Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet LandIT omhandler teknologisk afklaring af standardiserede PC/Web baserede muligheder for systemer, som modtager, behandler og sender data fra mark og stald i et landbrug til landbrugs-erhvervets øvrige styresystemer. Landbrugssektoren anvender i dag i høj grad informations- og kommunikationsudstyr (IKT). Det gælder både i landbrugene og hos de mange parter, landmændene samarbejder med så som maskin-stationer, korn- og foderstofforretninger, mejerier, slagterier m.fl. Et landbrug har brug for et system, som i en helhed modtager og behandler data både fra mark og stald således, at der kan udveksles data med landmandens administrative systemer og endvidere kan leveres data til aftagere af produkter, fx slagterier. Gennem en årrække er udarbejdet standarder for kommunikationen, men dette har ikke medført synderlig optagelse i erhvervet. Den hastige udvik-ling indenfor netværksteknologier ved brug af trådløse net giver nye muligheder for effektiv data-overførsel. Mange gode initiativer er strandet på at manuel datahåndtering ikke dur i et arbejdsin-tensivt erhverv. Et væsentligt anliggende for projektet er at afklare, hvordan data fra forskellige data kilder effetivt kan integreres og præsenteres, så landmanden opnår et markant styrket overblik til brug i sin planlægning, driftsstyring og driftsdokumentation. Projektet vil drage nytte af de tiltag der allerede pågår - bl.a. koordineret af Dansk Landbrugsrådgivning, og der vil blive taget udgangs-punkt i konkrete problemstillinger hos producenter og brugere af udstyr til hhv. stald og mark. Det er formålet, at projektet afklarer teknologiske muligheder, udpeger løsningsforslag, demonstre-rer løsninger i form af prototyper og evaluerer de opnåede resultater. Projektet forventes at blive ef-terfulgt af egentlig produktudvikling hos de deltagende producenter.. Konsortiet omfatter følgende: Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) ved Aalborg Univer-sitet (projektets kompetencecenter og projektleder). De industrielle parter er Skov A/S (førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion) og Lykketronic A/S (udvikler og fremstiller elektroniske monitorer og styresystemer til maskiner, der kører i marken). Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Landsforeningen Danske Maskinsta-tioner repræsenterer brugernes interesser. Tekkva Consult er projektets koordinator. Projektets målgruppe er projektets konsortium. Andre interesserede vil også kunne få indblik i prin-cipielle og generelle løsninger gennem formidling af projektets resultater til en bredere kreds.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200731/12/2008

Finansiering

  • IKT korridoren

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.