Lokalt fælleskab, mobilitet og stedtilknytning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at analysere sammenhængen mellem mobilitet, lokalt fællesskab og stedtilhørighed (belonging). Mange sociologer hævder, at lokale fællesskaber forandrer sig som følge af at individet i stigende omfang løsrives fra geografiske lokaliteter og samtidig er der socialpolitiske initiativer på den anden side, der forsøger at udnytte lokale fællesskaber som et led i at varetage forskellige former for integrative opgaver. Projektet vil skabe indsigt i, hvorvidt lokale fællesskaber er forskellige i forskellige typer af kvarterer, om de er påvirket positivt eller negativt af de lokale indbyggeres mobilitet og hvorvidt lokale fællesskaber er påvirkede af indbyggernes følelser af stedtilhørighed. I projektet benyttes en totrinsmetode. Den første del består af en registerbaseret kvantitativ undersøgelse af flyttemobilitet, hvori der karakteriseres kvarterer og områder med hensyn til omfanget af flyttemobilitet. Med udgangspunkt i disse områder er projektets anden del lagt an som en kvalitativ undersøgelse om forskellige typer af og årsager til mobilitet samt i spørgsmålet om stedtilhørighed. Fokus for projektet er den ny Aalborg kommune, der efter kommunesammenlægningen i 2007 er Danmarks tredjestørste kommune og rummer mange forskellige typer af lokalområder; fra storbyens relativt segregerede bykvarterer, til oplandsbyernes mere blandede befolkningssammensætning til de affolkede småbyer i periferien af kommunen.

AkronymBelonging
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200831/08/2011

Finansiering

  • FSE

Emneord

  • lokal samfund, lokale fællesskaber, mobilitet, stedstilknytning, familieopbrud, hverdagsmobilitet