarudbyttet for kulturplanter er afhængig af jordens bonitet der afhænger af de fysisk-kemiske karakteristika men også jordbundens beliggenhed i landskabet. Jordbundene omkring Lund Fjord, Hanherred, NV Jylland, udviser kun en lav bonitet, forårsaget af det meget sandede og næringsfattige udgangsmateriale og deres beliggenhed på hævet havbund, der gør dem vandlidende. Området udnyttes i dag i stor stil landbrugsmæssigt, men intensiteten og hektarudbyttet begrænses af de naturgivne forhold. En vandstandshævning i den tilstødende recipient antages at medføre en yderligere tilbagegang i udbyttet, med nedskæringer i brugernes gevinst som følge. Der antages, at et område på ca. 7 km2 vil blive berørt af en vandstandshævning. De mulige effekter af dette undersøges i marken og tillige foretages en modellering af virkningerne af forskellige grundvands-spejlsniveauer på jordens drænings- og luftkapacitet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2004 → …

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Grundvandsspejlet
  • Lund fjord
  • Jordbundstyper
  • Numerisk modellering