Optimeret design af byggeaffaldssystemer ved modellering af affaldsadfærd til forbedring af affaldshåndteringsprocesser.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Affald er en naturlig del af ethvert byggeri, både nybyg og renovering. Ved renoveringsprojekter opstår der dog ofte en større mængder af affald som stammer fra nedbrydningen af eksisterende konstruktioner (VCØB, 2021). På VCØB’s hjemmeside kan der findes en række af vejledninger for hvordan byggeaffald skal håndteres for både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vejledningerne indeholder gældende regler på området, samt retningslinjer for hvorledes de forskellige parter bør agere både før, under og efter udførelsen (VCØB, 2021). Det er desværre ikke altid retningslinjerne for sortering af affald overholdes, hvorved en del af det genererede byggeaffald ikke ender i de tiltænkte affaldscontainere. Ulovlig bortskaffelse af affald på offentlige eller private områder er også et betydeligt og stigende problem (Sáez et al., 2014, Lu, 2019). Det samme gælder affaldsforurening såsom skrald og byggeaffald og derunder i høj grad plastik, der ender i naturen (Calcar, Emmerik, T. H. M. van, 2019).
Foruden udfordringer med affaldsophobning og spredning af affald i naturen, ender meget affald, som tidligere nævnt, i forkerte affaldsbeholdere og containere. Krook and Eklund (2010b) har vist at fejlplaceret og fejlsorteret affald svarer til ca. 20% af alt affald, hvoraf det meste ender som brandbart affald (Krook, Eklund, 2010a). Disse problemer bekræftes af flere casestudier: Shen et al. (2004) fulgte affald håndteringsprocesser på seks byggepladser og fandt at fire ud af seks havde et signifikant eller store problemer med at sortere affald korrekt. Poon and Chi Sun et al. (2004) fulgte fem almene bolig byggepladser og kunne dokumentere problemer med både dagrenovation, skrald og byggeplads sortering.

Ved at indsamle og sortere affald korrekt, vil genbrug og genanvendelse kunne forøges (Wang et al., 2010), hvilket vil reducere omkostninger forbundet med bortskaffelse af affald, forlænge livstid for lossepladser og mindske forurening som følge af byggepladsaffald (Wang et al., 2010, Poon, C. S., Yu & Ng, 2001). Desuden vil dette kunne føre til gennemførelsen af EU's affaldsramme direktiv med målsætningen for genanvendelse, (sat til 70%), samt FN’s verdensmål for ansvarligt forbrug og produktion. Dette kræver dog nye værktøjer og processer til at planlægge og styre affaldshåndteringen i byggeindustrien.

Overordnet set vil dette forskningsprojekt besvare følgende to problemformuleringer.
- Kan et bedre designet byggeaffaldshåndteringssystem reducere mængden af usorteret og efterladt affald signifikant?
- Kan indarbejdelse af menneskelig adfærd i design af affaldshåndteringssystemer optimere affaldshåndteringen på byggepladsen?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2023

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion